Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

4,43 -0,74 4,28 3,65 4,21
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,13 4,12 3,09 - 2,77
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,92 -0,17 -0,17 4,13 12,87 16,46 - 21,00

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 02/dec/2021 USD 10.590,00
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/okt/2021 3.203
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 31/jan/2007
Introductiedatum aandelenklasse 12/nov/2014
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - GBP Hedged
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN LU0278465058
Bloomberg-code BGFIX2G
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BSL6VJ8
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 10.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 29/okt/2021 2,05%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/nov/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/nov/2021 7,01
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/nov/2021 65,74
MSCI ESG % Dekking per 05/nov/2021 95,99
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/nov/2021 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/nov/2021 114,00
Fondsen in peergroup per 05/nov/2021 686
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/nov/2021, op basis van posities vanaf 30/jun/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/okt/2021 0,64%
MSCI – Kernwapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/okt/2021 0,03%
MSCI – Oliezand per 29/okt/2021 0,01%
MSCI – Tabak per 29/okt/2021 0,29%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/okt/2021 20,38%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/okt/2021 79,38%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,19% en voor oliezand 0,48%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class X2 Hedged, per 30/nov/2021, in vergelijking met 549 Global Flexible Bond - GBP Hedged fondsen.

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 20,33
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,23
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,64
Naam Weging (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,59
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,52
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,52
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,46
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,42
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,06 -0,01 -0,08 12,18 11,89 - LU0278465058 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,90 -0,01 -0,08 12,05 11,88 - LU1270847004 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,87 0,00 0,00 7,05 6,85 - LU0280467159 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 10,05 -0,01 -0,10 10,35 10,03 - LU1270847186 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,90 -0,01 -0,10 10,11 9,89 - LU1234671672 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 970,00 -1,00 -0,10 992,00 969,00 - LU1791183194 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 10,99 -0,01 -0,09 11,21 10,97 - LU0737136415 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 11,39 -0,02 -0,18 11,51 11,26 - LU1153584724 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,30 -0,01 -0,10 10,46 10,28 - LU0278453476 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,73 -0,01 -0,06 16,93 16,69 - LU0480534915 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 15,62 -0,01 -0,06 15,80 15,54 - LU0278466700 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.149,00 -1,00 -0,09 1.162,00 1.141,00 - LU1005243172 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,51 -0,01 -0,06 17,70 17,38 - LU0827879684 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,04 -0,01 -0,09 11,18 11,02 - LU0278456651 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 10,45 -0,01 -0,10 10,66 10,44 - LU0280465617 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 14,88 -0,01 -0,07 15,18 14,86 - LU0280468637 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,42 -0,01 -0,09 11,56 11,39 - LU0368231436 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.090,00 -1,00 -0,09 1.104,00 1.088,00 - LU1005243099 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,37 -0,01 -0,11 9,67 9,35 - LU1340096590 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,33 0,00 0,00 12,52 11,58 - LU1085283973 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 22,27 -0,02 -0,09 22,54 22,16 - LU0278465488 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 9,31 -0,01 -0,11 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,96 -0,01 -0,09 11,10 10,94 - LU1181257202 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,41 -0,01 -0,08 12,56 12,35 - LU1263143379 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 9,22 0,00 0,00 9,36 8,62 - LU1005244220 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,89 0,00 0,00 7,07 6,87 - LU0827879841 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 12,05 -0,01 -0,08 12,47 12,04 - LU1051767835 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 11,06 -0,01 -0,09 11,18 10,96 - LU1786038098 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 16,32 -0,02 -0,12 16,50 16,16 - LU0278469043 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,22 -0,01 -0,11 9,47 9,21 - LU1003077317 - -
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.156,00 -1,00 -0,09 1.184,00 1.068,00 - LU1926936912 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,80 -0,01 -0,08 12,92 12,59 - LU0278469985 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,66 -0,01 -0,09 10,79 10,63 - LU1992159654 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,99 -0,01 -0,08 12,13 11,90 - LU0278463947 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 13,03 -0,01 -0,08 13,17 12,88 - LU0986736956 - -
Class S5 USD Eens per kwartaal 10,53 -0,01 -0,09 10,74 10,51 - LU1992159068 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 96,97 -0,06 -0,06 99,59 96,84 - LU1165523371 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 10,44 -0,01 -0,10 10,65 10,43 - LU1003076939 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 9,21 0,00 0,00 9,36 8,62 - LU1005243339 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 10,45 -0,01 -0,10 10,66 10,44 - LU1003076855 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 23,30 -0,02 -0,09 23,56 23,08 - LU0827879767 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,14 -0,01 -0,08 12,27 12,03 - LU0999670564 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,79 0,00 0,00 4,94 4,78 - LU1294567364 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,59 -0,01 -0,09 10,73 10,57 - LU1992159902 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,13 -0,01 -0,09 11,28 11,11 - LU0972027022 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,77 0,00 0,00 13,99 12,74 - LU1005243255 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 14,40 0,01 0,07 14,62 13,25 - LU1005243503 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 10,45 -0,01 -0,10 10,67 10,44 - LU1003077234 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,36 -0,01 -0,11 9,66 9,35 - LU0973708182 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 90,71 -0,07 -0,08 94,03 90,61 - LU1051769021 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 10,17 -0,01 -0,10 10,38 10,15 - LU1877503935 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,25 -0,01 -0,10 10,43 10,24 - LU1121327164 - -
Class S2 USD - 11,11 -0,01 -0,09 11,23 10,99 - LU1992160157 - -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 9,44 -0,01 -0,11 9,68 9,42 - LU1685502194 - -
Class S4 Hedged EUR Eens per jaar 10,09 -0,01 -0,10 10,43 10,07 - LU1992161049 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 12,22 -0,01 -0,08 12,34 12,03 - LU1214678283 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 13,15 -0,02 -0,15 13,29 12,97 - LU1093512371 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 10,23 -0,01 -0,10 10,43 10,22 - LU1083819141 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 105,58 -0,10 -0,09 106,92 105,38 - LU1121320748 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 10,31 -0,01 -0,10 10,59 10,30 - LU1153584997 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,74 -0,01 -0,09 10,99 10,73 - LU1003077820 - -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 9,62 -0,01 -0,10 9,82 9,60 - LU1165522217 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,18 -0,01 -0,11 9,49 9,17 - LU1165522480 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,15 -0,01 -0,08 12,29 12,06 - LU0278456909 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 12,04 -0,01 -0,08 12,17 11,92 - LU1136394076 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 9,12 -0,01 -0,11 9,36 9,11 - LU1129992308 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Documenten

Documenten