Groen gebouw

Duurzaam beleggen met BlackRock

Duurzaam beleggen is beleggen in vooruitgang, vanuit de overtuiging dat bedrijven die werk maken van duurzaamheid de beste groeiperspectieven kunnen bieden. Het is zoeken naar betere manieren om zaken te doen en stimuleren dat meer mensen kunnen participeren in de toekomst waaraan wij bouwen.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Duurzaamheid is BlackRock’s beleggingsstandaard

Als beleggingsexperts zijn wij ervan overtuigd dat het klimaatrisico een beleggingsrisico is. Door klimaat- en duurzaamscriteria in hun beleggingsproces te integreren kunnen beleggers volgens ons de veerkracht van hun portefeuille versterken en een beter risicogewogen rendement op de lange termijn bereiken.

Wij denken dat de samenleving op het punt staat een beslissende sprong naar meer duurzaamheid te maken. Bedrijven, beleggers en overheden moeten zich erop voorbereiden dat grote stromen geld ingrijpend anders zullen worden aangewend. De duurzaamheidsstrategie van BlackRock richt zich op twee structurele thema’s die een sleutelrol spelen in deze verandering.

Oog voor alle betrokkenen

Het is voor bedrijven essentieel om contact te onderhouden met alle betrokken partijen, om precies te begrijpen wat er in de wereld speelt en daar tijdig op te kunnen inspelen.
Wij verbinden rendement met duurzaamheid om klanten te helpen hun maatschappelijke én financiële doelen te bereiken.

Hoe kunt u duurzaam beleggen?

BlackRock biedt een brede waaier van manieren om duurzaam te beleggen, waarin we traditionele beleggingsstrategieën combineren met criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Daarmee bieden we u een groot aantal mogelijkheden om uw financiële doelen in lijn te brengen met uw milieu- en maatschappelijke doelen.

We maken daarbij duidelijk onderscheid tussen specifiek op duurzaamheid gerichte beleggingsproducten en de integratie van inzichten en cijfers op het gebied van duurzaamheid in bestaande beleggingsprocessen.

We besteden er veel aandacht aan klanten een helder beeld te geven van de manier waarop duurzaamheidsaspecten van invloed zijn op risico en rendement op de lange termijn.

Als grote belegger zijn wij in staat – en vinden wij het onze verantwoordelijkheid – om de bedrijven waarin wij beleggen te monitoren en constructief met hen samen te werken als dat volgens ons in het belang van onze klanten is.

Risico. Deze informatie dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling van specifieke producten of strategieën. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

Beleggingsrisico

Laten we terugkijken naar hoe het 15 jaar geleden was om auto te rijden. Bestuurders hadden hun binnen- en buitenspiegels nodig om veilig te parkeren en manoeuvreren. Nu hebben we dankzij moderne technologie camera’s, parkeersensoren en andere veiligheidssystemen die het overzicht vergroten en helpen om betere beslissingen te nemen.

Hetzelfde gebeurt met beleggingen. Terwijl traditionele financiële analyses nog altijd een grote rol spelen in beleggingsbeslissingen, kunnen beleggers nu ook beschikken over veel meer informatie over duurzaamheid, zodat ze meer zicht hebben op de bedrijven waarin ze beleggen.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen heeft betrekking op risico’s en kansen die samenhangen met Milieu, Samenleving en Goed bestuur, ofwel ESG, die in traditionele analyses soms over het hoofd worden gezien. Door beleggers een completer overzicht te bieden kan duurzaam beleggen helpen om bedrijven te vinden die beter inspelen op deze risico’s en kansen. Laten we even inzoomen.

Milieu (de E van ESG)

Milieurisico’s vormen een groeiende bedreiging voor de winstgevendheid van bedrijven, door de toename van extreem weer, de stijgende zeespiegel, vervuiling en afval. Als bedrijven veel last hebben van extreem weer, aan zee of in een gebied dat vaak geteisterd wordt door bosbranden gevestigd zijn, kan dit hun continuïteit en rendement op de lange termijn in gevaar brengen.

Samenleving (S)

Productaansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden en gegevensbescherming zijn voorbeelden Sociale risico’s waaraan een bedrijf bloot kan staan. Bedrijven die gegevensbescherming niet serieus genoeg nemen, kunnen het slachtoffer worden van hackers of datalekken, waardoor de aandelenkoers snel omlaag kan schieten.

Goed bestuur (G)

De kwaliteit en diversiteit van de directie, eerlijke beloning van bestuurders en boekhoudpraktijken vallen allemaal onder Goed bestuur (ofwel “governance”). Een onafhankelijk bestuur met voldoende diversiteit kan ertoe bijdragen dat een bedrijf minder risico loopt op nalatigheid, fraude en omkoping.

Duurzaam beleggen is geen vervanging van traditionele financiële analyse: het is een toevoeging en verbetering. BlackRock geeft beleggers meer mogelijkheden in handen om ESG-risico’s mee te laten wegen bij de opbouw van hun portefeuille en maakt het eenvoudig om hiermee te beginnen, met iShares ETF’s en de actieve beleggingsfondsen van BlackRock,

Wat uw visie op de toekomst ook is, alle beleggers hebben gemeen dat ze op de een of andere manier naar succes op de lange termijn streven. BlackRock is ervan overtuigd dat beleggingen die rekening houden met ESG-factoren zowel kunnen bijdragen aan dat succes als aan een duurzame wereld.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden.

Deze informatie is niet bedoeld als onderzoeksresultaat, beleggingsadvies of aanbeveling van specifieke producten, strategieën of effecten en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. De informatie is uitsluitend bedoeld ter illustratie en is aan verandering onderhevig.

Wanneer de beleggingsstrategie van een fonds rekening houdt met ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur), betekent dit een beperking van zowel de soort als het aantal beleggingskansen die voor het fonds beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen de prestaties van het fonds achterblijven bij die van andere fondsen zonder ESG-focus. De ESG-beleggingsstrategie kan ertoe leiden dat het fonds belegt in effecten of sectoren die slechter presteren dan de totale markt of andere fondsen met ESG-screening. Het is daarnaast mogelijk dat ondernemingen die door een indexaanbieder geselecteerd worden, geen positieve of gunstige ESG-kenmerken hebben.

In de European Economische Ruimte (EER): uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

In het Verenigd Koninkrijk en buiten de EER: uitgegeven door BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +44 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales geregistreerd onder nr. 00796793. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie de website van de FCA voor een lijst van activiteiten waarvoor BlackRock vergunning heeft verkregen.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. 1919508

 

Wat is duurzaam beleggen?

Wat uw visie op de toekomst ook is, alle beleggers streven op de een of andere manier naar succes op de lange termijn. BlackRock is ervan overtuigd dat beleggingen die rekening houden met ESG-factoren zowel kunnen bijdragen aan dat succes als aan een duurzame wereld.

Een duurzame aanpak op alle niveaus1

wereldbol-pictogram
Wereldwijd bereik
USD 353 milj. belegd in specifiek duurzame strategieën, 628 milj. in strategieën met ESG-screening en 3.000 milj. in strategieën waarin ESG-criteria geïntegreerd zijn.*
Pictogram circuit
Duurzame inzichten
Een unieke combinatie van talent, technologie en de gedrevenheid om ESG helder in beeld te brengen, omdat het van grote invloed is op risico en rendement op de lange termijn.
Pictogram van drie mensen
Deskundig team
40 experts in 8 kantoren in verschillende regio's werken aan de integratie van ESG en ontwikkelen samen met onze wereldwijde beleggingsteams duurzame producten en technologie.
Pictogram van een meter
Erkende prestaties
BlackRock scoorde in alle 17 categorieën van het Principles for Responsible Investment (PRI) rapport A of A+: hoger dan het gemiddelde van vermogensbeheerders in 2020.**

1 BlackRock Sustainable Investing, per 31 maart 2021. Alle bedragen in Amerikaanse dollars.
* Hierbij zijn inbegrepen alle ESG Broad, ESG Thematic en Impact-strategieën en producten waarvoor een ESG-screening wordt gehanteerd.
** Zie voor meer informatie over de rapportage in het kader van de Principles for Responsible Investment (PRI): https://www.blackrock.com/corporate/sustainability/pri-report

Terminologie klimaatbeleggen

 • Informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die financieel van belang is, tot een vast onderdeel maken van de beleggingsresearch en -beslissingen, omdat we ervan overtuigd zijn dat portefeuilles die rekening houden met duurzaamheid een beter risicogewogen rendement kunnen opleveren.

 • Gassen die warmtestraling in de atmosfeer kunnen absorberen, zoals CO2, methaan en lachgas. De uitstoot van deze gassen wordt veroorzaakt door diverse menselijke activiteiten (bijv. energieopwekking, transport, industrie).
  Bron: Greenhouse Gas Protocol, 31 maart 2021.

 • De dialoog die wij aangaan met beursgenoteerde ondernemingen om bijvoorbeeld goed bestuur te bevorderen en aan te dringen op een consistent beleid dat gericht is op het scheppen van waarde op de lange termijn voor aandeelhouders. Door deze dialoog en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen kunnen wij onze visie tot uiting brengen.

 • De situatie waarin de door mensen veroorzaakte uitstoot verregaand verminderd is en de resterende uitstoot uit de atmosfeer verwijderd wordt (bijvoorbeeld door herbebossing, wegvangen en opslag van CO2). Het wereldwijde streven naar netto nul is erop gericht volgens een vastgesteld tijdpad te zorgen dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 °C blijft, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Veel landen en bedrijven die dit akkoord hebben onderschreven, hebben 2050 als uiterste datum gesteld, om catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.

 • Het internationale akkoord om de opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden, ten opzichte van het pre-industriële niveau. Het streven is de opwarming te beperken tot 1,5 °C, de wetenschappelijk berekende limiet om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. Elk land dat dit akkoord onderschrijft, dient een plan op te stellen voor het bereiken van dit doel en regelmatig te rapporteren over de vorderingen.
  Bron: Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, 31  maart 2021.

 • Het toegenomen risico voor de activa en activiteiten van bedrijven als gevolg van de directe invloed van de verandering van weerpatronen en natuurrampen.

 • Een maatstaf die aangeeft hoe ver een bedrijf, overheid of portefeuille gevorderd is op weg naar een netto nul-economie in 2050. Het is een maatstaf die gericht is op gebeurtenissen in de toekomst. Er wordt hierbij zowel gekeken naar de huidige uitstoot als naar de verwachte capaciteit om de uitstoot in de toekomst te verminderen.

 • De invloed van de transitie naar een koolstofarme economie op de winstgevendheid van een bedrijf op de lange termijn (d.w.z. lagere winst voor energie). 

  Bron: BlackRock, 31 maart 2021.