Skip to content

Duurzaam beleggen

Duurzame beleggingen zijn erop gericht een financieel rendement te combineren met een positieve impact op samenleving en milieu, zodat beleggers meer kunnen bereiken met hun geld.

Verantwoord rendement

Verantwoord beleggen betekent niet zonder meer dat beleggers hun financiële doelen moeten bijstellen. De duurzame fondsen van BlackRock zijn ontworpen om een rendement te bieden dat overeenkomt met dat van traditionele fondsen, gecombineerd met bepaalde sociale of ecologische doelstellingen. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om de ESG-score van een beleggingsportefeuille te verbeteren.

Het spectrum van duurzame beleggingen

Duurzame beleggingen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, van een beperkt universum dat alleen beoogde om bepaalde controversiële beleggingen uit te sluiten, tot een breed spectrum van beleggingen die gericht zijn op duurzaam rendement.

Selectieve Screening
Selectieve screening
Selectieve Screening
Uitsluiting van ondernemingen die actief zijn in controversiële sectoren, zoals fossiele brandstoffen, tabak en wapens.
ESG-factoren
ESG-factoren
ESG-factoren
Positieve keuze voor ondernemingen die hoog scoren op het gebied van ecologische, sociale en governance-factoren (ESG).
Impact-doelen
Impact-doelen
Impact-doelen
Bewust beleggen in ondernemingen met producten en diensten die een meetbare positieve impact hebben op samenleving of milieu.

Van intenties naar implementatie

Aan de hand van drie duidelijke stappen willen wij beleggers helpen om in een duurzame toekomst te beleggen:

Weet wat u bezit

Weet wat u bezit

Met behulp van traditionele portefeuille-analyse in kaart brengen hoe het in uw huidige portefeuille gesteld is met bepaalde duurzaamheidsfactoren, zoals CO2-uitstoot en ESG-score.

Zet doelgerichte stappen

Zet doelgerichte stappen

Definieer doelstellingen om de duurzaamheid van uw portefeuille te verbeteren, aansluitend op uw persoonlijke wensen, en onderzoek welke beleggingsmogelijkheden in aanmerking komen.

Meet uw prestaties

Meet uw prestaties

Volg hoe het rendement van uw duurzame beleggingen zich in de loop der tijd ontwikkeld, aan de hand van traditionele rendements-maatstaven.

Bekijk de fondsen van BlackRock

De verantwoordelijkheid
van BlackRock

BlackRock streeft naar duurzaam rendement en langdurige waarde, zowel voor ons bedrijf als voor onze cliënten. Het is onze intentie om te handelen vanuit een langetermijn-visie, in onze bedrijfsvoering, in onze beleggingen en in onze dienstverlening aan cliënten. We willen graag iets teruggeven aan de samenleving waarin wij en onze cliënten leven en werken.

Onze eerste en belangrijkste taak is te zorgen dat het vermogen van onze cliënten kan groeien. Daarbij stellen ons unieke beleggingsplatform, geavanceerde technologie en risicoanalyse ons in staat aantrekkelijke duurzame beleggingen op te sporen en aan te bieden aan beleggers, zodat onze cliënten toegang krijgen tot beleggingen met goede perspectieven op de lange termijn, die hen helpen om meer te doen met hun geld.

De rol die ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) in een onderneming spelen, kan een belangrijk inzicht geven in de slagvaardigheid ervan en daardoor ook in de perspectieven van die onderneming op de lange termijn.
Larry Fink

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) zijn open-end beleggingsmaatschappijen gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop worden aangeboden. BGF en BSF zijn uitsluitend verkrijgbaar voor beleggers die geen staatsburger van de VS en ook geen ingezetene van de VS zijn. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BGF en BSF in het Verenigd Koninkrijk. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF en BSF worden uitsluitend toegelaten op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V, iShares VI en iShares VII (de 'vennootschappen') zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de toezichthouder. De fondsen zijn icbe’s zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). De vennootschappen en de fondsen zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 Wft.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. Voor meer informatie over de fondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van de fondsen daarvan zijn beschikbaar op deze website.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.