Rechten van beleggers en klachten

Informatie Rechten van beleggers

Deze informatie is bedoeld als een samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder of participatiehouder (een "Belegger") in een of meer door BlackRock beheerde fondsen die gevestigd zijn in de Europese Unie (elk een "Fonds") voor de toepassing van de Verordening grensoverschrijdende distributie van fondsen van de Europese Unie (Verordening (EU) 2019/1156). Dit is niet bedoeld en mag niet worden gelezen als een uitputtende opsomming van alle rechten die aandeelhouders of participatiehouders kunnen hebben met betrekking tot hun participatie in het/de betreffende Fonds(en).

Raadpleeg de Fonds documenten voor aanvullende informatie over deze rechten. De documenten voor elk Fonds omvatten, voor zover van toepassing en zonder beperking: het relevante prospectus, aanbiedingsmemorandum of vergelijkbaar aanbiedingsdocument (het "Prospectus"); de oprichtingsdocumenten van het Fonds (statuten, oprichtingsakte, trustakte, managementreglement of vergelijkbaar); jaarverslagen en tussentijdse verslagen; en elk Essentiële Informatie Document voor Verpakte Retail- en Verzekeringsgebaseerde Beleggingsproducten ("PRIIPs KID").

- Recht om deel te nemen in de beleggingen van het Fonds - Beleggers hebben het recht om deel te nemen in de prestaties van de beleggingen van het betreffende Fonds, afhankelijk van de voorwaarden en kenmerken van de aandelen- of participatieklasse waarin ze zijn belegd. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Beleggers krijgen mogelijk niet het oorspronkelijk belegde bedrag terug. Volledige details over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van elk Fonds en de kenmerken van de aandelen/participatieklassen staan in het betreffende Prospectus.

- Recht op inkomsten - Beleggers hebben recht op een evenredig deel van de inkomsten (indien van toepassing) van het Fonds waarin zij zijn belegd. Afhankelijk van de aard van de aandelen of deelnemingsrechten die door de Belegger worden gehouden, kunnen dergelijke inkomsten (indien van toepassing) ofwel worden gecumuleerd in de intrinsieke waarde van de aandelen of deelnemingsrechten ofwel worden uitgekeerd aan Beleggers, in overeenstemming met de voorwaarden van het relevante Prospectus.

- Recht om aandelen terug te betalen - Beleggers kunnen verzoeken om hun participatie geheel of gedeeltelijk terug te betalen, met inachtneming van en in overeenstemming met de voorwaarden van het terugbetalingsproces dat in het desbetreffende Prospectus is beschreven.

- Recht op het ontvangen van informatie - Beleggers hebben het recht om bepaalde informatie te ontvangen over het Fonds waarin ze belegd zijn. Deze informatie omvat het prospectus / aanbiedingsdocument van het Fonds, de PRIIPs KID of een gelijkwaardig document, evenals het laatste jaarverslag of tussentijds verslag. Meer informatie kan op verzoek beschikbaar zijn, zoals beschreven in het betreffende Prospectus.

- Recht om een klacht in te dienen - Elke Belegger die niet tevreden is met zijn ervaring als belegger in het betreffende Fonds kan de hieronder beschreven klachtenprocedure volgen.

Klachtenafhandelingsprocedure - Nederland

Entiteitsgegevens:
BlackRock (Nederland) B.V.
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Nederland

Uw klanttevredenheid is erg belangrijk voor ons en daarom heeft BlackRock een klachtenbehandelingsproces ingevoerd. Als u denkt dat we niet aan uw verwachtingen hebben voldaan met betrekking tot enig aspect van de service die u hebt ontvangen en u wilt een klacht indienen, neem dan contact op met ons kantoor zoals hierboven weergegeven of neem contact met ons op via:

E-mail: blackrock.netherlands@blackrock.com

Telefoon: 020-5495200

Bij BlackRock nemen we alle klachten serieus en wij zullen deze volgens onderstaande richtlijnen onderzoeken. BlackRock zet zich in om alle klachten vakkundig, zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken. Als u contact met ons opneemt via e-mail, kunt u ons hierbij ondersteunen door alle relevante informatie of documenten aan uw correspondentie toe te voegen om ervoor te zorgen dat uw indiening efficiënt wordt afgehandeld.

Wij zullen ons best doen om uw verzoek zo snel mogelijk te verduidelijken en na ontvangst van een klacht de volgende acties ondernemen:

  • Wij zorgen ervoor dat een medewerker met de juiste anciënniteit een onderzoek start.
  • U kunt uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht een schriftelijke bevestiging verwachten.
  • Wij houden u op de hoogte van het verloop van de klacht. Dit proces is gratis.

Als er ongeplande vertragingen zijn en we uw probleem niet binnen 8 weken na ontvangst kunnen oplossen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Wij sturen u een reactie waarin wordt uitgelegd waarom wij nog steeds niet in staat zijn om een ​​definitief antwoord te geven, en ook wanneer we verwachten wel een definitief antwoord te kunnen geven.

Mocht u na ontvangst van een definitieve reactie niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht eventueel ook voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit dient te gebeuren binnen 3 maanden na de datum van de definitieve reactie.

Voor het indienen van een klacht dient de cliënt gebruik te maken van het formulier van Kifid dat beschikbaar is op de website: www.kifid.nl

Het Kifid is voor klachten van particulieren over alle soorten financiële producten. De Kifid-procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Als de Ombudsman er niet in slaagt om te bemiddelen, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Indien de klacht in behandeling wordt genomen door de geschillencommissie, is de opdrachtgever een eigen bijdrage van € 50,- verschuldigd die, indien de commissie met de opdrachtgever instemt, terugkrijgt.

De cliënt kan de klacht ook rechtstreeks tot Kifid richten, indien BlackRock de cliënt niet binnen de termijn van acht weken een adequaat antwoord heeft gegeven en niet tevreden is met de voorgestelde termijn voor de behandeling van zijn klacht.

De contactgegevens van Kifid zijn als volgt;
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: www.kifid.nl
Tel: 070-3338999