Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%)
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-9,41 - - - -10,13
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,37 -2,34 -3,84 -5,19 -9,41 - - - -12,40
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

- - - - -9,58

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in JPY en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 30/nov/2022 RMB 32.324.369.449
Introductiedatum 04/aug/2021
Introductie fonds 11/nov/2011
Valuta reeks JPY
Basisvaluta CNH
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,00%
Kostenratio 0,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg JPY 5.000,00
Minimale vervolginleg JPY 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGBCBAJ
ISIN LU2367605297
SEDOL BN958J1

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 530
Standaarddeviatie (3j) per - -
Yield to Maturity per 31/okt/2022 7,71%
Modified duration per 31/okt/2022 2,28
Weighted Av YTM per 31/okt/2022 7,96%
Effectieve duration per 31/okt/2022 1,94 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/okt/2022 3,34 jaar
WAL to Worst per 31/okt/2022 3,34 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/okt/2022 0,23%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/okt/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/okt/2022 56,43%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/okt/2022 41,77%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,77% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt overwegingen over milieu, maatschappij en governance op in alle stappen van het beleggingsproces. In het initiële proces voor het genereren van ideeën en kredietonderzoek omvat dit een beoordeling van de positieve ESG-kenmerken of materiële risico's van elk bedrijf en het gebruik van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor overheden of bedrijven naast ESG-gegevens van derden. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden toegelicht in verslagen over kredietonderzoek en kunnen de beleggingsbeslissingen en selectie van effecten door portefeuillebeheerders beïnvloeden. Vanuit een top-downperspectief bekijkt de beheerder van het Fonds ook de geaggregeerde maatstaven van de ESG-portefeuille via het Aladdin-systeem van BlackRock. De beheerder van het Fonds houdt bij het bewaken van de portefeuille ook rekening met criteria omtrent milieu, maatschappij en governance en voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten de analyse en bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,96
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 1,78
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,59
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 1,35
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,35
Naam Weging (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,24
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,22
BAIDU INC 4.375 05/14/2024 1,18
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 1,01
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 0,93
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 883,00 0,00 0,00 01/dec/2022 962,00 868,00 LU2367605297 -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 8,89 0,07 0,79 01/dec/2022 10,81 8,40 LU1648248299 -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 9,59 0,01 0,10 01/dec/2022 10,27 9,39 LU2070343392 -
Class I6 CNH Uitkering maandelijks 89,03 0,10 0,11 01/dec/2022 99,03 87,68 LU1940842344 -
KLASSE A8 HEDGED HKD - 100,87 0,16 0,16 01/dec/2022 100,87 100,00 LU2550100429 -
Class I6 Hedged SGD Uitkering maandelijks 8,39 0,01 0,12 01/dec/2022 9,43 8,26 LU2325727365 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 8,03 0,01 0,12 01/dec/2022 9,10 7,90 LU2077746696 -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 13,01 -0,08 -0,61 01/dec/2022 15,02 12,69 LU0969580058 -
KLASSE D6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 8,37 0,02 0,24 01/dec/2022 9,42 8,23 LU2325727282 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,95 0,01 0,13 01/dec/2022 9,03 7,82 LU2077746779 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 7,55 0,00 0,00 01/dec/2022 8,71 7,45 LU1847653224 -
KLASSE A6 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 8,05 0,02 0,25 01/dec/2022 9,09 7,92 LU2077746340 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,18 -0,09 -0,68 01/dec/2022 14,82 12,89 LU2267099674 -
KLASSE A8 HEDGED USD - 10,09 0,02 0,20 01/dec/2022 10,09 10,00 LU2550100692 -
KLASSE I2 EUR - 16,75 -0,11 -0,65 01/dec/2022 18,80 16,38 LU2011139461 -
Class SR2 CNH - 93,97 0,11 0,12 01/dec/2022 99,03 92,13 LU2319961681 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 8,18 0,01 0,12 01/dec/2022 9,26 8,06 LU1847653497 -
KLASSE X3 USD - 9,08 0,07 0,78 01/dec/2022 10,12 8,58 LU2469414325 -
KLASSE A3 CNH Uitkering maandelijks 64,49 0,08 0,12 01/dec/2022 70,78 63,46 LU0679941160 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,28 0,01 0,12 01/dec/2022 9,37 8,12 LU2298320776 -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 8,39 0,01 0,12 01/dec/2022 9,39 8,22 LU2112291872 -
KLASSE I2 CNH Niet uitkerend 124,12 0,15 0,12 01/dec/2022 130,75 121,69 LU1574463128 -
KLASSE A2 CNH Niet uitkerend 97,65 0,11 0,11 01/dec/2022 103,38 95,78 LU0679940949 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 17,64 0,13 0,74 01/dec/2022 20,57 16,60 LU1588882974 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,16 0,06 0,66 01/dec/2022 11,14 8,66 LU0679941673 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,00 0,11 0,79 01/dec/2022 16,35 13,18 LU0719319435 -
Class I6 USD Hedged USD Uitkering maandelijks 8,61 0,01 0,12 01/dec/2022 9,68 8,47 LU2134542930 -
KLASSE X2 HEDGED USD - 9,81 0,01 0,10 01/dec/2022 10,41 9,60 LU2092937064 -
KLASSE A3 SGD Uitkering maandelijks 12,40 -0,03 -0,24 01/dec/2022 15,18 12,24 LU2298379152 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 9,20 0,06 0,66 01/dec/2022 11,19 8,70 LU0683067952 -
Class SR6 Hedged HKD - 87,06 0,14 0,16 01/dec/2022 98,15 85,68 LU2391915332 -
KLASSE D6 CNH Uitkering maandelijks 85,52 0,09 0,11 01/dec/2022 95,02 84,24 LU2243823916 -
Class SR6 Hedged USD - 8,77 0,01 0,11 01/dec/2022 9,82 8,62 LU2391915761 -
Class SR2 USD - 13,35 0,10 0,75 01/dec/2022 15,58 12,57 LU2391915928 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,88 0,11 0,80 01/dec/2022 16,26 13,07 LU0679941327 -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 71,30 0,37 0,52 01/dec/2022 86,81 67,97 LU0690034276 -
Class SR6 CNH - 89,23 0,10 0,11 01/dec/2022 98,71 87,86 LU2391915688 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 8,39 0,01 0,12 01/dec/2022 9,38 8,22 LU2112292177 -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 9,47 0,02 0,21 01/dec/2022 10,09 9,27 LU2112292250 -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9,51 0,02 0,21 01/dec/2022 10,12 9,31 LU2112291955 -
Class SR2 Hedged USD - 9,13 0,02 0,22 01/dec/2022 9,72 8,93 LU2319962069 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,12 0,01 0,11 01/dec/2022 9,90 8,94 LU2112292417 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,15 0,01 0,11 01/dec/2022 9,92 8,97 LU2112292094 -
Class SR4 Hedged GBP Eens per jaar 8,55 0,01 0,12 01/dec/2022 9,56 8,37 LU2319961848 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,91 0,02 0,22 01/dec/2022 9,67 8,74 LU2319961764 -
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 8,16 0,06 0,74 01/dec/2022 9,92 7,71 LU2319961921 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 13,29 -0,09 -0,67 01/dec/2022 14,93 13,00 LU2290526164 -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 8,23 0,01 0,12 01/dec/2022 9,30 8,09 LU1847653141 -
KLASSE D2 CNH Niet uitkerend 98,50 0,11 0,11 01/dec/2022 103,92 96,58 LU0827885731 -
KLASSE D6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 8,14 0,01 0,12 01/dec/2022 9,18 8,01 LU2243824054 -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,03 0,01 0,12 01/dec/2022 9,14 7,91 LU1852331039 -
Class SR6 Hedged EUR - 8,60 0,01 0,12 01/dec/2022 9,81 8,47 LU2391915506 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 80,13 0,13 0,16 01/dec/2022 91,29 78,90 LU1963769176 -
Class SR6 Hedged SGD - 8,77 0,02 0,23 01/dec/2022 9,82 8,63 LU2391915415 -
KLASSE A6 CNH Uitkering maandelijks 88,51 0,10 0,11 01/dec/2022 98,93 87,20 LU1852330734 -
KLASSE X2 USD - 11,13 0,08 0,72 01/dec/2022 12,94 10,48 LU1733225855 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Documenten

Documenten