MIDYEAR OUTLOOK 2021

Verder na de herstart

Wij houden een voorkeur voor risicobeleggingen nu de economie breed herstart. Maar hoe gaat het verder? Het draaiboek van na de crisis van 2008 zal in onze ogen niet werken. Alles draait erom hoe het beleid om de inflatie te verhogen zal uitpakken.

Beleggingsthema’s

01

Het nieuwe nominaal

Europa en andere grote markten lopen hun achterstand op de VS in. Wij verwachten dat het monetaire beleid op de middellange termijn gericht zal zijn op een hogere inflatie. Tactische implicatie: wij gaan Europese aandelen en inflatiegerelateerde obligaties overwegen en schroeven Amerikaanse aandelen terug naar neutraal.

02

China onderscheidt zich

De Chinese groei remt af, terwijl het beleid relatief strak is. Dominante ondernemingen worden opnieuw onderworpen aan strenge regelgeving. Wij zien dit als belangrijke tekenen dat China ernaar streeft de kwaliteit van de groei te verbeteren. Tactische implicatie: we kiezen een neutrale positie voor Chinese aandelen en overwegen Chinese obligaties.

03

De weg naar netto nul

Er is geen kaart voor de route naar netto nul, maar wij denken dat de markten de grote veranderingen die op komst zijn, nog onderschatten en dat het geen gemakkelijke weg zal zijn. Dat levert uiteenlopende beleggingskansen op. Tactisch overwegen we technologie, omdat deze sector volgens ons beter gepositioneerd is voor de groene transitie.

Paragraph-1
Paragraph-2,Advance Static Table-1,Paragraph-3,Advance Static Table-2
Image-1,Image-2

Een belangrijk kruispunt

Na de schok van Covid-19 zien we dat de economie over een grote breedte weer krachtig opstart. Dat leidt vanzelfsprekend tot de vraag: hoe gaat het verder? De weg die we inslaan kan wel eens net zulke verstrekkende consequenties hebben als de stap naar de neoliberale consensus in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het draaiboek van na de wereldwijde financiële crisis van 2008 zal in onze ogen niet werken, omdat de gecoördineerde inspanningen van landen om de pandemie via fiscaal beleid het hoofd te bieden, uiteindelijk tot een stijging van de inflatie zullen leiden. Dat betekent dat we niet opnieuw een tienjarige bullmarkt voor aandelen en obligaties kunnen verwachten. Een herstart is niet hetzelfde als gewoon economisch herstel. Je kunt het licht maar één keer opnieuw aandoen, zou je kunnen zeggen. Fiscale stimuleringsmaatregelen en een soepel monetair beleid hebben gedurende de pandemie voor een overbrugging gezorgd. We hebben berekend dat de stimuleringsmaatregelen in de VS ruim vier keer zo groot zijn geweest als tijdens de wereldwijde financiële crisis, terwijl de schok in omvang minder dan een kwart was. Dit kan in onze ogen tot een breed scala van macro-economische effecten leiden.

Op hogere inflatie gericht beleid

Centrale banken slaan op dit moment nieuwe wegen in, met beleid dat erop gericht is de inflatie boven het streefcijfer te laten stijgen, om de in het verleden achtergebleven inflatie te compenseren. Onderstaande grafiek illustreert dit voor de VS. Het grijze gebied geeft aan hoe hoog de Fed de inflatie bij benadering boven het streefcijfer moet laten stijgen om de in het verleden achtergebleven inflatie te compenseren. Dit is een grote verandering ten opzichte van de neoliberale consensus van begin jaren tachtig van de vorige eeuw, die er juist op gericht was de inflatie in te tomen, met als gevolg een veertigjarige periode van dalende inflatie- en rentecijfers. Dit verhaal is echter nog niet in volle omvang doorgedrongen tot de markten, die nog rekenen op een snellere stijging van de beleidsrente dan uit het nieuwe beleidskader en de prognoses van de Federal Reserve naar voren komt.  Deze mismatch en de onzekerheid die daaruit voort kan komen, kunnen de volatiliteit aanwakkeren. Wij verwachten dat het beleid op de middellange termijn gericht zal zijn op een hogere inflatie, als gevolg van meer ingehouden monetaire ingrepen dan voorheen. Wij verwachten dat de obligatierente eerder bepaald zal worden door de inflatie dan door monetair beleid, waardoor het unieke klimaat dat wij 'het nieuwe nominaal' hebben genoemd, in het voordeel van aandelen zal werken.

Nog maar net genoeg inflatie
Gemiddelde inflatieprojecties van de Fed t.o.v. gemiddeld benodigde compensatie, 2015-2023

The chart shows how much work the central bank has to do to achieve its new goal of letting inflation run above target to make up for past shortfalls.

Bronnen: BlackRock Investment Institute, op basis van cijfers van het U.S. Bureau of Economic Analysis en de Federal Reserve, juni 2021.  NB: de grafiek gaat uit van de inflatie van de Personal Consumption Expenditures prijsindex (de ‘PCE-kerninflatie’). Het grijze gebied geeft de range aan waarbinnen de PCE-kerninflatie  in de toekomst boven de prognoses van de Fed voor de komende twee jaar moet uitstijgen om eerdere perioden waarin de inflatie onder het streefcijfer van 2% bleef, te compenseren. De mate waarin de inflatie is achtergebleven is berekend op basis van de gemiddelde PCE-kerninflatie in de afgelopen twee tot vijf jaar. De rode en gele lijn geven de gemiddelde prognose van de Fed aan voor de ontwikkeling van de PCE-kerninflatie op jaarbasis in Q4 2021, Q4 2022 en Q4 2023, ontleend aan de kwartaalcijfers in de Summary of Economic Projections van de Fed.

Nog steeds gematigd pro-risk

We hebben een gematigde voorkeur voor risicobeleggingen en kijken met een scherp oog uit naar turbulentie die kansen kan bieden om het risico te vergroten: negatieve reële of voor inflatie gecorrigeerde obligatierente kan aandelen versterken. Wij zien potentieel voor cyclische aandelen en regio's om te profiteren van de bredere herstart van de economie. We hebben een positievere kijk op Europese aandelen en verhogen Japanse aandelen naar neutraal, terwijl we Amerikaanse aandelen juist verlagen naar neutraal. Zelfs als de rente laag blijft, is er toch een stijgende lijn te zien; daarom houden we vast aan een onderweging van staatsobligaties van ontwikkelde markten.

Voor het eerst behandelen we Chinese beleggingen apart van de opkomende markten, als een afzonderlijke tactische allocatie. In onze ogen kan de nadruk die Beijing legt op hoogwaardige groei zijn vruchten afwerpen, zodat we tactisch een neutraal standpunt innemen ten opzichte van Chinese aandelen, maar strategisch voor een sterke overweging kiezen. De weg naar een 'netto nul'-economie heeft weliswaar een min of meer duidelijk omschreven eindpunt, maar er is geen kaart die precies aangeeft hoe we daar zullen komen. Sommige veranderingen kunnen abrupt zijn, wat voor bepaalde grondstoffen tot verstoring van vraag en aanbod kan leiden. Wij zien hier uiteenlopende kansen, waarin financiering vanuit de private markten een sleutelrol kan spelen.

Nog altijd pro-risk

Vanwege de brede herstart van de economie, gecombineerd met het voornemen van centrale banken om een soepel beleid te handhaven, blijven we positief gestemd over risico. We hebben zowel uit tactisch als strategisch oogpunt een voorkeur voor aandelen boven bedrijfs- en staatsobligaties.

Directionele visie

Strategische (lange termijn) en tactische (6-12 mnd.) visie op de brede beleggingscategorieën, per juli 2021

Legend Granular

Opmerking: Deze visies zijn vanuit het perspectief van beleggingen in USD, per juli 2021. Dit materiaal is gebaseerd op een beoordeling van het marktklimaat op een gegeven moment en is niet bedoeld als voorspelling van toekomstige gebeurtenissen of een garantie voor toekomstige resultaten. De lezer dient deze informatie niet op te vatten als onderzoeksresultaten of beleggingsadvies met betrekking tot bepaalde fondsen, strategieën of effecten en dient er niet als zodanig op te vertrouwen.

Onze detailvisies geven aan hoe wij denken dat specifieke activa zullen presteren ten opzichte van de brede beleggingscategorieën, uitgedrukt in verschillende niveaus van overtuiging.

Tactische detailvisies

Tactische visie voor een periode van 6 tot 12 maanden op de prestaties van specifieke activa ten opzichte van hun brede beleggingscategorie, per juli 2021.

Legend Granular

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Het is niet mogelijk direct in een index te beleggen. NB: Deze visies zijn vanuit het perspectief van beleggingen in USD. Dit materiaal is gebaseerd op een beoordeling van het marktklimaat op een bepaald moment en is niet bedoeld als voorspelling van toekomstige gebeurtenissen of een garantie voor toekomstige resultaten. De lezer dient deze informatie niet op te vatten als beleggingsadvies met betrekking tot bepaalde fondsen, strategieën of effecten en dient er niet als zodanig op te vertrouwen.

Een groot aantal mogelijke uitkomsten

Is het huidige klimaat te vergelijken met het herstel na de wereldwijde crisis van 2008? In onze ogen loopt het pad nu volkomen anders. Stimuleringsmaatregelen van historische omvang en innovatief monetair beleid maken een herhaling van de tienjarige bullmarkt voor aandelen en obligaties onwaarschijnlijk. Ons basisscenario: het nieuwe nominaal.

This schematic shows a wide range of potential economic and financial outcomes as a result of the Covid-19 shock. For example, we could see financial instability, the new nominal, the roaring 1920s, or policy tightened too late.

1.Bron: BlackRock Investment Institute, juli 2021. NB: deze schematische weergave toont hypothetische ontwikkelingen van de wereldeconomie en het beleid, waarin de huidige crisis wordt vergeleken met het trage herstel na de wereldwijde financiële crisis van 2008. Dit weerspiegelt onze visie op de implicaties van verschillende scenario’s voor aandelen en staatsobligaties, per juli 2021. Uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat deze verwachtingen werkelijkheid zullen worden.

De weg naar netto nul

De weg naar een 'netto nul'-economie heeft weliswaar een min of meer duidelijk omschreven eindpunt, maar er is geen kaart die precies aangeeft hoe we daar zullen komen. Sommige veranderingen kunnen abrupt zijn, wat voor bepaalde grondstoffen tot verstoring van vraag en aanbod kan leiden. 

The chart shows a gap opening between copper and crude oil spot prices, unlike the near lockstep rise in the 2000s – which is why a commodity “supercycle” is not how we’d view now.

2.Bron: BlackRock Investment Institute, op basis van cijfers van Refinitiv Datastream, juli 2021. NB: de grafiek toont de spotprijzen van koper aan de London Metal Exchange (LME) en Brent ruwe olie, herleid tot 100 aan het begin van het jaar 2000.

Maak kennis met de auteurs
Philipp Hildebrand
Vice Chairman
Jean Boivin
Head of BlackRock Investment Institute
Wei Li
Global Chief Investment Strategist – BlackRock Investment Institute
Vivek Paul
Senior Portfolio Strategist, BlackRock Investment Institute
Elga Bartsch
Head of Macro Research
Scott Thiel
Chief Fixed Income Strategist

Blijf op de hoogte met de laatste inzichten van het BlackRock Investment Institute

Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
E-mail *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Beleggingstype *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Bedrijf *
Dit is een verplicht veld
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
Abonneer u om meer informatie van BlackRock te ontvangen

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

 Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van mei 2021 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen. De informatie en visies in dit document zijn verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. BlackRock, zijn medewerkers, management en agenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en tekortkomingen in dit document (waaronder de verantwoordelijkheid van de gevolgen van nalatigheid). Dit document kan prognoses bevatten die niet volledig op historische feiten berusten. Er is geen garantie dat de in dit document geuite verwachtingen werkelijkheid zullen worden. Lezers dienen zelf te bepalen of zij op de informatie in dit materiaal willen vertrouwen.

 Voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) is dit materiaal uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V.; voor iedereen buiten de EER door BlackRock Investment Management (UK) Limited.

BlackRock (Netherlands) B.V. is geautoriseerd door en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200 / +31 (0)20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

BlackRock Advisors (UK) Limited is in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd  door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +44 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA.

 ©2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.