Wat zijn alternatieve beleggingen?
Er zijn globaal twee soorten alternatieve beleggingen. Ten eerste beleggingen in private markten (zoals private equity, private credit, infrastructuur en vastgoed), die complexer zijn en minder verhandeld worden dan beursgenoteerde effecten. En hedgefondsen, die vaak wel beursgenoteerd zijn, maar gebruikmaken van minder traditionele technieken.
gekleurde ijsjes

Zowel voor adviseurs als beleggers zijn alternatieve beleggingen tegenwoordig een belangrijk instrument. Maar de enorme groei van de private markten maakt dit soort beleggingen complexer.

traditionele beleggingen vs alternatieve beleggingen

Uitsluitend ter illustratie en informatie.

Bron: BlackRock, 20 maart 2020.

Welke soorten alternatieve beleggingen zijn er?

Accordion-1,Paragraph-2
Accordion-2,Paragraph-3

Liquide alternatieve beleggingen4

Beleggingen die gericht zijn op spreiding en bescherming tegen marktdalingen, via overwegend liquide instrumenten zoals beleggingsfondsen, ICBE’s5, offshore-fondsen6 en ETF’s7.

 • Een hedgefonds is een beleggingsfonds dat door zijn minder gereguleerde structuur gebruik kan maken van een breed palet van beleggingsinstrumenten. Daardoor kan het beleggingskansen benutten die niet bereikbaar zijn voor meer traditionele fondsen, die moeten voldoen aan specifieke regelgeving en bijvoorbeeld geen gebruik mogen maken van derivaten en leverage. Hedgefondsen richten zich op niet-systematisch risico, met als oogmerk een absoluut rendement te genereren, onafhankelijk van het marktklimaat.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

 • Er bestaan diverse hedgefondsstrategieën, die onderling sterk kunnen verschillen. Ze hebben gemeen dat ze een effectief middel kunnen zijn om de spreiding en het rendement van een portefeuille te vergroten. Een mogelijke aanpak is om langetermijn-beleggingen in een gespreide waaier van hedgefondsstrategieën te combineren met het dynamisch inzetten op kortetermijn-kansen die bepaalde strategieën bieden naarmate  de conjunctuur en het marktklimaat evolueren.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

 • Discretionaire en systematische strategieën die erop gericht zijn een positief absoluut rendement te behalen door long/short-beleggingen in diverse aandelenmarkten.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

 • Strategieën die erop gericht zijn een hoger risicogewogen rendement te genereren door te profiteren van uiteenlopende transformerende gebeurtenissen binnen ondernemingen.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

 • Strategieën die erop gericht zijn te profiteren van tijdelijke koersverschillen tussen specifieke gerelateerde effecten.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

 • Dynamische multi-asset long/short-portefeuilles, gericht op absoluut rendement, belegd in zeer liquide, dagelijks verhandelbare activa.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

 • Wereldwijde multi-asset long/short-portefeuilles, gericht op een aantrekkelijk, gespreid risicogewogen rendement, met een lage correlatie met de grote aandelen- en obligatiemarkten.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

Illiquide alternatieve beleggingen

Dit zijn beleggingen die minder frequent verhandeld worden en/of kleinere volumes hebben. Hierdoor is het rendement lastiger in kaart te brengen. Omdat het moeilijker is deze beleggingen te verkopen en te waarderen, verlangen veel beleggers een risicopremie. Terwijl sommige beleggers illiquide beleggingen tegen elke prijs willen vermijden, kiezen andere ervoor om er doelbewust meer in te beleggen, om te kunnen profiteren van deze risicopremie.

 • Onder Real Assets valt een brede groep beleggingen waarbij de onderliggende activa niet-financieel van aard zijn en een direct eigendom inhouden. Ze worden ook aangeduid als ‘fysieke activa’. Hun waarde hangt samen met hun fysieke aard, hun conditie en eigenschappen. Voorbeelden hiervan zijn vastgoed en infrastructuur. Vastgoed heeft betrekking op gebouwen, maar ook op grond en structurele verbeteringen. Beleggingen in infrastructuur kunnen bijvoorbeeld profiteren van de inkomsten van tolwegen, gereguleerde nutsactiviteiten, havens, vliegvelden en andere activa die doorgaans in tot de publieke sector behoren.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

 • Private Equity omvat zowel aandelen als obligaties die niet op de beurs verhandeld worden. Het gaat hierbij om een breed scala van beleggingen, zoals investeringen in jonge of startende ondernemingen, vaak aangeduid als durfkapitaal, aandelen uit leveraged buy-outs (LBO’s) van bestaande ondernemingen, mezzanine financieringen van LBO’s of andere ondernemingsactiviteiten, en zogenaamde ‘distressed debt’, die samenhangt met een verslechtering van de conditie van een tot dan toe gezonde onderneming. Directe investeringen met private equity zijn gericht op waardetoevoeging door een onderneming actief te managen.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

 • Illiquide of niet-traditionele schuldpapier dat een rendement kan bieden dat hoger ligt dan dat van investment-grade obligaties, juist vanwege de beperkte liquiditeit of kredietwaardigheid of de complexiteit van de belegging. Beleggingskansen ontstaan uit cyclische en trendmatige veranderingen in de kredietmarkten. Private credit kan beleggers spreidingsvoordelen bieden, het rendement verbeteren en andere mogelijkheden bieden om kapitaal aan te wenden dan via gelijksoortige beursgenoteerde effecten.

  Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

De stap naar alternatieve beleggingen

Steeds meer beleggers kiezen voor alternatieve beleggingen, om een hoger rendement te behalen, inkomsten te genereren, meer spreiding in de portefeuille te brengen en hun beleggingsdoelen te bereiken. Maar terwijl het aanbod groeit, worden deze beleggingen ook steeds complexer en wordt het voor beleggers ingewikkelder om de juiste keuzes te maken. Wij staan klaar om onze cliënten die deze stap willen zetten als partners te ondersteunen.

BlackRock biedt een toekomstgericht alternatief platform

BlackRock heeft de mogelijkheid verder te kijken dan de traditionele markten, om nieuwe beleggingsmogelijkheden te vinden in bijvoorbeeld vastgoed, infrastructuur, private equity, kredieten, hedgefondsen en alternatieve multi-asset fondsen. Daarbij werken we als echte partners samen met onze cliënten om hogere rendementen te realiseren. Om je te ondersteunen bij het zetten van deze stap biedt BlackRock:

sleutel
Toegang tot een schat aan informatie
Onze ruim 330 specialisten in alternatieve beleggingen* worden ondersteund door de inzichten van de ruim 2.000 andere wereldwijde beleggingsexperts* van BlackRock.
vergrootglas
Grote transparantie
Om sterke portefeuilles te kunnen bouwen, gebruiken we geavanceerde technologie. Dagelijks monitoren we 3.000 risicofactoren via Aladdin en 45.000 ondernemingen via eFront.
apparaat met balancerende balletjes
Een geïntegreerde blik
Wij kunnen elke portefeuille volledig modelleren, zodat je beter kunt doorgronden hoe alternatieve beleggingen van invloed zijn op de rest van je portefeuille.
handen in de vorm van hart
Een nieuwe vorm van samenwerking
Ruim 1.000 beleggingsprofessionals staan klaar om beleggers met de hoogwaardige expertise, schaalvoordelen en technologie van BlackRock te helpen hun doelen te bereiken.

* Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

1 BlackRock is niet nagegaan of dit type beleggingen geschikt is voor uw persoonlijke beleggingsdoelen en risicotolerantie. Om zorgvuldig na te gaan of een van de hier genoemde beleggingsproducten geschikt is voor u, raden wij u aan de Essentiële Beleggersinformatie en/of het prospectus van het betreffende product te lezen, die u op onze website kunt vinden.

2 Deze fondsen/strategieën kunnen een lage liquiditeit hebben, waardoor de waarde van deze beleggingen minder goed voorspelbaar is. In extreme gevallen is het mogelijk dat het fonds/de strategie niet in staat is de belegging tegen de laatste marktkoers of tegen een als redelijk te beschouwen koers te realiseren.

3 De bèta, zoals gebruikt in het capital asset pricing model (CAPM), is een maatstaf voor de volatiliteit, ofwel het systematische risico, van een beleggingsportefeuille, in vergelijking tot de markt als geheel.

4 De verwijzing naar specifieke beleggingen op deze website is uitsluitend bedoeld ter illustratie en dient niet te worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling van bepaalde beleggingen.

5 Instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE, ook aangeduid als UCIT).

6 Een beleggingsfonds of – strategie die gevestigd is in een land met een ander belastingklimaat dan dat van de belegger.

7 Exchange-Traded Fund.

8 Discretionaire en systematische strategieën gericht op het behalen van positieve absolute rendementen door middel van beleggingen in een reeks aandelenmarkten.