Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website (de “Website”) van BlackRock (Netherlands) B.V. (“BlackRock”), alsmede op de via de Website aan u ter beschikking gestelde informatie, adviezen en/of diensten.

Door het bezoek aan of het gebruik van de Website bevestigt u deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en te begrijpen en aanvaardt u om gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden [alsook om informatie op de Website te krijgen in verschillende talen]. Indien u niet door de Gebruiksvoorwaarden gebonden wenst te worden, wordt u verzocht de Website te verlaten.

Gelieve de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, gezien hierin bepaalde, door de wet opgelegde, beperkingen betreffende de verspreiding van de informatie opgenomen op de Website worden uiteengezet. Bekendheid met en naleving van alle toepasselijke wetten en regels in elk rechtsgebied is uw eigen verantwoordelijkheid.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De toegang tot en het gebruik van de Website wordt beheerst door de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden. Elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden treedt in werking vanaf het ogenblik dat de nieuwe versie op de Website ter beschikking gesteld wordt. U wordt dan ook aangeraden om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen om na te gaan of daaraan wijzigingen aangebracht werden.

Veel gebruikte termen

De termen ‘fonds’ en ‘beleggingsfonds’ worden op de Website gebruikt in de betekenis van een compartiment van een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE – Engels: undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS)).

De termen ‘koers’, ‘netto-inventariswaarde’ of ‘NIW’ worden op de Website gebruikt in de betekenis van de intrinsieke waarde (dit is de dagelijkse prijs) van een fonds.

Wijzigingen aan de Website en de informatie daarin opgenomen

BlackRock behoudt zich het recht voor om, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, op elk moment de Website te kunnen wijzigen, blokkeren of sluiten, de informatie opgenomen op de Website aan te kunnen vullen en producten, diensten en tarieven te kunnen wijzigen of verwijderen, zonder dat een voorafgaande kennisgeving vereist is.

Jurisdictie

De Website is gericht tot Belgische ingezetenen. Indien u een ingezetene bent van een ander land of rechtsgebied, kunnen andere wetten en reglementen van toepassing zijn. In dergelijk geval dient u na te gaan of de toegang tot en het gebruik van de Website en de informatie daarin opgenomen verenigbaar is met de wetten en reglementen van het betreffende land of rechtsgebied. Indien dit zou leiden tot een inbreuk of de wetten en reglementen die daar van toepassing zijn, wordt u verzocht om de Website onmiddellijk te verlaten. BlackRock heeft niet de intentie om informatie betreffende financiële producten te verschaffen aan personen waar dit niet toegestaan is door de toepasselijke wetten en reglementen.

In het bijzonder is de Website en de informatie op de Website niet gericht tot beleggers die ingezetenen zijn van de Verenigde Staten. De financiële producten vermeldt op de Website zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”) en mogen derhalve niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of in eender welk territorium, bezitting of gebied die onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten valt of aan of ten behoeve van een Amerikaanse ingezetene, tenzij ingeval van een transactie die geen inbreuk vormt op de Securities Act of eender welke andere wet ten aanzien van effecten die van toepassing is in de Verenigde Staten, met inbegrip van iedere toepasselijke wet van eender welke Staat van de Verenigde Staten, zonder beperking.

Informatie verstrekt via de Website

De informatie op de Website is algemeen van aard en uitsluitend bedoeld als informatie en mag niet, behoudens waar dit uitdrukkelijk voorzien is, beschouwd worden als beleggings-, fiscaal, juridisch of eender welk ander advies, noch als een aanbeveling van juridische, fiscale of andere aard of een contractuele verbintenis.

Ondanks inachtneming van de uiterste zorg, kan een deel van de informatie op de Website sinds de laatste actualisering zijn gewijzigd. BlackRock staat er evenmin voor in, en garandeert ook niet, dat de Website, de werking en inhoud ervan en de server die de Website beschikbaar maakt, vrij zijn van fouten en virussen of vrij van andere schadelijke componenten, of dat u ononderbroken gebruik kunt maken van de Website en de inhoud ervan.

Aanbevelingen voor investeerders

De gebruiker van de Website dient rekening te houden met het feit dat de informatie op de Website geen rekening houdt met de specifieke financiële expertise en kennis, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of behoeften van de gebruiker. De gebruiker is daarom als enige verantwoordelijk om, indien deze dit nodig acht, gepast, individueel en toereikend professioneel advies in te winnen over zijn specifieke situatie.

De gebruiker dient er rekening mee te houden dat een belegging in financiële producten risico’s met zich mee brengt. Elke beslissing van een gebruiker om in financiële producten te beleggen waarover informatie gegeven wordt op de Website, dient gebaseerd te zijn op de officiële documenten, meer bepaald het actuele prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KID), het meest recente financiële verslag en andere beschikbare informatie. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op de Website en bij de financiële dienst in België : J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, voor de fondsen BlackRock Global Funds en BlackRock Strategic Funds; RBC Investors Services Belgium S.A., Place Rogier 11, B-1210 Brussel, voor de fondsen iShares.

Verder dienen gebruikers rekening te houden met, onder meer (zonder limitatief te zijn), de volgende principes:

  • in het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst;
  • de waarde van beleggingen en hun rendement kunnen zowel dalen als stijgen en worden niet gegarandeerd;
  • verklaringen over rendement kunnen beïnvloed worden door verschillende factoren, waaronder belastingen, commissies en kosten;
  • het is mogelijk dat de investeerder het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk niet terug krijgt;
  • wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Dergelijke wisselkoersschommelingen kunnen vooral groot zijn bij een fonds met een grote volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen.

Intellectuele eigendom

De informatie op de Website valt onder het auteursrecht van BlackRock of haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven; alle rechten voorbehouden. De naam BlackRock en het bijhorende logo zijn handelsmerken van, en worden gebruikt met toestemming van, BlackRock.

De informatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gekopieerd of opnieuw verspreid zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BlackRock. Bezoekers mogen de Website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de informatie op de Website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere webpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deep links tussen de Website en iedere andere webpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BlackRock.

De Website kan koppelingen bevatten naar andere webpagina’s. BlackRock is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van webpagina’s waarnaar op de Website een link is opgenomen of van webpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website. Het Privacyreglement van BlackRock is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via dergelijke externe websites worden verzameld en/of verwerkt.

Het Privacyreglement van BlackRock maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden. Indien u via de Website of via e-mail persoonsgegevens verstrekt aan BlackRock, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met het Privacyreglement. Klik hier om het Privacyreglement te lezen. Het internet is geen volkomen veilig medium. Hoewel BlackRock ernaar streeft alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die u aan BlackRock verstrekt, te beschermen, kan de vertrouwelijkheid en de privacy van dergelijke via het internet verstuurde informatie niet worden gegarandeerd.

Witwaswetgeving

Als gevolg van de toepasselijke reglementering inzake witwaspraktijken, kunnen aanvullende documenten voor identificatie nodig zijn als u wenst te beleggen in financiële producten. Bijzonderheden zijn te vinden in het betreffende prospectus of ander geldig document.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden doorgaans opgenomen, voor trainingsdoeleinden, kwaliteitsbewaking en ter controle.

Aansprakelijkheid

Binnen de toepasselijke wettelijke grenzen en beperkingen, kan BlackRock (of een met BlackRock gelieerde persoon) niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de toegang tot of het gebruik van de Website of de informatie opgenomen op de Website, inclusief – maar niet beperkt tot – enige schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, de onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie of de overbrenging van virussen.

Ongeldigheid

Indien de Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig worden, dan zal de relevante bepaling worden opgeheven en niet langer van kracht zijn. De overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht en bindend voor de gebruikers.

Toepasselijk recht

De Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht.

Binnen de toepasselijke wettelijke grenzen en beperkingen, zullen alle geschillen in verband met de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid van de Gebruiksvoorwaarden, exclusief worden behandeld door de bevoegde rechtbanken te Brussel.

Verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke voor deze website is BlackRock (Netherlands) B.V., handelend via zijn bijkantoor in België. BlackRock (Netherlands) B.V. is geautoriseerd en gereguleerd door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) en het bijkantoor werd geregistreerd in België. Het adres van het bijkantoor is Square de Meeûs 35, 1000 Brussel.