Procedure voor de Behandeling van Klachten

Bij BlackRock nemen we alle klachten ernstig en beoordelen we deze overeenkomstig onderstaande richtlijnen. BlackRock verbindt zich ertoe alle klachten deskundig, zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken.

Eventuele klachten kunt u gratis indienen:

 • Per e-mail, aan belux@blackrock.com
 • Per brief, aan:
  BlackRock (Netherlands) B.V., vestiging Brussel
  Compliance Officer
  35, Square de Meeûs
  (1e verdieping)
  1000 Brussel

De klant dient alles in het werk te stellen om te zorgen dat alle relevante informatie/documentatie bij zijn schrijven gevoegd wordt, zodat een efficiënt onderzoek naar de klacht gewaarborgd kan worden.

Wij verbinden ons tot de volgende handelingen na ontvangst van een klacht:

 • We zorgen ervoor dat een werknemer met een passende senioriteit die op geen enkele manier betrokken is bij deze kwestie een onderzoek start.
 • De klant ontvangt een onmiddellijke schriftelijke ontvangstbevestiging van zijn/haar aanvankelijke klacht. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen, tenzij de klacht binnen dit tijdsbestek afgehandeld kan worden. Deze bevestiging bevat de naam en functie van de persoon die de klacht afhandelt.
 • De klant wordt op de hoogte gehouden van de voortgang in het onderzoek naar de klacht.

Eén maand na ontvangst van de klacht sturen we ofwel:

 • een definitieve reactie met daarin informatie over het bestaan van de buitengerechtelijke klachtenafhandelingsprocedure bij Ombudsfin, de Ombudsman voor financiële kwesties (de “Ombudsman”); ofwel
 • een reactie die uitlegt dat wij niet in een positie zijn om een definitief antwoord te geven en details over het moment waarop u een antwoord kunt verwachten. Ook krijgt u informatie over het bestaan van de buitengerechtelijke klachtenafhandelingsprocedure bij de Ombudsman.

Indien de klant, na ontvangst van de definitieve reactie, niet tevreden is met onze reactie, of indien we er niet in geslaagd zijn de klant binnen één maand na ontvangst van de klacht een passende reactie te geven, kan de klant zijn/haar klacht direct bij de Ombudsman indienen. Dit moet dan gebeuren binnen een termijn van één jaar nadat de aanvankelijke klacht bij BlackRock is ingediend.

Indien de klant besluit een klacht in te dienen bij de Ombudsman, kan deze in het Frans, Nederlands, Duits of Engels worden ingediend:

 • Online kan dit via de website van Ombudsfin: https://www.ombudsfin.be/
 • Per post, aan:
  Ombudsfin
  North Gate II,
  Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2
  1000 Brussel

Meer informatie over deze procedure kunt u vinden op de website van Ombudsfin:

https://www.ombudsfin.be/en/individuals/introduce-complaint/