Rechten van beleggers en klachten

Informatie Rechten van beleggers

Deze informatie is bedoeld als een samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder of participatiehouder (een "Belegger") in een of meer door BlackRock beheerde fondsen die gevestigd zijn in de Europese Unie (elk een "Fonds") voor de toepassing van de Verordening grensoverschrijdende distributie van fondsen van de Europese Unie (Verordening (EU) 2019/1156). Dit is niet bedoeld en mag niet worden gelezen als een uitputtende opsomming van alle rechten die aandeelhouders of participatiehouders kunnen hebben met betrekking tot hun participatie in het/de betreffende Fonds(en).

Raadpleeg de Fonds documenten voor aanvullende informatie over deze rechten. De documenten voor elk Fonds omvatten, voor zover van toepassing en zonder beperking: het relevante prospectus, aanbiedingsmemorandum of vergelijkbaar aanbiedingsdocument (het "Prospectus"); de oprichtingsdocumenten van het Fonds (statuten, oprichtingsakte, trustakte, managementreglement of vergelijkbaar); jaarverslagen en tussentijdse verslagen; en elk Essentiële Informatie Document voor Verpakte Retail- en Verzekeringsgebaseerde Beleggingsproducten ("PRIIPs KID").

- Recht om deel te nemen in de beleggingen van het Fonds - Beleggers hebben het recht om deel te nemen in de prestaties van de beleggingen van het betreffende Fonds, afhankelijk van de voorwaarden en kenmerken van de aandelen- of participatieklasse waarin ze zijn belegd. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Beleggers krijgen mogelijk niet het oorspronkelijk belegde bedrag terug. Volledige details over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van elk Fonds en de kenmerken van de aandelen/participatieklassen staan in het betreffende Prospectus.

- Recht op inkomsten - Beleggers hebben recht op een evenredig deel van de inkomsten (indien van toepassing) van het Fonds waarin zij zijn belegd. Afhankelijk van de aard van de aandelen of deelnemingsrechten die door de Belegger worden gehouden, kunnen dergelijke inkomsten (indien van toepassing) ofwel worden gecumuleerd in de intrinsieke waarde van de aandelen of deelnemingsrechten ofwel worden uitgekeerd aan Beleggers, in overeenstemming met de voorwaarden van het relevante Prospectus.

- Recht om aandelen terug te betalen - Beleggers kunnen verzoeken om hun participatie geheel of gedeeltelijk terug te betalen, met inachtneming van en in overeenstemming met de voorwaarden van het terugbetalingsproces dat in het desbetreffende Prospectus is beschreven.

- Recht op het ontvangen van informatie - Beleggers hebben het recht om bepaalde informatie te ontvangen over het Fonds waarin ze belegd zijn. Deze informatie omvat het prospectus / aanbiedingsdocument van het Fonds, de PRIIPs KID of een gelijkwaardig document, evenals het laatste jaarverslag of tussentijds verslag. Meer informatie kan op verzoek beschikbaar zijn, zoals beschreven in het betreffende Prospectus.

- Recht om een klacht in te dienen - Elke Belegger die niet tevreden is met zijn ervaring als belegger in het betreffende Fonds kan de hieronder beschreven klachtenprocedure volgen.

Download als PDF

Procedure voor de Behandeling van Klachten

Bij BlackRock nemen we alle klachten ernstig en beoordelen we deze overeenkomstig onderstaande richtlijnen. BlackRock verbindt zich ertoe alle klachten deskundig, zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken.

Eventuele klachten kunt u gratis indienen:

 • Per e-mail, aan belux@blackrock.com
 • Per brief, aan:
  BlackRock (Netherlands) B.V., vestiging Brussel
  Compliance Officer
  35, Square de Meeûs
  (1e verdieping)
  1000 Brussel

De klant dient alles in het werk te stellen om te zorgen dat alle relevante informatie/documentatie bij zijn schrijven gevoegd wordt, zodat een efficiënt onderzoek naar de klacht gewaarborgd kan worden.

Wij verbinden ons tot de volgende handelingen na ontvangst van een klacht:

 • We zorgen ervoor dat een werknemer met een passende senioriteit die op geen enkele manier betrokken is bij deze kwestie een onderzoek start.
 • De klant ontvangt een onmiddellijke schriftelijke ontvangstbevestiging van zijn/haar aanvankelijke klacht. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen, tenzij de klacht binnen dit tijdsbestek afgehandeld kan worden. Deze bevestiging bevat de naam en functie van de persoon die de klacht afhandelt.
 • De klant wordt op de hoogte gehouden van de voortgang in het onderzoek naar de klacht.

Eén maand na ontvangst van de klacht sturen we ofwel:

 • een definitieve reactie met daarin informatie over het bestaan van de buitengerechtelijke klachtenafhandelingsprocedure bij Ombudsfin, de Ombudsman voor financiële kwesties (de “Ombudsman”); ofwel
 • een reactie die uitlegt dat wij niet in een positie zijn om een definitief antwoord te geven en details over het moment waarop u een antwoord kunt verwachten. Ook krijgt u informatie over het bestaan van de buitengerechtelijke klachtenafhandelingsprocedure bij de Ombudsman.

Indien de klant, na ontvangst van de definitieve reactie, niet tevreden is met onze reactie, of indien we er niet in geslaagd zijn de klant binnen één maand na ontvangst van de klacht een passende reactie te geven, kan de klant zijn/haar klacht direct bij de Ombudsman indienen. Dit moet dan gebeuren binnen een termijn van één jaar nadat de aanvankelijke klacht bij BlackRock is ingediend.

Indien de klant besluit een klacht in te dienen bij de Ombudsman, kan deze in het Frans, Nederlands, Duits of Engels worden ingediend:

 • Online kan dit via de website van Ombudsfin: https://www.ombudsfin.be/
 • Per post, aan:
  Ombudsfin
  North Gate II,
  Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2
  1000 Brussel

Meer informatie over deze procedure kunt u vinden op de website van Ombudsfin:

https://www.ombudsfin.be/en/individuals/introduce-complaint/