Een jongetje speelt met een vliegtuigje.
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Een nieuw beleggingstijdperk

We zijn in een nieuw beleggingstijdperk beland. De Covid-19-pandemie heeft grote ontwikkelingen die zich op vier gebieden voltrekken, versneld: duurzaamheid, ongelijkheid, geopolitiek en macro-economisch beleid. Dit vraagt in onze ogen om een fundamenteel nieuwe kijk op beleggingsportefeuilles. Met onmiddellijke ingang.
Beleggingsthema’s
01

Het nieuwe nominaal

We voorzien een sterkere groei en lagere effectieve rente, nu de economie weer op stoom komt en de centrale banken de stijging van de nominale rente beperken, ook al neemt de verwachte inflatie toe. Strategische implicatie: we onderwegen staatsobligaties en verwachten dat de dalende reële rente gunstig zal zijn voor aandelen.

02

Globalisering volgens nieuwe lijnen

Covid-19 heeft de geopolitieke ontwikkelingen versneld, zoals de tegenstelling tussen de VS en China en de herschikking van toevoerketens. Dit betekent meer nadruk op veerkracht en minder op efficiency. Strategische implicatie: een voorkeur voor doelbewuste landenspreiding en een blootstelling aan China boven benchmarkniveau.

03

Trends in sneltreinvaart

De pandemie heeft bestaande structurele trends versterkt, zoals de groeiende aandacht voor duurzaamheid, toenemende ongelijkheid en sterke groei van online winkelen ten koste van de detailhandel. Strategische implicatie: wij hebben een voorkeur voor duurzame beleggingen, in een maatschappij die steeds meer kiest voor duurzaamheid.

Nieuw draaiboek

In onze ogen past het traditionele conjuncturele draaiboek niet bij de huidige pandemie. Wij zien in deze schok meer overeenkomsten met een grootschalige natuurramp, waarna de economie zich in hoog tempo herpakt. Aan het begin van deze crisis hebben we ingeschat dat de uiteindelijke cumulatieve verliezen voor de economie, die voor de financiële markten het meeste tellen, waarschijnlijk slechts een fractie zouden zijn van de verliezen die de economie tijdens de wereldwijde financiële crisis heeft geleden.

Deze visie ging uit van de veronderstelling dat een stevig pakket maatregelen zou worden ontwikkeld om huishoudens en bedrijven te compenseren voor het verlies aan inkomsten. De eerste resultaten van tests met het coronavaccin ondersteunen ons vertrouwen in dit scenario. Dit kan betekenen dat de economie in 2021 versneld weer zal opstarten, wanneer de inhaalvraag sterk aantrekt. Het is waarschijnlijk dat de koersen al snel weer rekening zullen houden met een volledig economisch herstel, zodra de vooruitzichten structureel verbeteren.

Lastige overbrugging

De VS en Europa zullen op de korte termijn voor behoorlijke opgaven komen te staan: Als het aantal besmettingen weer sterk stijgt, kan dit tot regelrechte economische krimp leiden. Daarbij neemt het risico dat het beleid verslapt toe, vooral in de VS, terwijl continue ondersteunende maatregelen van vitaal belang zijn om blijvende economische schade te beperken. Het positieve nieuws over de vaccins kan het tij echter doen keren, omdat we nu weten dat we een brug bouwen naar de nieuwe fase na Covid-19, met meer duidelijkheid voor beleidsmakers, bedrijven en markten.

Veerkracht in de hele portefeuille

Op basis van dit alles laten we ons niet al zeer beïnvloeden door de marktvolatiliteit op de korte termijn. Over de hele linie versterken we onze positieve houding ten opzichte van risico door aandelen een grotere rol te geven in de tactische assetallocatie. Daarnaast kiezen we voor een sectorbenadering, waarbij we vanwege de ingrijpende verschuivingen als gevolg van de pandemie een voorkeur hebben voor technologie en gezondheidszorg. Voor een goed evenwicht hebben we daarnaast een voorkeur voor beleggingen die als eerste kunnen profiteren van de economische opleving, zoals aandelen uit opkomende markten en Amerikaanse smallcaps. In het licht van de effectieve aanpak van het virus in Azië overwegen we aandelen uit Azië excl. Japan en Aziatische obligaties. Daarnaast hebben we een voorkeur voor beleggingen met een blootstelling aan de Chinese groei.

De centrale banken lijken zich in te spannen om de stijging van de nominale rente te beperken, zelfs nu de inflatie aantrekt. Beleggers hebben een nieuw draaiboek nodig om op koers te blijven. Wij onderwegen staatsobligaties en kiezen voor een hogere strategische assetallocatie naar aandelen dan traditioneel in perioden van stijgende inflatie.

Duurzaamheid speelt een sleutelrol in onze visie, aangezien we een voor de komende decennia een enorme verschuiving naar duurzame beleggingen verwachten. In tegenstelling tot eerdere algemene opvattingen, verwachten we dat deze verschuiving zal bijdragen tot hogere rendementen. Beleggingen in private markten zijn éen manier om te streven naar meer veerkracht in portefeuilles met een duurzaam oogmerk.

Lees onze hele “2021 Global Outlook” als pdf-rapport

Directionele visie

Strategische (lange termijn) en tactische (6-12 mnd.) visie op de brede beleggingscategorieën, per december 2020

Legenda

Categorie Strategische visie Tactische visie
Aandelen Strategische visie: neutraal Tactische visie: overweging
Vanuit strategisch oogpunt hebben we een neutrale visie op aandelen, gezien de gestegen koersen en het lastige klimaat voor winsten en dividendbetalingen. We hebben een lichte voorkeur voor aandelen van opkomende markten. Tactisch hebben we aandelen opgeschoven naar een overweging, omdat we verwachten dat het herstel zal versnellen en de rente laag zal blijven. We zien goede perspectieven in een barbell-aanpak: een evenwichtige verdeling over kwaliteitsaandelen en zorgvuldig gekozen cyclische aandelen.
Bedrijfsobligaties Strategische visie: neutraal Tactische visie: overweging
Strategisch gezien hebben we voor bedrijfsobligaties een neutrale visie, omdat we zien dat de spreads van investment-grade obligaties minder compensatie bieden voor het toegenomen defaultrisico. We hebben met het oog op inkomsten nog steeds een voorkeur voor high-yield. Tactisch zien we dat het economisch herstel en aanhoudende steunmaatregelen bijdragen aan goede prestaties van bedrijfsobligaties, zelfs nu de spreads verkrappen en sommige noodkredieten worden afgebouwd.
Staatsobligaties Strategische visie: onderweging Tactische visie: neutraal
De strategische rol van staatsobligaties in portefeuilles is aanzienlijk afgenomen, nu de rente structureel tegen het absolute dieptepunt blijft. Door zulke lage rentes kan deze beleggingscategorie veel minder goed worden ingezet als bescherming tegen massale uitverkoop op de aandelenmarkt. Wij hebben een voorkeur voor inflatiegerelateerde obligaties, omdat we op de middellange termijn een stijging van het inflatierisico verwachten. Vanuit tactisch oogpunt houden we de duration neutraal, omdat het soepele beleid de rente blijft drukken.
Cash Tactische visie: neutraal Tactische visie: neutraal
We hebben een neutraal standpunt en zetten cash in om de overweging van aandelen en bedrijfsobligaties te financieren. Een deel van de portefeuille in cash aanhouden is in onze ogen zinvol, als buffer tegen het risico van aanbodschokken die zowel aandelen als obligaties omlaag kunnen drukken.
Private markten Strategische visie: neutraal Tactische visie: neutraal
Niet-traditionele rendementsstromen, waaronder particuliere kredieten, kunnen waarde en spreiding toevoegen. Onze neutrale visie is gebaseerd op een aanvangsallocatie die veel groter is dan wat de meeste professionele beleggers in portefeuille houden. Veel institutionele beleggers hebben in onze ogen nog altijd een te klein belang in de private markten, doordat ze de liquiditeitsrisico’s overschatten. Private markten zijn een complexe beleggingscategorie, die niet voor alle beleggers geschikt is.

Opmerking: Deze visies zijn vanuit het perspectief van beleggingen in USD, per december 2020. Dit materiaal is gebaseerd op een beoordeling van het marktklimaat op een bepaald moment en is niet bedoeld als voorspelling van toekomstige gebeurtenissen of een garantie voor toekomstige resultaten. De lezer dient deze informatie niet op te vatten als onderzoeksresultaten of beleggingsadvies met betrekking tot bepaalde fondsen, strategieën of effecten en dient er niet als zodanig op te vertrouwen.

Maak kennis met de auteurs
Philipp Hildebrand
Vice Chairman
Philipp Hildebrand, Vice Chairman van BlackRock, is lid van het Global Executive Committee en is tevens Chairman van de Financial Markets Advisory (FMA).
Jean Boivin
Head of BlackRock Investment Institute
Jean Boivin, PhD, Managing Director, staat aan het hoofd van het BlackRock Investment Institute (BII).
Elga Bartsch
Head of Macro Research
Elga Bartsch, PhD, Managing Director, geeft leiding aan het economische en marktonderzoek van het Blackrock Investment Institute (BII).
Mike Pyle
Chief Investment Strategist, BlackRock Investment Institute
Mike Pyle, CFA, Managing Director, geeft leiding aan het strategische beleggingsonderzoek binnen het BlackRock Investment Institute.
Scott Thiel
Chief Fixed Income Strategist
Scott Thiel, Managing Director, is Chief Fixed Income Strategist binnen het lackRock Investment Institute (BII).

Blijf op de hoogte met de laatste inzichten van het BlackRock Investment Institute

Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
E-mail *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Beleggingstype *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
Je informatie is verzonden.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling,  aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten, fondsen of strategiën te kopen of verkopen. De hier geuite meningen zijn van november 2020 en kunnen zonder voorafgaande kennis wijzigen. Lezers dienen zelf te bepalen of zij op de informatie in dit document willen vertrouwen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder dat een overeenkomst is gesloten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, financiële diensten mogen aanbieden en uitoefenen in de Europese Economische Ruimte (EER), aangeduid als een No Deal Brexit”, is dit materiaal vanaf 1 januari 2021 uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte, en BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte. Voorafgaand aan een No Deal Brexit of wanneer een No Deal Brexit niet plaatsvindt, is de uitgever van dit materiaal BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een  geregistreerd handelsmerk (trademark) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.