Obligaties

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

11,74 -14,07 -12,61 14,87 -8,56
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-15,99 -4,66 -3,93 - -1,44
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-12,43 -5,88 -12,46 -15,99 -13,33 -18,16 - -8,26

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in NZD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/mei/2022 USD 1.563,55
Rendement 12 mnd. per 30/apr/2022 6,14
Aantal posities per 29/apr/2022 168
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 26/jun/1997
Introductiedatum aandelenklasse 25/mei/2016
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,26%
ISIN LU1408528724
Bloomberg-code BGLEA8N
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYVFFR3
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg NZD 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/mei/2022 BB
MSCI ESG % Dekking per 06/mei/2022 99,32
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/mei/2022 3,52
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/mei/2022 26,52
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/mei/2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fondsen in peergroup per 06/mei/2022 264
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 06/mei/2022 859,33
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/mei/2022 0,49
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/mei/2022, op basis van posities vanaf 31/dec/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,83
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,44
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 6,41 0,05 0,79 8,17 6,10 - LU1408528724 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,13 0,00 0,00 5,51 4,93 - LU1688375267 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,18 0,05 0,97 6,60 4,93 - LU0995336418 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 20,09 0,02 0,10 22,87 19,53 - LU0938162186 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,34 0,05 0,79 7,82 6,04 - LU0359002093 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,22 0,06 0,84 8,78 6,88 - LU0358998713 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 6,95 0,01 0,14 7,80 6,75 - LU0995350831 - -
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 9,06 -0,05 -0,55 10,36 8,80 - LU1554267051 - -
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 8,23 0,07 0,86 10,40 7,83 - LU2319963620 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,56 0,05 0,77 8,05 6,25 - LU0622213642 - -
KLASSE I2 GBP - 17,96 -0,02 -0,11 19,39 17,31 - LU1741217027 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 2,81 0,00 0,00 3,14 2,73 - LU0278457469 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 23,70 0,19 0,81 29,62 22,58 - LU0388349754 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 21,01 0,17 0,82 25,46 20,01 - LU0278470058 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 12,33 0,10 0,82 15,59 11,74 - LU0548402170 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 19,56 0,02 0,10 21,15 19,02 - LU0278457204 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,17 0,04 0,78 6,57 4,92 - LU0995345831 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 75,47 0,61 0,81 92,99 71,90 - LU1715605868 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,51 0,06 0,81 9,19 7,16 - LU1688375184 - -
KLASSE I2 CHF - 21,72 0,03 0,14 24,58 21,08 - LU1781817694 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 11,48 0,01 0,09 12,83 11,16 - LU0478974834 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 11,63 0,01 0,09 12,99 11,30 - LU0827884924 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 5,75 0,05 0,88 7,41 5,47 - LU1676225185 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,90 0,04 0,82 6,23 4,66 - LU0827884841 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 21,03 0,02 0,10 22,72 20,45 - LU0329592702 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 11,53 0,01 0,09 12,89 11,21 - LU0827885145 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,79 0,06 0,89 8,32 6,47 - LU0473186707 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 22,72 0,19 0,84 27,35 21,63 - LU0520955575 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 8,88 0,08 0,91 10,71 8,44 - LU0827884684 - -
Class SR3 Hedged GBP Uitkering maandelijks 8,17 0,07 0,86 10,39 7,78 - LU2319963463 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 8,46 0,07 0,83 10,26 8,05 - LU0480535052 - -
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 98,06 0,81 0,83 122,49 93,38 - LU0827885061 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,80 0,05 0,87 7,50 5,53 - LU1408528302 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,90 0,04 0,82 6,23 4,66 - LU0575500318 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,51 0,07 0,83 10,43 8,10 - LU2319963380 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 6,48 0,05 0,78 7,77 6,17 - LU0344905624 - -
Class SR2 USD - 8,67 0,07 0,81 10,45 8,26 - LU2319963547 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 2,79 0,01 0,36 3,12 2,71 - LU0278461065 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,11 0,04 0,79 6,56 4,87 - LU1133072774 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 7,46 0,06 0,81 9,48 7,11 - LU1495982867 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 8,78 0,07 0,80 10,59 8,36 - LU1505939139 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 22,60 0,19 0,85 27,25 21,52 - LU0383940458 - -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 2,99 0,02 0,67 3,79 2,86 - LU0278477574 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 21,14 0,02 0,09 22,83 20,55 - LU1559746307 - -
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 21,61 0,03 0,14 24,48 20,98 - LU1065150267 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,59 0,06 0,80 9,19 7,23 - LU0827884767 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 12,49 0,10 0,81 15,79 11,90 - LU0523291242 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,49 0,11 0,89 15,15 11,89 - LU0827885491 - -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 7,00 -0,01 -0,14 7,95 6,83 - LU1694209807 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 6,38 0,05 0,79 8,19 6,08 - LU1408528211 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 3,02 0,03 1,00 3,82 2,88 - LU0278470132 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 6,19 0,04 0,65 7,62 5,91 - LU0623004180 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 63,19 0,51 0,81 81,37 60,19 - LU1408528484 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 12,39 0,10 0,81 15,67 11,80 - LU0827885228 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,04 0,01 0,17 6,51 5,86 - LU0531082021 - -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 7,54 0,06 0,80 9,64 7,18 - LU1954752702 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 6,22 0,06 0,97 8,00 5,92 - LU1408528641 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 483,08 0,69 0,14 534,05 473,58 - LU1791177113 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten