Afbeelding van kleurrijke linten

De pracht van actief index-beleggen.

BlackRock Managed Index Portfolios zijn subfondsen van de BlackRock Strategic Funds.*

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling van een product of strategie.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten en dienen niet de enige overwegingsfactor te zijn bij het kiezen van een product of strategie.
Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta's kunnen ervoor zorgen dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Er kunnen in het bijzonder aanzienlijke schommelingen optreden bij fondsen met een hogere volatiliteit, en de waarde van een belegging kan plots en aanzienlijk dalen. Belastingniveaus en -grondslagen kunnen nu en dan veranderen.

Portfolio samenstelling BlackRock Strategic Funds-BlackRock Managed Index Portfolios per

Allocatie overzicht

Risico: diversificatie en een zorgvuldig bepaalde asset allocatie bieden mogelijk geen sluitende bescherming tegen het marktrisico. Uitsluitend ter illustratie.

 

Allocatie in detail

Weging

Afrondingsverschillen mogelijk.

Bron: BlackRock, per . Alle opgenomen fondsen zijn van het merk iShares. De portefeuilleallocatie kan veranderen en bevat restbedragen in contanten of valutatermijncontracten, die worden gebruikt om valutarisico's af te dekken.

Gelieve er nota van te nemen dat de prijzen en waarderingsinformatie (de Informatie) niet door een auditor gecontroleerd zijn en gebaseerd zijn op niet door een auditor gecontroleerde prijs- en houdstergegevens. Als zodanig is de Informatie slechts indicatief en aan verandering onderhevig. BlackRock (Netherlands) B.V. geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Informatie. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert BlackRock niet dat de Informatie met elkaar in overeenstemming is, accuraat, volledig, foutvrij of virusvrij is, of dat de resultaten verkregen door het gebruik van de Informatie correct zullen zijn.

Maandelijkse update - Februari 2023

Marktoverzicht

Risicovolle activa zijn het jaar over de hele lijn sterk begonnen. De markten kregen steun van de lagere inflatie in de ontwikkelde landen en vooral van de dalende energieprijzen in Europa. Tegelijk hadden Aziatische aandelen de wind in de zeilen doordat de Chinese economie weer aantrok nadat de draconische coronamaatregelen waren afgevoerd. Bovendien stuurt de Chinese overheid ook op verschillende andere vlakken het beleid bij – zo stelt ze zich volgens analisten milder op tegenover vastgoedontwikkelaars en de technologiesector. Onder invloed van de positieve stemming trokken economische onderzoekers hun groeiverwachtingen op. Amerikaanse en Europese aandelen koersten dan ook gezwind hoger, waarbij de Europese markten de grootste winst boekten, zeker uitgedrukt in Euro aangezien de Euro gestaag aantrok tegenover de amerikaanse dollar. Ook aandelen uit de opkomende landen deden het in dat positieve klimaat goed. Op de obligatiemarkten was de dalende rente op staatsobligaties bevorderlijk voor het rendement van Europese en Amerikaanse overheidsuitgiften. De context was ook gunstig voor bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, waarin uitgiften in dollar in lokale valuta beter presteerden dan die in Euro.

Bron: BlackRock, per 31/01/2023.

Toelichting portefeuille

Dankzij de sterke markten in januari boekten we in alle profielen winst. De grootste bijdragen kwamen van onze aandelen uit de VS en de opkomende landen. Onze grote blootstelling aan Europa en Japan pakte eveneens gunstig uit. Ook veel van onze staatsobligaties en bedrijfsobligaties tekenden voor winst. Chinese staatsobligaties drukten het rendement het meest doordat de rente steeg omdat de economie in het land aantrok.

Beschrijving van de risico's van het fonds:

Valutarisico - Het fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging.

Tegenpartijrisico - Gebrek aan solvabiliteit van instellingen die diensten aan het fonds verlenen, zoals het bewaren van effecten of het optreden als tegenpartij in een derivatencontract of ten aanzien van andere instrumenten, kan voor de aandelenklasse tot financiële verliezen leiden.

Liquiditeitsrisico - Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Aandelenrisico - De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Kredietrisico - Een belangrijk risico van beleggen in obligaties is het kredietrisico. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.

*BlackRock Strategic Funds (BSF)

Dit is een marketinguiting. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BSF mag niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofd-distributeur van BSF en kan op elk moment besluiten een beleggingsfonds niet langer aan te bieden. Inschrijvingen in BSF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten.