Afbeelding van kleurrijke linten

De pracht van actief index-beleggen.

BlackRock Managed Index Portfolios zijn subfondsen van de BlackRock Strategic Funds.*

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling van een product of strategie.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten en dienen niet de enige overwegingsfactor te zijn bij het kiezen van een product of strategie.
Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta's kunnen ervoor zorgen dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Er kunnen in het bijzonder aanzienlijke schommelingen optreden bij fondsen met een hogere volatiliteit, en de waarde van een belegging kan plots en aanzienlijk dalen. Belastingniveaus en -grondslagen kunnen nu en dan veranderen.

Portfolio samenstelling BlackRock Strategic Funds-BlackRock Managed Index Portfolios per

Allocatie overzicht

Risico: diversificatie en een zorgvuldig bepaalde asset allocatie bieden mogelijk geen sluitende bescherming tegen het marktrisico. Uitsluitend ter illustratie.

 

Allocatie in detail

Weging

Afrondingsverschillen mogelijk.

Bron: BlackRock, per . Alle opgenomen fondsen zijn van het merk iShares. De portefeuilleallocatie kan veranderen en bevat restbedragen in contanten of valutatermijncontracten, die worden gebruikt om valutarisico's af te dekken.

Gelieve er nota van te nemen dat de prijzen en waarderingsinformatie (de Informatie) niet door een auditor gecontroleerd zijn en gebaseerd zijn op niet door een auditor gecontroleerde prijs- en houdstergegevens. Als zodanig is de Informatie slechts indicatief en aan verandering onderhevig. BlackRock (Netherlands) B.V. geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Informatie. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert BlackRock niet dat de Informatie met elkaar in overeenstemming is, accuraat, volledig, foutvrij of virusvrij is, of dat de resultaten verkregen door het gebruik van de Informatie correct zullen zijn.

Maandelijkse update - November 2023

Marktoverzicht

In oktober boekten de meeste markten wereldwijd verlies. Aandelen koersten lager door bezorgdheid dat de rente in de VS langere tijd hoog kan blijven. Bovendien woog het conflict in het Midden-Oosten op het sentiment.  Ook obligaties sloten de maand in het rood af. De ontwikkelde aandelenmarkten gingen 2,6% achteruit. Europese aandelen boekten 3,3% verlies, terwijl Amerikaanse en Japanse aandelen de maand respectievelijk 2,3% en 3,1% lager afsloten. De opkomende markten gaven 3,9% terrein prijs. Obligaties uit de ontwikkelde markten zetten afgelopen maand wisselende prestaties neer. Amerikaanse en Britse staatsobligaties koersten respectievelijk 1,2% en 0,4% lager. De euro verloor 0,2% op de USD, het pond sterling ging 0,6% lager tegenover de USD. In de VS blijft het monetaire beleid wellicht langer restrictief dan verwacht. De totale inflatie bleef in september jaar op jaar stabiel op 3,7%, terwijl de kerninflatie afnam tot 4,1%. De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal van 2023 met 4,9% op jaarbasis, vooral dankzij de consumentenbestedingen. De ECB hield de rente ongewijzigd op recordhoogte. De totale inflatie daalde in oktober van 4,3% naar 2,9% jaar op jaar, terwijl de kerninflatie afnam tot 4,2% jaar op jaar. Dat de inflatie opnieuw dichter bij de doelstelling van de ECB kwam, sterkte beleggers in de overtuiging dat de cyclus van renteverhogingen wellicht achter de rug is. In het VK bleef de totale inflatie in september stabiel op 6,7% jaar op jaar, terwijl de kerninflatie afnam tot 6,1% jaar op jaar. Het rendement van de obligatiemarkten was per saldo negatief. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg van 4,57% naar 4,91%, de tweejaarsrente van 5,05% naar 5,07%. In Duitsland daalde de tienjaarsrente van 2,84% naar 2,81% en ging de tweejaarsrente van 3,21% naar 3,07%. In het VK steeg de tienjaarsrente van 4,44% naar 4,52%, terwijl de tweejaarsrente daalde van 4,90% naar 4,78%. Zowel Amerikaanse als Europese hoogrentende obligaties gingen achteruit. Bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit koersten wereldwijd lager. Obligaties uit de opkomende landen boekten verlies, zowel in de lokale munt als in Amerikaanse dollar. Grondstoffen leverden gemengde prestaties. Ruwe olie werd 8,2% goedkoper, terwijl goud 7,5% aan waarde won.

Bron: BlackRock, per 31/10/2023.

Toelichting portefeuille

Oktober was opnieuw een moeilijke maand voor de markten. Het rendement van de portefeuille was dan ook negatief. Door de toenemende geopolitieke risico's en bezorgdheid verloren zowel Amerikaanse staatsobligaties als aandelen voor de tweede maand op rij terrein. Dankzij zijn lagere blootstelling aan aandelen wist dit profiel per saldo het verlies niettemin te beperken. In de aandelenposities zorgden de ontwikkelde markten voor verlies, terwijl de opkomende markten status quo bleven. Amerikaanse aandelen drukten het resultaat het meest, aandelen uit de eurozone en het VK vertoonden minder beweging. De thematische strategie leverde een licht negatieve bijdrage. De obligatieportefeuille eindigde in het rood, vooral doordat de lange rente in de VS verder steeg. Dat woog op onze staatsobligaties, die per saldo een negatieve bijdrage leverden. De eurozone droeg daarentegen positief bij aan het resultaat, terwijl onze Britse posities min of meer neutraal uitpakten. Bij de bedrijfsobligaties drukten alleen uitgiften van beleggingskwaliteit het totale rendement. Goud was tot slot een goede diversificatie en leverde een positieve bijdrage aan het totale rendement.

Beschrijving van de risico's van het fonds:

Valutarisico - Het fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging.

Tegenpartijrisico - Gebrek aan solvabiliteit van instellingen die diensten aan het fonds verlenen, zoals het bewaren van effecten of het optreden als tegenpartij in een derivatencontract of ten aanzien van andere instrumenten, kan voor de aandelenklasse tot financiële verliezen leiden.

Liquiditeitsrisico - Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Aandelenrisico - De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Kredietrisico - Een belangrijk risico van beleggen in obligaties is het kredietrisico. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.

*BlackRock Strategic Funds (BSF)

Dit is een marketinguiting. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BSF mag niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofd-distributeur van BSF en kan op elk moment besluiten een beleggingsfonds niet langer aan te bieden. Inschrijvingen in BSF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten.