Afbeelding van kleurrijke linten

De pracht van actief index-beleggen.

BlackRock Managed Index Portfolios zijn subfondsen van de BlackRock Strategic Funds.*

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling van een product of strategie.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten en dienen niet de enige overwegingsfactor te zijn bij het kiezen van een product of strategie.
Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta's kunnen ervoor zorgen dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Er kunnen in het bijzonder aanzienlijke schommelingen optreden bij fondsen met een hogere volatiliteit, en de waarde van een belegging kan plots en aanzienlijk dalen. Belastingniveaus en -grondslagen kunnen nu en dan veranderen.

Portfolio samenstelling BlackRock Strategic Funds-BlackRock Managed Index Portfolios per

Allocatie overzicht

Risico: diversificatie en een zorgvuldig bepaalde asset allocatie bieden mogelijk geen sluitende bescherming tegen het marktrisico. Uitsluitend ter illustratie.

 

Allocatie in detail

Weging

Afrondingsverschillen mogelijk.

Bron: BlackRock, per . Alle opgenomen fondsen zijn van het merk iShares. De portefeuilleallocatie kan veranderen en bevat restbedragen in contanten of valutatermijncontracten, die worden gebruikt om valutarisico's af te dekken.

Gelieve er nota van te nemen dat de prijzen en waarderingsinformatie (de Informatie) niet door een auditor gecontroleerd zijn en gebaseerd zijn op niet door een auditor gecontroleerde prijs- en houdstergegevens. Als zodanig is de Informatie slechts indicatief en aan verandering onderhevig. BlackRock (Netherlands) B.V. geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Informatie. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert BlackRock niet dat de Informatie met elkaar in overeenstemming is, accuraat, volledig, foutvrij of virusvrij is, of dat de resultaten verkregen door het gebruik van de Informatie correct zullen zijn.

Maandelijkse update - December 2023

Marktoverzicht

In november boekten de meeste markten wereldwijd winst. Doordat in de VS en andere regio’s de inflatie daalde, kregen beleggers hoop dat de piek in de rente bereikt is. Aandelen uit de ontwikkelde landen sloten de maand 8,3% hoger af. Europese aandelen boekten 6,9% winst, terwijl Amerikaanse en Japanse aandelen respectievelijk 9,4% en 6,0% hoger koersten. De opkomende markten gingen er 8,0% op vooruit. Obligaties uit de ontwikkelde markten schreven afgelopen maand eveneens groene cijfers. Amerikaanse en Britse staatsobligaties stegen met respectievelijk 3,4% en 3,1%. De euro won 3,2% op de USD, het pond sterling steeg 4,3% in waarde tegenover de USD. In de VS nam de totale inflatie in oktober af van 3,7% jaar op jaar naar 3,2% en viel de kerninflatie terug tot 4,0%. Die daling was vooral toe te schrijven aan lagere energie- en benzineprijzen. Uit de notulen van de vergadering van de Federal Reserve op 1 november bleek dat de Amerikaanse centrale bank nog steeds bezorgd was over de inflatie en vastberaden bleef om de beleidsrente langere tijd hoog te houden. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de VS daalde in november naar 49,4. In Europa daalde de totale inflatie in november van 2,9% naar 2,4% jaar op jaar en nam de kerninflatie af tot 3,6% jaar op jaar. Ondanks die verbetering toonde de ECB zich in de notulen van haar jongste vergadering nog steeds waakzaam voor het risico dat de inflatie opnieuw opflakkert. In het VK daalde de totale inflatie in oktober naar 4,6% jaar op jaar en nam de kerninflatie af tot 5,7% jaar op jaar. Dat wekte de hoop dat de cyclus van renteverhogingen van de Britse centrale bank achter de rug is. De obligatiemarkten waren over het algemeen positief. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde van 4,91% naar 4,34%, de tweejaarsrente van 5,07% naar 4,70%. In Duitsland daalde de tienjaarsrente van 2,81% naar 2,45% en ging de tweejaarsrente van 3,07% naar 2,82%. In het VK daalde de tienjaarsrente van 4,52% naar 4,18%, terwijl de tweejaarsrente daalde van 4,78% naar 4,59%. Zowel Amerikaanse als Europese hoogrentende obligaties zetten een positief resultaat neer. Wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit deden het goed. Obligaties uit de opkomende landen boekten winst, zowel in de lokale munt als in Amerikaanse dollar. Grondstoffen leverden gemengde prestaties. Ruwe olie werd 7,8% goedkoper, terwijl goud 2,1% aan waarde won.

Bron: BlackRock, per 30/11/2023.

Toelichting portefeuille

In november tankten beleggers vertrouwen dankzij optimisme over een zachte landing en de verwachting dat de rente verlaagd zal worden. De portefeuilles boekten dan ook winst en alle profielen sloten de maand fors hoger af. Binnen de aandelenposities leverden Amerikaanse aandelen de grootste bijdrage, gevolgd door aandelen uit de eurozone. Aandelen uit de opkomende landen en Aziatische aandelen zorgden voor winst, terwijl Britse aandelen zwak presteerden. Ook het rendement van onze thema’s en factoren was bijzonder positief. De grootste bijdragen wereldwijd kwamen de factor Kwaliteit en het thema Automatisering en Robotica. De meeste obligatiemarkten hebben november met winst afgesloten. De grootste bijdrage kwam van onze Europese staatsobligaties, gevolgd door Amerikaanse staatsobligaties met lange looptijden. Britse staatsobligaties maakten daarentegen pas op de plaats doordat de inflatie opnieuw lager uitviel dan verwacht. Bij de bedrijfsobligaties, tot slot, leverden uitgiften van beleggingskwaliteit uit de VS en het VK een positieve bijdrage aan het rendement.

Beschrijving van de risico's van het fonds:

Valutarisico - Het fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging.

Tegenpartijrisico - Gebrek aan solvabiliteit van instellingen die diensten aan het fonds verlenen, zoals het bewaren van effecten of het optreden als tegenpartij in een derivatencontract of ten aanzien van andere instrumenten, kan voor de aandelenklasse tot financiële verliezen leiden.

Liquiditeitsrisico - Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Aandelenrisico - De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Kredietrisico - Een belangrijk risico van beleggen in obligaties is het kredietrisico. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.

*BlackRock Strategic Funds (BSF)

Dit is een marketinguiting. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BSF mag niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofd-distributeur van BSF en kan op elk moment besluiten een beleggingsfonds niet langer aan te bieden. Inschrijvingen in BSF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten.