BlackRock Managed Index Portfolios.

De pracht van actief index-beleggen.

BlackRock Managed Index Portfolios zijn subfondsen van de BlackRock Strategic Funds.*

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling van een product of strategie.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten en dienen niet de enige overwegingsfactor te zijn bij het kiezen van een product of strategie.
Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta's kunnen ervoor zorgen dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Er kunnen in het bijzonder aanzienlijke schommelingen optreden bij fondsen met een hogere volatiliteit, en de waarde van een belegging kan plots en aanzienlijk dalen. Belastingniveaus en -grondslagen kunnen nu en dan veranderen.

Portfolio samenstelling BlackRock Strategic Funds-BlackRock Managed Index Portfolios per

Allocatie overzicht

Activaklassen (1e niveau)
Activaklassen (2e niveau)

Risico: diversificatie en een zorgvuldig bepaalde asset allocatie bieden mogelijk geen sluitende bescherming tegen het marktrisico. Uitsluitend ter illustratie.

 

Allocatie in detail

Weging

Afrondingsverschillen mogelijk.

Bron: BlackRock, per . Alle opgenomen fondsen zijn van het merk iShares. De portefeuilleallocatie kan veranderen en bevat restbedragen in contanten of valutatermijncontracten, die worden gebruikt om valutarisico's af te dekken.

Gelieve er nota van te nemen dat de prijzen en waarderingsinformatie (de Informatie) niet door een auditor gecontroleerd zijn en gebaseerd zijn op niet door een auditor gecontroleerde prijs- en houdstergegevens. Als zodanig is de Informatie slechts indicatief en aan verandering onderhevig. BlackRock (Netherlands) B.V. geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Informatie. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert BlackRock niet dat de Informatie met elkaar in overeenstemming is, accuraat, volledig, foutvrij of virusvrij is, of dat de resultaten verkregen door het gebruik van de Informatie correct zullen zijn.

Maandelijkse update - Oktober 2021

Marktoverzicht

September was voor de financiële markten een volatielere maand – de staatsobligatierente in de ontwikkelde landen steeg doordat beleggers speculeerden op een normalisering van het monetaire beleid. De meeste risicovolle activa gingen op maandbasis achteruit. Aandelen uit de ontwikkelde landen koersen in september 3,6% lager. Vooral Amerikaanse aandelen stelden teleur. Door de vrees dat de groei over zijn piek is en bezorgdheid over verstoorde toevoerketens en oplopende inflatie boekten zij op maandbasis 4,7% verlies. Bij de opkomende markten is China op weg naar meer staatscontrole, waarbij maatschappelijke doelstellingen soms voorrang krijgen op de groei. De groei vertraagt echter zo sterk dat beleidsmakers het niet meer kunnen negeren, en de verwachting is dat het beleid in de nabije toekomst stap voor stap wordt versoepeld. Hoewel enkele markten het opnieuw goed deden, zoals India, bleven aandelen uit de opkomende markten onder invloed van een correctie in China achter met een verlies van 2,8%. De Federal Reserve stelde zich in september steeds restrictiever op en dreef daarmee de rente op Amerikaanse staatsobligaties en de Amerikaanse dollar hoger. Aan het einde van de maand nam de bezorgdheid onder beleggers toe vanwege de vele verstoringen in wereldwijde toevoerketens van grondstoffen, bewerkte goederen en andere hulpbronnen, wat de dollar eveneens ondersteunde. De USD koerste op maandbasis 2,1% hoger tegenover het pond sterling en 1,9% hoger tegenover de euro.

Tienjarige staatsobligaties eindigden september met verlies doordat in de grote ontwikkelde regio’s de rente over de hele lijn steeg. Toen in de VS de Fed haar renteprognoses voor de komende jaren publiceerde, bleek dat zij een snellere stijging van de rente verwacht dan de markt had ingeprijsd. Tegen die achtergrond steeg de staatsobligatierente op maandbasis. Ook de rente op Britse Gilts trok in september sterk aan door de toenemende verwachtingen dat het beleid wordt verkrapt. De tienjaarsrente steeg met 23 bp tot 1,53% in de VS, met 40 bp tot 1,02% in het VK, met 4 bp tot 0,07% in Japan, met 19 bp tot -0,20% in Duitsland en met 16 bp tot 0,87% in Italië. Olie (Brent) sloot de maand af op USD 79 per vat, een toename met 7,6% op maandbasis. Doordat verschillende landen meer olie trachten in te slaan om de energiecrisis te verzachten en het aanbod te klein blijft, wordt de oliemarkt steeds krapper. Goud eindigde de maand 2,5% lager op USD 1.761 per ounce onder druk van de aantrekkende dollar en de hogere staatsobligatierente. Door de hogere rente stijgt de opportuniteitskost voor wie het edelmetaal aanhoudt.

Portefeuillecommentaar van de fondsbeheerders

De internationale aandelenmarkten zijn in september gedaald. Amerikaanse aandelen, die sinds het begin van het jaar sterker gestegen waren dan Europese, bleven afgelopen maand achter. Ook aandelen uit de opkomende markten, thematische beleggingen en factorposities leverden een negatieve bijdrage. Op de obligatiemarkten daalden staatsobligaties uit de ontwikkelde landen, uitgezonderd aan de inflatie gekoppelde obligaties, die profiteerden van de stijgende inflatieverwachtingen.

We schroefden in de loop van de maand de aandelenweging terug en dat hielp om de terugval van de portefeuille te beperken. We verkochten meer bepaald aandelen uit de VS, Europa en de opkomende markten en herbelegden de opbrengsten in kortlopende Europese obligaties. Daardoor bleef de rentegevoeligheid van de portefeuille ongewijzigd, wat ons mee beschermde tegen de stijgende rente.

Bron: BlackRock, Bloomberg, as of 31/08/2021

Beschrijving van de risico's van het fonds:

Valutarisico - Het fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging.

Tegenpartijrisico - Gebrek aan solvabiliteit van instellingen die diensten aan het fonds verlenen, zoals het bewaren van effecten of het optreden als tegenpartij in een derivatencontract of ten aanzien van andere instrumenten, kan voor de aandelenklasse tot financiële verliezen leiden.

Liquiditeitsrisico - Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Aandelenrisico - De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Kredietrisico - Een belangrijk risico van beleggen in obligaties is het kredietrisico. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.

*BlackRock Strategic Funds (BSF)

Dit is een marketinguiting. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BSF mag niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofd-distributeur van BSF en kan op elk moment besluiten een beleggingsfonds niet langer aan te bieden. Inschrijvingen in BSF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten.