DUURZAAM BELEGGEN MET ETF’S EN INDEXFONDSEN

Steeds meer beleggers kiezen tegenwoordig voor ETF’s en indexfondsen om een duurzame portefeuille op te bouwen.

Al tientallen jaren bouwen beleggers efficiënte portefeuilles op met indexbeleggingen, vanwege drie belangrijke voordelen: tijdbesparing, lagere kosten en controle over het portefeuillerisico. Nu steeds meer beleggers op zoek gaan naar duurzame beleggingen, vormen ETF’s en indexfondsen de efficiënte bouwstenen die hen kunnen helpen hun financiële én duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling van een product of strategie. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed beleid) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

5 redenen om indexbeleggingen te kiezen voor een duurzame portefeuille

Ontdek waarom duurzame indexbeleggingen de duidelijkheid bieden waaraan beleggers behoefte hebben om een duurzame portefeuille op te bouwen die aansluit bij hun beleggingsdoelen.

Paragraph-3
Paragraph-4
Paragraph-5
Paragraph-6
Paragraph-7

Indexbeleggen geeft je meer controle over de resultaten van je duurzame beleggingen

Duurzaam beleggen is niet voor iedereen hetzelfde. Afhankelijk van hun financiële en duurzaamheidsdoelen maken beleggers verschillende afwegingen. Voor sommige beleggers betekent het daarom eenvoudigweg het uitfilteren van controversiële activiteiten, terwijl het voor anderen ook gaat om het bereiken van specifieke, meetbare positieve veranderingen.

Let op: de benchmark-index sluit ondernemingen met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met de ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten uitstijgen boven een bepaalde drempel, die door de indexsamensteller wordt bepaald. Beleggers dienen daarom voordat ze besluiten in een fonds te beleggen, zelf na te gaan of de ESG-screening door de index-samensteller aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. Door toepassing van een ESG-screening kan het rendement van een fonds lager zijn dan dat van een vergelijkbaar fonds waarvoor een dergelijke screening niet is toegepast.

Kies de aanpak die het beste bij je portefeuilledoelen past

Veel duurzame indices zijn afgeleid van dezelfde brede indices die beleggers al jaren gebruiken, waarop verschillende gradaties van uitsluiting en/of positieve keuzes op basis van ESG-inzichten zijn toegepast. Dit betekent dat beleggers een duurzame index kunnen kiezen die precies aansluit op wat duurzaamheid voor hen inhoudt, zonder dat ze hun assetallocatie-strategie moeten aanpassen. De indices zijn bovendien transparant wat betreft details die van groot belang zijn voor u, uw klanten, de beleggingsraad en andere betrokkenen, zoals de tracking error, koolstof-voetafdruk of ESG-score.

Duurzame iShares strategieën in lijn met specifieke beleggingsdoelen

 

ESG-filters ESG Enhanced Beste ESG-prestaties Thematisch Impact
Voor beleggers die bepaalde bedrijven of sectoren met controversiële bedrijfsactiviteiten willen uitsluiten. Voor beleggers die streven naar een rendement dat overeenkomt met een bepaalde benchmark en een portefeuille met een zo hoog mogelijke ESG-score. De SRI-index biedt toegang tot aandelen met de beste ESG-prestaties in elke sector. Voor beleggers die kiezen voor specifieke duurzame thema’s, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten of de winstbronnen van een bedrijf. Voor beleggers die streven naar meetbare duurzame resultaten, naast het beoogde financiële rendement.

Bron: BlackRock, per 31 maart 2020.

Duurzame indexbeleggingen kunnen bijdragen aan een grotere consistentie van de portefeuille

Wanneer beleggers duurzaamheid een grotere plaats willen geven in hun portefeuilles, kan een indexaanpak ertoe bijdragen dat duurzaamheid consistent tot uiting komt in de hele portefeuille. Een index is immers per definitie gebaseerd op vaste regels, zodat de toegepaste filters en ESG-criteria onveranderlijk zijn, ongeacht de beleggingscategorie, sector of markt.

Een helder verhaal

Indexbeleggen kan helpen om een duidelijke duurzame aanpak te formuleren, die voor klanten, de beleggingsraad en andere betrokkenen een helder kader kan vormen. Dit betekent dat je je minder het hoofd hoeft te breken over de vraag hoe de gekozen duurzame strategieën zullen uitwerken en zich tot elkaar verhouden en meer tijd overhoudt voor de assetallocatie en selectie van de passende beleggingen.

Duurzame indexbeleggingen bevorderen standaardisering binnen de sector, openheid en positief beleid

In de komende decennia zal steeds meer geld van traditionele strategieën worden overgeheveld naar duurzame beleggingen. We staan nu nog aan het begin van deze overgangsperiode, waarin indexbeleggingen naar onze mening een belangrijke rol zullen spelen, omdat ze transparantie bieden en de totstandkoming van nieuwe standaarden in de markt kunnen bevorderen. Dit is één van de redenen waarom wij verwachten dat beleggers in de komende tien jaar geleidelijk aan tot USD 1.000 miljard extra in duurzame indexproducten zullen beleggen.

Gerealiseerde en verwachte groei van duurzame indexbeleggingen
(2014 -2029)

chart

* Prognose. Projectie van BlackRock, april 2020, gebaseerd op cijfers van Morningstar per maart 2020.

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Er is geen garantie dat de verwachte ontwikkeling werkelijkheid zal worden.

Betere informatie leidt tot betere indices

Een index samenstellen op basis van ESG-criteria was voorheen bijzonder moeilijk, omdat informatie over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven vaak onvolledig of moeilijk te vinden was. Maar hier komt verandering in. Er zijn twee redenen waarom er nu meer en betere informatie beschikbaar is voor duurzame indices:

1) Bedrijven publiceren meer ESG-cijfers om te laten zien welke inspanningen ze doen om ESG-risico’s te beheren en waarde toe te voegen door een duurzame aanpak, en wat het resultaat is.

2) Bedrijven publiceren deze informatie steeds meer in een vorm die een vergelijking met andere bedrijven eenvoudiger maakt.

Er is geen garantie dat onderzoeksgegevens zullen bijdragen tot een positief beleggingsresultaat.

Steeds meer bedrijven rapporteren over ESG

Increase in companies reporting on ESG

Bron: Governance and Accountability Institute (december 2019)

Verandering bevorderen

Duurzame indices zullen in toenemende mate bijdragen tot een groeiende kapitaalstroom naar bedrijven die het beste presteren en de meeste openheid bieden op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven die duurzaamheid welbewust vooropstellen zullen in een betere positie zijn om aandeelhouders voor langere tijd aan zich te binden, omdat ze een hogere weging zullen krijgen in de ESG-indices, die langzaam aan de nieuwe mainstream in de markt zullen gaan vormen. Tegelijkertijd zullen bedrijven die hun ESG-risico’s niet snel genoeg aanpakken, te maken krijgen met een toenemend kritische houding van beleggers. Of een bedrijf deel uitmaakt van een duurzame index en welke plaats het daarin inneemt, zal steeds meer gezien worden als een duidelijke indicatie voor zijn prestaties ten opzichte van sectorgenoten. Dit zal bevorderen dat bedrijven in actie komen om hun duurzaamheidsbeleid te verbeteren.

Duurzame index-strategieën hebben in moeilijke tijden veerkracht getoond

Te midden van de grote volatiliteit die de markten dit jaar beheerst, hebben duurzame ETF’s en indexfondsen een opmerkelijke veerkracht getoond in vergelijking met de brede marktindices. Wij denken dat dit komt doordat duurzame indices vooral bestaan uit bedrijven met een hoger winstprofiel en minder vreemd vermogen dan de overeenkomstige brede marktindices. Bedrijven met een gezonde balans en solide bedrijfsvoering zijn doorgaans in een betere positie om ESG-risico’s onder de duim te houden en duurzame processen in te voeren dan hun minder winstgevende sectorgenoten.

Bron: BlackRock, Morningstar, per 11 mei 2020.

Duurzame beleggingen blijven in de trek

Ondanks de hoge volatiliteit van de markten nemen de beleggingen in duurzame strategieën nog steeds in recordtempo toe. De hoge instromen maken duidelijk dat vermogens- en portefeuillebeheerders verder kijken dan deze tijdelijke volatiliteit en hun blik, via duurzame beleggingen, vooral op de lange termijn richten.

Bron: BlackRock en Markit, van 21-02-2020 t/m 31-03-2020.

Beheerders van indexfondsen sturen door actieve betrokkenheid aan op duurzame veranderingen

Indexbeleggen verdiept de betrokkenheid bij bedrijven, omdat beheerders van indexfondsen hun blik op de lange termijn richten. Door de focus op ESG-factoren kan de vermogensbeheerder invloed uitoefenen op het beleid van een bedrijf op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur. Beheerders van indexfondsen zijn vaak langdurig betrokken bij een bedrijf, mogelijk zelfs veel langer dan de zittingstermijn van de huidige raad van bestuur en raad van commissarissen. Ze kunnen dus over een lange periode aandringen op duurzame veranderingen die een positieve invloed kunnen hebben op de financiële resultaten. Dit omvat onder meer de manier waarop bedrijven hun invloed op milieu en samenleving vormgeven en erover rapporteren.

Er zijn niveaus waarop deze betrokkenheid vorm krijgt, beide met een groot belang voor de creatie van duurzame waarde op de lange termijn:

Overleg – in de vorm van een directe dialoog met bedrijven. Dit is essentieel om te zorgen dat we goed geïnformeerd stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en dat we op tijd feedback kunnen geven aan bedrijven om de belangen van onze cliënten op de lange termijn te beschermen.

Stemmen – op de aandeelhoudersvergaderingen. Dit is het formele mechanisme waarmee we feedback geven aan bedrijven met betrekking tot hun ondernemingsbeleid en bedrijfsvoering.

Door deze betrokkenheid (ook investment stewardship genoemd) stimuleren we bedrijven om duurzame groei op de lange termijn en rendement voor onze cliënten te realiseren. BlackRock hanteert dit investment stewardship-beleid voor al haar indexfondsen, ongeacht of deze een specifiek ESG-mandaat hebben of niet. Lees meer over investment stewardship bij BlackRock.

3 eigenschappen van doelgerichte duurzame beleggers

In de afgelopen twee jaar heeft het BlackRock Portfolio Analysis and Solutions team (BPAS)1 ruim 600 institutionele beleggers in Europa2 geholpen om hun portefeuilles te analyseren en een nieuwe richting te geven. Op basis van deze contacten heeft het team drie eigenschappen opgemerkt van beleggers die met succes duurzaamheid geïntegreerd hebben in hun beleggingsaanpak.

 • Doelgerichte beleggers gaan verder dan één op één beleggingen te vervangen door duurzame varianten. Ze begrijpen hoe belangrijk het is om een ESG-budget in hun portefeuilleproces op te nemen, om de beoogde resultaten te kunnen bereiken.

  Daarnaast gebruiken ze cijfers en technologie om het duurzaamheidsprofiel van hun portefeuille in kaart te brengen en hun ESG-score en koolstof-voetafdruk te meten.

  Hoe meet jij de duurzame impact van je portefeuille?

 • Er zijn steeds meer tools beschikbaar om inzicht te krijgen in de toekomstige rendementsperspectieven van duurzame strategieën. Door hier slim gebruik van te maken, krijgen beleggers meer mogelijkheden om onderscheid te maken tussen verschillende rendementsbronnen en de verwachte risico’s en rendementen van beleggingen in de brede markt te vergelijken met die van equivalente duurzame strategieën.

  Hoe maak jij onderscheid tussen verschillende rendementsbronnen?

 • In het steeds uitdijende universum van duurzame beleggingen kijken doelgerichte beleggers op basis van de beschikbare informatie kritisch naar alle producten die in aanmerking komen om hun portefeuilledoelen te bereiken, om te zorgen dat er een goede balans bestaat tussen ‘waarde’ (opbrengsten en kosten) en ‘waarden’ (hun ethische overtuigingen).

  Hoe maak jij een afweging tussen waarde en waarden?

MYTHES OVER DUURZAAMHEID DOORGEPRIKT

Zorg dat je precies weet hoe het zit met duurzame indexbeleggingen.

1BPAS (BlackRock Portfolio Analysis and Solutions) is een team van beleggingsconsultants die beleggers toonaangevende instrumenten, analyses en inzichten willen bieden. Door nauwe samenwerking met cliënten op het gebied van portefeuille-opbouw en risicobeheer, waarin de benodigde opbrengsten van de cliënt centraal staan, kan het team ondersteuning bieden bij de assetallocatie, tussentijdse aanpassingen in de portefeuille en de implementatie van beleggingsideeën.

2BlackRock Portfolio Analysis and Solutions, van januari 2018 t/m december 2019.