Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
From
30-wrz-2019
To
30-wrz-2020
From
30-wrz-2020
To
30-wrz-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2021

9,83 1,67 1,64 13,84 16,07
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
8,28 12,01 8,78 6,58 7,10
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,85 -1,52 -2,19 8,28 40,52 52,34 89,18 452,04

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 1288
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 08-gru-2021 USD 18 567,183
12m Trailing Yield -
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji U.S. Dollar
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-sty-1997
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,77%
ISIN LU0072462426
Notowania agencji Bloomberg MERGAAI
Koszty całkowite 1,50%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5301377
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

P/E Ratio na dzień 29-paź-2021 33,30
Average Market Cap (Millions) na dzień 29-paź-2021 USD 370 989,16
Efektywna duracja na dzień 29-paź-2021 0,93
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie na dzień 29-paź-2021 5,17
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych na dzień 29-paź-2021 3,02

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-gru-2021 A
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-gru-2021 6,97
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-gru-2021 85,85
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-gru-2021 90,28
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-gru-2021 Mixed Asset USD Bal - Global
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-gru-2021 153,45
Porównywalne fundusze na dzień 07-gru-2021 205
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-gru-2021, w oparciu o aktywa z 31-maj-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-lis-2021 0,02%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-lis-2021 0,74%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-lis-2021 0,01%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-lis-2021 0,08%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 30-lis-2021 0,07%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-lis-2021 0,25%
MSCI – Tytoń na dzień 30-lis-2021 0,03%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-lis-2021 68,76%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-lis-2021 31,22%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,37%, piaski roponośne 1,21%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny zgodny z ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zespół inwestycyjny ds. alokacji globalnej (Global Allocation) uważa, że zdolność firmy do zarządzania istotnymi kwestiami związanymi ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym („ESG”) może mieć zasadnicze znaczenie dla zdolności firmy do utrzymania wzrostu i generowania wartości dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie czasu, a tym samym wskaźniki ESG są uważane za część naszego procesu inwestycyjnego. W przypadku inwestorów długoterminowych, alokacja globalna, włączenie informacji ESG do procesu oceny i podejmowania decyzji inwestycyjnych było i pozostaje bardzo ważne dla naszego podstawowego procesu inwestycyjnego i naszego celu, jakim jest maksymalizacja zwrotów skorygowanych o ryzyko.


Zespół analizuje dane ESG podczas prowadzenia badań i due diligence nowych inwestycji, a także podczas monitorowania istniejących inwestycji w ramach portfela. Ciągłe monitorowanie portfela przez zespół obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 30-lis-2021 rated against 883 USD Moderate Allocation Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-paź-2021
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 2,51
ALPHABET INC CLASS C 1,90
APPLE INC 1,70
AMAZON COM INC 1,23
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,11
Nazwa Waga (%)
JOHNSON & JOHNSON 0,90
BANK OF AMERICA CORP 0,86
CONOCOPHILLIPS 0,82
SALESFORCE.COM INC 0,79
NEXTERA ENERGY INC 0,78
na dzień 29-paź-2021
Nazwa Waga (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,95
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,89
TREASURY BOND 2 08/15/2051 0,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,65
Nazwa Waga (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,53
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,51
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,49
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,42
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 0.7 09/20/2051 0,36
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 77,03 0,13 0,17 78,71 71,19 - LU0072462426 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 38,61 0,06 0,16 39,46 35,83 - LU0236177068 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 68,14 -0,24 -0,35 69,28 58,63 - LU0171283459 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 46,73 0,07 0,15 47,80 43,62 - LU0212925753 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 21,73 0,04 0,18 22,20 20,18 - LU0480534592 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 61,77 -0,21 -0,34 62,82 53,40 - LU0171283533 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 69,82 0,11 0,16 71,38 64,85 - LU0147396450 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 44,14 0,07 0,16 45,17 41,41 - LU0212926132 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 20,56 0,04 0,19 21,01 19,19 - LU0530192003 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura