Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -16,2
Index (%) -18,1
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

- - - - -16,15
Index (%)

per 31/dec/2022

- - - - -18,14
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-16,15 - - - -13,99
Index (%)

per 31/dec/2022

-18,14 - - - -16,08
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-16,15 -4,98 7,37 2,54 -16,15 - - - -15,60
Index (%)

per 31/dec/2022

-18,14 -4,25 9,77 2,97 -18,14 - - - -17,90

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 01/feb/2023 SGD 4.076.637
Fondsomvang per 01/feb/2023 USD 14.922.986.358
Introductiedatum 15/nov/2021
Introductie fonds 15/apr/2010
Valuta reeks SGD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index MSCI World Index
Index Ticker NDDUWI
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,14%
Kostenratio 0,13%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg SGD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg SGD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
ISIN IE000XUK0R09
SEDOL BLB5BB8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 1.509
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 30/dec/2022 16,36
P/B-ratio per 30/dec/2022 2,64

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/nov/2022 AA
MSCI ESG % Dekking per 21/nov/2022 99,49
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/nov/2022 8,36
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/nov/2022 47,66
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/nov/2022 Equity Global
Fondsen in peergroup per 21/nov/2022 5.118
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/nov/2022 137,56
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/nov/2022 99,29
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/nov/2022, op basis van posities vanaf 31/jul/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/dec/2022 0,72%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/dec/2022 0,59%
MSCI – Kernwapens per 30/dec/2022 0,60%
MSCI – Ketelkool per 30/dec/2022 0,33%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/dec/2022 0,13%
MSCI – Oliezand per 30/dec/2022 0,32%
MSCI – Tabak per 30/dec/2022 0,73%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/dec/2022 99,84%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/dec/2022 0,16%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,92% en voor oliezand 3,20%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 30/dec/2022
Naam Weging (%)
APPLE INC 4,18
MICROSOFT CORP 3,40
AMAZON COM INC 1,54
ALPHABET INC CLASS A 1,06
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,99
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,99
JOHNSON & JOHNSON 0,93
EXXON MOBIL CORP 0,92
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,81
JPMORGAN CHASE & CO 0,79
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class D Hedged SGD - 9,05 0,07 0,75 01/feb/2023 9,80 7,85 IE000XUK0R09 -
Inst EUR Uitkering dagelijks 29,25 0,10 0,33 01/feb/2023 31,86 26,95 IE00B62NV726 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 16,37 0,14 0,89 01/feb/2023 17,91 13,75 IE00BD0NCN62 -
Flex Hedged EUR - 13,91 0,10 0,74 01/feb/2023 15,38 12,17 IE00BFZPRS19 -
Flex Hedged SGD - 12,23 0,09 0,75 01/feb/2023 13,22 10,61 IE00BN782T03 -
Inst GBP Niet uitkerend 34,30 0,26 0,77 01/feb/2023 35,33 30,29 IE00B62C5H76 -
Inst USD Eens per kwartaal 21,64 0,19 0,89 01/feb/2023 24,05 18,24 IE00B62NX656 -
Class D Hedged GBP - 13,80 0,10 0,75 01/feb/2023 15,35 12,08 IE00BGL88775 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 16,31 0,05 0,33 01/feb/2023 17,60 14,92 IE00BD0NCM55 -
Inst Hedged EUR - 13,29 0,10 0,73 01/feb/2023 14,72 11,63 IE00BJ023R69 -
KLASSE D SGD - 10,85 0,08 0,73 01/feb/2023 10,95 9,92 IE000NNYZMJ7 -
Inst GBP Eens per kwartaal 23,83 0,18 0,77 01/feb/2023 24,75 21,19 IE00B62HNT07 -
Flex USD Eens per kwartaal 33,14 0,29 0,89 01/feb/2023 36,21 27,82 IE00B616R411 -
Flex GBP Niet uitkerend 35,32 0,27 0,77 01/feb/2023 36,36 31,16 IE00B61BMR49 -
Flex EUR Eens per kwartaal 18,34 0,06 0,33 01/feb/2023 19,98 16,90 IE00B61MGS68 -
Flex EUR Eens per kwartaal 37,77 0,12 0,33 01/feb/2023 40,74 34,53 IE00B61D1398 -
Inst USD Eens per kwartaal 26,61 0,23 0,89 01/feb/2023 29,12 22,34 IE00B62WG306 -
Flex Hedged GBP - 14,22 0,11 0,75 01/feb/2023 15,52 12,34 IE00BFZPRR02 -
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 16/okt/2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
Class D Hedged EUR - 9,46 0,07 0,73 01/feb/2023 10,04 8,27 IE000M0KK797 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 17,10 0,13 0,77 01/feb/2023 17,61 15,10 IE00BD0NCL49 -
Flex GBP Uitkering dagelijks 30,05 0,23 0,77 01/feb/2023 31,19 26,71 IE00B6385520 -
Inst EUR Eens per kwartaal 34,55 0,11 0,33 01/feb/2023 37,29 31,62 IE00B62WCL09 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten