Aandelen

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die gebruikt worden door het fonds omvatten ook het gebruik van derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboomwerking in de markt om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Door op deze wijze gebruik te maken van derivaten kan het totale risicoprofiel van het fonds worden vergroot. Het gebruik van gedekte call-opties in het fonds biedt beleggers meestal een zekere beperkte bescherming bij dalende aandelenmarkten maar kan ook resulteren in een lager rendement op een stijgende markt vergeleken met de benchmark. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 30/jul/2021 USD 2.968,55
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/jun/2021 332
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 13/okt/2006
Introductiedatum aandelenklasse 31/mrt/2021
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,83%
ISIN LU2315843826
Bloomberg-code MLGEAGH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BLF7WR3
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 5.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jul/2021 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jul/2021 7,73
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jul/2021 68,43
MSCI ESG % Dekking per 07/jul/2021 99,97
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jul/2021 Equity Global Income
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jul/2021 51,48
Fondsen in peergroup per 07/jul/2021 453
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jul/2021, op basis van posities vanaf 31/jan/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/jun/2021 0,05%
MSCI – Kernwapens per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/jun/2021 0,80%
MSCI – Oliezand per 30/jun/2021 0,02%
MSCI – Tabak per 30/jun/2021 2,30%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/jun/2021 100,41%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/jun/2021 0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,09% en voor oliezand 1,05%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 30/jun/2021
Naam Weging (%)
APPLE INC 3,72
AMAZON.COM INC 3,31
JOHNSON & JOHNSON 2,51
INTUIT INC. 2,22
SIKA AG 2,03
Naam Weging (%)
ACCENTURE PLC 1,96
VISA INC 1,84
ALPHABET INC 1,72
PFIZER INC 1,57
3M CO 1,55
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class A2 G Hedged CHF Niet uitkerend 10,58 -0,04 -0,38 10,62 10,00 - LU2315843826 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,91 -0,05 -0,46 10,96 8,66 - LU0278718100 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 6,24 -0,02 -0,32 6,29 5,12 - LU0265552215 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 10,20 -0,04 -0,39 10,25 9,92 - LU2319964198 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 92,73 -0,91 -0,97 93,64 77,04 - LU1116320901 - -
KLASSE A5G HEDGED CHF Eens per kwartaal 10,42 -0,04 -0,38 10,52 10,00 - LU2315843669 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 18,18 -0,09 -0,49 18,27 14,33 - LU0265550359 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 9,60 -0,09 -0,93 9,69 7,97 - LU1116320737 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,27 -0,09 -0,96 9,36 7,69 - LU1116320497 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,25 -0,09 -0,96 9,34 7,66 - LU1116320141 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 11,50 -0,15 -1,29 11,65 9,48 - LU1630945258 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 5,70 -0,03 -0,52 5,76 4,72 - LU0265550946 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,80 -0,05 -0,42 11,85 9,28 - LU0827880930 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 10,48 -0,04 -0,38 10,56 10,00 - LU2325744022 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,79 -0,09 -1,01 8,88 7,32 - LU1116319994 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,31 -0,09 -0,96 9,40 7,72 - LU1116319648 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 20,13 -0,09 -0,45 20,22 15,74 - LU0368268602 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 10,46 -0,05 -0,48 10,55 10,00 - LU2315843586 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 11,69 -0,06 -0,51 11,80 9,58 - LU1379101360 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 4,01 -0,02 -0,50 4,06 3,35 - LU0278719090 - -
Class D2 G Hedged CHF Niet uitkerend 10,61 -0,05 -0,47 10,66 10,00 - LU2315844048 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 112,34 -1,29 -1,14 113,63 99,26 - LU2250418733 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 109,19 -0,49 -0,45 109,68 98,16 - LU2290526081 - -
KLASSE X2 USD - 14,01 -0,06 -0,43 14,07 10,86 - LU0265554344 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,63 -0,07 -0,48 14,70 11,55 - LU0326426086 - -
KLASSE I5G HEDGED CHF Eens per kwartaal 10,19 -0,04 -0,39 10,25 9,92 - LU2319964271 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 98,88 -1,06 -1,06 99,94 81,22 - LU1149717743 - -
KLASSE I2 EUR - 14,40 -0,06 -0,41 14,53 11,33 - LU1791805960 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Documenten

Documenten