Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
From
31-gru-2020
To
31-gru-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2021

13,40 -13,85 10,50 0,48 -8,88
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-8,88 0,39 -0,23 -0,38 -0,49
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-8,88 1,40 -1,87 -8,88 1,18 -1,15 -3,77 -5,60

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-sty-2022 USD 2 186,397
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2021 168
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-mar-2010
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,28%
ISIN LU0480535052
Notowania agencji Bloomberg BGEMA2P
Koszty całkowite 1,00%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B602MQ7
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 31-gru-2021 6,92%
Duracja modyfikowana na dzień 31-gru-2021 4,99
Efektywna duracja na dzień 31-gru-2021 4,96
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-gru-2021 6,95
WAL to Worst na dzień 31-gru-2021 6,95

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-sty-2022 BB
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-sty-2022 99,42
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-sty-2022 4,26
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-sty-2022 45,04
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-sty-2022 Bond Emerging Markets Global LC
Porównywalne fundusze na dzień 07-sty-2022 242
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-sty-2022 832,59
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 07-sty-2022 0,55
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-sty-2022, w oparciu o aktywa z 31-sie-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2021
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,62
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,03
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Nazwa Waga ( %)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,49
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,49 0,04 0,42 10,37 9,22 - LU0480535052 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,60 0,10 0,43 25,65 22,98 - LU0278470058 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,81 0,09 0,43 21,15 20,21 - LU0278457204 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,31 0,08 0,42 19,72 18,83 - LU0278459671 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 25,34 0,11 0,44 27,41 24,65 - LU0383940458 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,19 0,03 0,42 7,90 7,01 - LU0359002093 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,90 0,09 0,41 23,91 21,34 - LU0374975414 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 6,78 0,03 0,44 7,48 6,61 - LU0474536231 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura