Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) -6,9 -14,2 13,0 13,9 -12,2 11,8 2,2 -8,2 -9,1 15,5
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,86 -1,59 -0,44 -0,85 0,40
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 0,67 -3,27 -1,29 -0,87 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-4,42 -1,26 -2,08 -4,42 0,86 -4,69 -2,16 -8,21 7,28
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -3,71 -1,08 -1,63 -3,71 0,67 -9,49 -6,27 -8,38 -
  Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Od
30-cze-2023
Do
30-cze-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2024

-5,68 8,84 -18,67 16,19 0,86
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 30-cze-2024

-2,82 6,57 -19,28 11,38 0,67

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 24-lip-2024
USD 1 590 693 808
Data wprowadzenia Funduszu
26-cze-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Opłata manipulacyjna
5,00%
ISIN
LU0278470058
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MLLEUA2
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
02-lut-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,22%
Koszty całkowite
1,00%
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B1PGSW7

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 28-cze-2024
191
Beta 3-letnia
na dzień 30-cze-2024
1,071
Duracja modyfikowana
na dzień 28-cze-2024
6,46
Efektywna duracja
na dzień 28-cze-2024
6,49
WAL to Worst
na dzień 28-cze-2024
7,94
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-cze-2024
11,54%
Rentowność do wykupu
na dzień 28-cze-2024
8,83
Yield to Worst
na dzień 28-cze-2024
8,83%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 28-cze-2024
7,94

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie analiz w ramach procesu inwestycyjnego. Może chodzić tutaj o odpowiednie analizy zewnętrzne, a także wewnętrzne komentarze dotyczące zaangażowania oraz wkład zespołu BlackRock ds. prowadzenia inwestycji w kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego. Zarządzający Funduszem wraz z grupą ds. ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorami inwestycyjnymi przeprowadza regularne przeglądy portfela. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A2, as of 30-cze-2024 rated against 863 Global Emerging Markets Bond - Local Currency Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2024
Nazwa Waga ( %)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 3,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,50
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,43
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,90
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,84
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,74
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,63
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 USD 23,65 -0,09 -0,38 24-lip-2024 24,71 21,66 LU0278470058
KLASA A2 HEDGED PLN 9,72 -0,04 -0,41 24-lip-2024 10,17 8,95 LU0480535052
KLASA E2 EUR 19,96 -0,09 -0,45 24-lip-2024 20,67 18,96 LU0278459671
KLASA D2 USD 25,71 -0,10 -0,39 24-lip-2024 26,78 23,46 LU0383940458
KLASA A2 HEDGED EUR 6,71 -0,03 -0,45 24-lip-2024 7,08 6,25 LU0359002093
KLASA A2 EUR 21,78 -0,10 -0,46 24-lip-2024 22,50 20,61 LU0278457204
KLASA E2 HEDGED EUR 6,25 -0,03 -0,48 24-lip-2024 6,62 5,84 LU0474536231
KLASA E2 USD 21,67 -0,09 -0,41 24-lip-2024 22,70 19,93 LU0374975414

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja USD 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
6 670 USD
-33,3%
5 090 USD
-20,2%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 610 USD
-23,9%
7 660 USD
-8,5%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 730 USD
-2,7%
9 520 USD
-1,6%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 290 USD
12,9%
11 390 USD
4,4%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura