Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) -10,8 5,2 -4,8 15,9 -0,3 -8,4 13,4 -7,1 -1,2 -4,0
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8 -1,8 -5,9
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,52 1,97 2,62 1,04 0,89
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 3,15 0,97 2,62 1,89 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
6,83 -1,60 2,18 6,31 3,52 6,02 13,79 10,91 15,73
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 6,12 -1,14 1,54 4,41 3,15 2,93 13,81 20,61 -
  Od
30-cze-2018
Do
30-cze-2019
Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2023

6,81 -4,67 2,21 -7,73 10,22
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 30-cze-2023

11,74 -1,47 0,93 -8,44 6,73

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 29-wrz-2023 USD 1 498 690 376
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 02-lut-2007
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Ograniczenie Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 1,77%
ISIN LU0278459671
Koszty całkowite 1,50%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MLLEEE2
SEDOL B1PGTQ8

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-sie-2023 188
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-sie-2023 6,60%
Beta 3-letnia na dzień 31-sie-2023 0,995
Rentowność do wykupu na dzień 31-sie-2023 7,68
Duracja modyfikowana na dzień 31-sie-2023 5,82
Yield to Worst na dzień 31-sie-2023 7,68%
Efektywna duracja na dzień 31-sie-2023 5,85
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-sie-2023 7,51
WAL to Worst na dzień 31-sie-2023 7,51

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie analiz w ramach procesu inwestycyjnego. Może chodzić tutaj o odpowiednie analizy zewnętrzne, a także wewnętrzne komentarze dotyczące zaangażowania oraz wkład zespołu BlackRock ds. prowadzenia inwestycji w kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego. Zarządzający Funduszem wraz z grupą ds. ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorami inwestycyjnymi przeprowadza regularne przeglądy portfela. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sie-2023
Nazwa Waga ( %)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,52
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,13
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,01
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,86
Nazwa Waga ( %)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,64
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,63
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 04/15/2032 1,55
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,33 0,17 0,89 29-wrz-2023 20,15 18,01 LU0278459671
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 6,00 0,07 1,18 29-wrz-2023 6,55 5,36 LU0474536231
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,19 0,11 1,21 29-wrz-2023 9,95 7,83 LU0480535052
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 6,42 0,08 1,26 29-wrz-2023 7,00 5,71 LU0359002093
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 20,46 0,25 1,24 29-wrz-2023 22,22 17,76 LU0374975414
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 22,23 0,26 1,18 29-wrz-2023 24,13 19,21 LU0278470058
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 24,07 0,28 1,18 29-wrz-2023 26,10 20,70 LU0383940458
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 21,01 0,19 0,91 29-wrz-2023 21,88 19,49 LU0278457204

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 780 EUR
-22,2%
5 440 EUR
-18,4%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 260 EUR
-17,4%
8 060 EUR
-6,9%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 690 EUR
-3,1%
9 870 EUR
-0,4%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 540 EUR
15,4%
11 900 EUR
6,0%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura