Aandelen

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%)
Vergelijkende benchmark 1 (%)
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-21,01 - - - -21,07
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-21,53 0,69 -2,26 -3,04 -21,01 - - - -23,72
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

- - - - -20,23

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 25/nov/2022 GBP 443.265.263
Introductiedatum 08/sep/2021
Introductie fonds 17/okt/2018
Valuta reeks AUD
Basisvaluta GBP
Beleggingscategorie Aandelen
Vergelijkende benchmark 1 LIBOR 3 Month Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,08%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg AUD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg AUD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BLCARXH
ISIN LU2379649341
SEDOL BP6S8K8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 181
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 31/okt/2022 63,84
P/B-ratio per 31/okt/2022 -16,16

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/okt/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/okt/2022 89,97%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/okt/2022 11,51%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeksfase van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
RS GROUP PLC 2,90
MICROSOFT CORPORATION 2,31
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,31
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2,26
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 1,94
Naam Weging (%)
LONZA GROUP AG 1,90
COMPASS GROUP PLC 1,78
DANAHER CORPORATION 1,68
ASHTEAD GROUP PLC 1,66
RELX PLC 1,63
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE X2 HEDGED AUD - 76,94 0,01 0,01 25/nov/2022 98,55 74,56 LU2379649341 -
KLASSE D2 GBP - 107,53 0,01 0,01 25/nov/2022 136,84 104,88 LU1861218136 -
KLASSE Z2 HEDGED USD - 114,28 0,02 0,02 25/nov/2022 143,90 110,67 LU1861219704 -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 98,47 0,00 0,00 25/nov/2022 128,06 96,53 LU1991003358 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 7.872,16 -0,01 0,00 25/nov/2022 10.123,30 7.708,63 LU2413649091 -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 103,39 0,01 0,01 25/nov/2022 133,70 101,24 LU1861218995 -
KLASSE I2 HEDGED USD - 112,53 0,02 0,02 25/nov/2022 141,77 108,96 LU1861219886 -
KLASSE A2 HEDGED CNH - 932,78 0,05 0,01 25/nov/2022 1.175,02 909,91 LU2252211383 -
KLASSE Z2 HEDGED EUR - 106,04 0,00 0,00 25/nov/2022 136,96 103,81 LU1861219027 -
KLASSE A2 HEDGED USD - 104,33 0,02 0,02 25/nov/2022 132,98 101,37 LU1990978147 -
Class D2 AUD Hedged AUD - 78,31 0,01 0,01 25/nov/2022 101,25 76,30 LU2402058403 -
KLASSE I4 GBP - 101,75 0,01 0,01 25/nov/2022 129,11 99,11 LU2066748497 -
KLASSE I2 GBP - 109,08 0,01 0,01 25/nov/2022 138,29 106,25 LU1861218300 -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 101,79 0,01 0,01 25/nov/2022 132,15 99,73 LU1861218565 -
KLASSE I2 JPY - 8.826,80 28,68 0,33 25/nov/2022 10.340,11 7.938,46 LU2413648952 -
KLASSE A2 GBP - 102,60 0,00 0,00 25/nov/2022 131,20 100,30 LU1990957067 -
KLASSE X2 GBP - 119,37 0,01 0,01 25/nov/2022 152,02 115,75 LU1861218482 -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 103,24 0,00 0,00 25/nov/2022 133,14 101,12 LU1861219530 -
KLASSE Z2 HEDGED CHF - 104,42 0,00 0,00 25/nov/2022 135,13 102,27 LU1861219456 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 104,73 0,00 0,00 25/nov/2022 134,77 102,52 LU1861219290 -
KLASSE Z2 GBP - 110,64 0,01 0,01 25/nov/2022 140,56 107,78 LU1861218219 -
KLASSE D2 HEDGED USD - 110,99 0,02 0,02 25/nov/2022 140,12 107,59 LU1861219613 -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 101,88 0,00 0,00 25/nov/2022 131,79 99,82 LU1861219373 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Documenten

Documenten