Aandelen

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 17,2 12,1 10,6 -20,3 13,6
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,8 0,3 0,1 1,5 4,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,81 1,11 5,85 - 6,37
Vergelijkende benchmark 1 (%) 5,44 3,02 1,95 - 1,81
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,34 1,08 2,69 10,34 15,81 3,37 32,85 - 42,19
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,68 0,44 1,33 2,68 5,44 9,34 10,12 - 10,77
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

12,52 14,22 -18,42 9,41 15,81
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

0,66 0,06 0,43 3,25 5,44

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in GBP.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/jul/2024
GBP 285.932.817
Introductie fonds
17/okt/2018
Basisvaluta
GBP
Vergelijkende benchmark 1
3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
LU1861219704
Prestatievergoeding
20,00%
Minimale vervolginleg
USD 10.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BRUZ2UH
Introductiedatum
17/okt/2018
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,13%
Kostenratio
1,00%
Minimale eerste inleg
USD 10.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Long/Short Equity - Other
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BDRMR08

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
217
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
6,50
P/B-ratio
per 28/jun/2024
2,79
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
10,38%
P/E-ratio
per 28/jun/2024
22,44

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,01%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
84,34%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
15,40%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,01% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,77
MICROSOFT CORPORATION 2,69
AMAZON.COM INC 2,56
BREEDON GROUP PLC 2,54
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2,27
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 2,21
CRH PLC 2,14
COMPASS GROUP PLC 2,14
OXFORD INSTRUMENTS PLC 2,13
RELX PLC 2,06
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE Z2 HEDGED USD 144,72 0,62 0,43 12/jul/2024 144,72 122,60 LU1861219704
KLASSE D2 GBP 133,73 0,80 0,60 11/jul/2024 133,73 113,58 LU1861218136
KLASSE D2 HEDGED CHF 119,79 0,70 0,59 11/jul/2024 119,79 104,98 LU1861219373
KLASSE D2 HEDGED USD 139,39 0,86 0,62 11/jul/2024 139,39 117,91 LU1861219613
KLASSE A2 HEDGED USD 129,95 0,79 0,61 11/jul/2024 129,95 110,49 LU1990978147
KLASSE I2 GBP 136,29 0,82 0,61 11/jul/2024 136,29 115,42 LU1861218300
KLASSE A2 GBP 126,58 0,76 0,60 11/jul/2024 126,58 108,03 LU1990957067
KLASSE I2 HEDGED JPY 9.069,82 51,34 0,57 11/jul/2024 9.069,82 8.030,39 LU2413649091
Class D2 AUD Hedged AUD 96,07 0,40 0,42 12/jul/2024 96,07 82,56 LU2402058403
KLASSE I2 JPY 13.392,52 -71,47 -0,53 11/jul/2024 13.463,99 10.080,08 LU2413648952
KLASSE X2 GBP 151,69 0,92 0,61 11/jul/2024 151,69 127,13 LU1861218482
KLASSE Z2 HEDGED EUR 129,96 0,54 0,42 12/jul/2024 129,96 111,49 LU1861219027
KLASSE I2 HEDGED CHF 121,92 0,71 0,59 11/jul/2024 121,92 106,64 LU1861219530
KLASSE I2 HEDGED USD 142,00 0,87 0,62 11/jul/2024 142,00 119,78 LU1861219886
KLASSE X2 HEDGED AUD 96,62 0,40 0,42 12/jul/2024 96,62 82,11 LU2379649341
KLASSE Z2 GBP 138,15 0,83 0,60 11/jul/2024 138,15 117,04 LU1861218219
KLASSE I4 GBP 127,14 0,77 0,61 11/jul/2024 127,14 107,67 LU2066748497
KLASSE A2 HEDGED EUR 122,71 0,73 0,60 11/jul/2024 122,71 106,19 LU1861218565
KLASSE D2 HEDGED EUR 125,65 0,74 0,59 11/jul/2024 125,65 108,19 LU1861218995
KLASSE A2 HEDGED CHF 114,84 0,66 0,58 11/jul/2024 114,84 101,01 LU1991003358
KLASSE A2 HEDGED CNH 1.113,29 6,70 0,61 11/jul/2024 1.113,29 969,43 LU2252211383
KLASSE I2 HEDGED EUR 127,88 0,76 0,60 11/jul/2024 127,88 109,79 LU1861219290
KLASSE Z2 HEDGED CHF 123,35 0,72 0,59 11/jul/2024 123,35 107,92 LU1861219456

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Matthew Betts
Matthew Betts

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.850 USD
-21,5%
5.140 USD
-12,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.850 USD
-21,5%
9.730 USD
-0,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.210 USD
12,1%
16.870 USD
11,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.070 USD
20,7%
19.300 USD
14,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten