Obligaties

BGF Asian Tiger Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 8 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 6,3 7,4 -3,3 10,3 5,4 -7,5 -16,5 5,5
Beperkende benchmark 1 (%) 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0 7,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,10 -5,22 -1,88 - 1,11
Beperkende benchmark 1 (%) 6,92 -1,48 0,92 - 2,65
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,51 1,21 1,20 3,51 7,10 -14,87 -9,05 - 10,77
Beperkende benchmark 1 (%) 2,81 1,23 1,37 2,81 6,92 -4,37 4,67 - 27,56
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

2,20 4,53 -19,48 -1,27 7,10
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

5,39 3,85 -12,81 2,58 6,92

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in NZD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 23/jul/2024
USD 2.180.862.397
Introductie fonds
02/feb/1996
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
J.P. Morgan Asia Credit Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU1200839709
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
NZD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGATA8N
Introductiedatum
11/mrt/2015
Valuta reeks
NZD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,19%
Kostenratio
1,00%
Minimale eerste inleg
NZD 5.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Other Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BVW21Y1

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
412
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
7,63%
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
6,48%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
6,60%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
5,13 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/jun/2024
4,98
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
1,12
Modified duration
per 28/jun/2024
4,69
Effectieve duration
per 28/jun/2024
4,53 jaar
WAL to Worst
per 28/jun/2024
5,13 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jul/2024
BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jul/2024
5,21
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jul/2024
Bond Asia Pacific HC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jul/2024
516,39
MSCI ESG % Dekking
per 21/jul/2024
79,85
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jul/2024
44,70
Fondsen in peergroup
per 21/jul/2024
132
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jul/2024
77,11
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jul/2024, op basis van posities per 29/feb/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,34%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
59,96%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
40,05%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,87% en voor oliezand 1,67%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking in combinatie met andere informatie. Bij de initiële ontwikkeling van beleggingsideeën en het kredietonderzoek kan dit een beoordeling omvatten van de positieve ESG-kenmerken of wezenlijke risico's van elk bedrijf, of het gebruik van interne ESG-gerichte due-diligencemodellen voor overheden of bedrijven in combinatie met ESG-data van externe partijen. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden doorgaans belicht in kredietonderzoeksverslagen en kunnen de beleggingsbeslissingen en effectenselectie van de portefeuillebeheerders beïnvloeden. Voor een top-down-benadering kan de Fondsbeheerder de ESG-cijfers voor de portefeuille in zijn geheel bekijken via het Aladdin-systeem van BlackRock. De Fondsbeheerder neemt ook criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance in aanmerking tijdens de monitoring na belegging en beoordeelt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille in overleg tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis-groep van BlackRock. Bij deze beoordeling wordt, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's geanalyseerd en besproken.

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 22/dec/2016)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037 1,28
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1,15
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 1,10
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 1,00
Naam Weging (%)
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0,94
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027 0,91
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0,88
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025 0,79
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025 0,78
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,52 0,00 0,00 23/jul/2024 8,54 7,88 LU1200839709
KLASSE I2 HEDGED EUR 9,69 0,00 0,00 23/jul/2024 9,72 8,67 LU1250973911
KLASSE A3 HEDGED NZD 8,76 0,00 0,00 23/jul/2024 8,78 8,08 LU0803752632
KLASSE A2 HEDGED SGD 12,53 0,00 0,00 23/jul/2024 12,57 11,27 LU0540000063
KLASSE A3 HEDGED AUD 8,07 0,00 0,00 23/jul/2024 8,10 7,51 LU0841155764
KLASSE A2 HEDGED HKD 83,69 -0,01 -0,01 23/jul/2024 83,95 74,85 LU2290525943
KLASSE I4 HEDGED GBP 7,62 0,00 0,00 23/jul/2024 7,65 6,75 LU1250978043
KLASSE A2 HEDGED EUR 9,11 0,00 0,00 23/jul/2024 9,14 8,19 LU1250980452
KLASSE X2 HEDGED EUR 9,52 0,00 0,00 23/jul/2024 9,55 8,48 LU1559745671
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,45 0,00 0,00 23/jul/2024 6,47 6,06 LU1200839535
KLASSE A8 HEDGED CNH 70,10 -0,01 -0,01 23/jul/2024 70,33 65,01 LU1257007309
KLASSE D2 USD 13,68 0,00 0,00 23/jul/2024 13,72 12,09 LU0776122383
KLASSE D4 HEDGED GBP 7,61 0,00 0,00 23/jul/2024 7,63 6,75 LU1250979793
KLASSE X3 USD 8,36 0,00 0,00 23/jul/2024 8,39 7,70 LU0984171172
KLASSE A1 USD 9,97 0,00 0,00 23/jul/2024 10,01 9,19 LU0063728728
KLASSE A6 HEDGED GBP 5,03 0,00 0,00 23/jul/2024 5,05 4,68 LU1200839618
KLASSE A8 HEDGED CAD 7,79 0,00 0,00 23/jul/2024 7,81 7,21 LU1200839881
KLASSE A6 HEDGED SGD 6,57 0,00 0,00 23/jul/2024 6,59 6,17 LU1149717156
KLASSE A2 USD 40,16 0,00 0,00 23/jul/2024 40,28 35,63 LU0063729296
KLASSE A3 HEDGED SGD 7,53 0,00 0,00 23/jul/2024 7,55 7,03 LU0830182670
KLASSE A6 HEDGED CNH 100,81 -0,01 -0,01 23/jul/2024 101,35 95,18 LU2644453024
KLASSE D3 HEDGED SGD 7,40 0,00 0,00 23/jul/2024 7,42 6,91 LU2250419038
KLASSE I2 HEDGED SGD 9,75 0,00 0,00 23/jul/2024 9,78 8,72 LU1728037687
Class A10 USD 10,49 0,00 0,00 23/jul/2024 10,52 10,00 LU2708802660
KLASSE D2 HEDGED SGD 12,37 0,00 0,00 23/jul/2024 12,41 11,09 LU0969580215
Class SR2 Hedged EUR 8,33 0,00 0,00 23/jul/2024 8,36 7,45 LU2319960527
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR 6,58 0,00 0,00 23/jul/2024 6,63 6,14 LU1196525700
Class SR2 USD 8,90 0,00 0,00 23/jul/2024 8,93 7,86 LU2319960873
KLASSE A6 HEDGED HKD 60,56 0,00 0,00 23/jul/2024 60,74 56,54 LU0784395997
KLASSE I2 USD 12,20 0,00 0,00 23/jul/2024 12,23 10,77 LU1111085012
Class SR4 Hedged GBP 7,84 0,00 0,00 23/jul/2024 7,87 6,95 LU2319960790
KLASSE D2 HEDGED EUR 10,83 0,00 0,00 23/jul/2024 10,86 9,70 LU0969580132
KLASSE D3 USD 10,03 0,00 0,00 23/jul/2024 10,05 9,23 LU0827875344
KLASSE I3 USD 8,69 0,00 0,00 23/jul/2024 8,72 8,00 LU1456638573
KLASSE D6 USD 8,92 0,00 0,00 23/jul/2024 8,94 8,23 LU0827875427
KLASSE A3 HEDGED HKD 8,37 0,00 0,00 23/jul/2024 8,40 7,77 LU0496654236
Class SR3 USD 7,71 0,00 0,00 23/jul/2024 7,73 7,10 LU2319960956
KLASSE A3 USD 10,02 0,00 0,00 23/jul/2024 10,04 9,22 LU0172393414
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,04 0,00 0,00 23/jul/2024 8,06 7,44 LU0871639620
KLASSE I2 HEDGED CHF 9,01 0,00 0,00 23/jul/2024 9,04 8,21 LU2127175250
KLASSE D3 HEDGED HKD 8,38 0,00 0,00 23/jul/2024 8,41 7,78 LU0827875690
KLASSE A6 USD 8,34 0,00 0,00 23/jul/2024 8,36 7,72 LU0764618053
KLASSE A3 HEDGED EUR 6,54 0,00 0,00 23/jul/2024 6,56 6,10 LU0841166456
KLASSE A8 HEDGED ZAR 77,03 0,01 0,01 23/jul/2024 77,22 71,24 LU1023054775

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging NZD 15.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.070 NZD
-26,2%
10.370 NZD
-11,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.070 NZD
-26,2%
10.920 NZD
-10,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.770 NZD
-1,6%
15.730 NZD
1,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
16.040 NZD
7,0%
17.110 NZD
4,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten