Multi-asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

6,72 -0,37 3,59 0,25 11,35
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,35 4,96 4,22 - 3,55
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,77 -1,39 -0,30 11,35 15,64 22,96 - 27,27

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/okt/2021 USD 7.271,06
Rendement 12 mnd. per 30/sep/2021 4,60
Aantal posities per 30/sep/2021 4.336
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 28/jun/2012
Introductiedatum aandelenklasse 29/okt/2014
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Moderate Allocation - Global
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,65%
ISIN LU1129992480
Bloomberg-code BGMAI5G
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BRWQZH6
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/okt/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/okt/2021 5,93
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/okt/2021 34,88
MSCI ESG % Dekking per 07/okt/2021 66,26
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/okt/2021 Mixed Asset USD Flex - Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/okt/2021 231,16
Fondsen in peergroup per 07/okt/2021 172
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/okt/2021, op basis van posities vanaf 30/apr/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/sep/2021 0,03%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/sep/2021 0,74%
MSCI – Kernwapens per 30/sep/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/sep/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/sep/2021 0,04%
MSCI – Oliezand per 30/sep/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 30/sep/2021 0,29%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/sep/2021 64,38%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/sep/2021 36,41%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,22% en voor oliezand 0,25%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance en bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class I5G Hedged, per 30/sep/2021, in vergelijking met 2157 EUR Moderate Allocation - Global fondsen.

Posities

Posities

per 30/sep/2021
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,96
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 2,18
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,04
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,53
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,43
Naam Weging (%)
AAPL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12.5111/4/2021 0,30
SANOFI SA 0,28
MDPK_15-18A A1R 144A 0,28
NOVO NORDISK CLASS B 0,28
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,28
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,90 0,00 0,00 9,14 8,25 - LU1129992480 - -
KLASSE A3G EUR Uitkering maandelijks 8,86 0,00 0,00 8,89 8,15 - LU1238068834 - -
KLASSE A4G USD Eens per jaar 10,03 0,00 0,00 10,61 9,32 - LU1301847155 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 10,22 0,00 0,00 10,52 9,50 - LU0784383803 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9,41 0,00 0,00 9,61 8,72 - LU0871640123 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 13,85 0,00 0,00 14,06 12,17 - LU1523255922 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 15,86 0,00 0,00 16,12 14,09 - LU0784385840 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,60 0,00 0,00 12,80 11,19 - LU1062843344 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 92,32 -0,02 -0,02 94,41 85,88 - LU0784385170 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,83 0,00 0,00 12,04 10,60 - LU0784383399 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 18,64 0,00 0,00 18,90 16,28 - LU0784385766 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks (vast) 8,04 0,00 0,00 8,24 7,54 - LU1133085917 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 16,55 -0,01 -0,06 16,81 14,58 - LU0784385337 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,61 0,00 0,00 12,82 11,23 - LU1373034187 - -
KLASSE A4G HEDGED CHF Eens per jaar 9,04 0,00 0,00 9,58 8,50 - LU1373034260 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,67 -0,01 -0,07 13,68 12,06 - LU1162516477 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 8,19 0,00 0,00 8,68 7,68 - LU0784383712 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,33 0,00 0,00 10,53 9,46 - LU1270847269 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 9,03 0,00 0,00 9,23 8,37 - LU0949170343 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,53 0,00 0,00 11,72 10,22 - LU1523256144 - -
KLASSE A5G HEDGED AUD Eens per kwartaal 9,69 -0,01 -0,10 9,99 9,05 - LU0949170269 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 99,08 -0,02 -0,02 100,90 91,28 - LU1257007564 - -
KLASSE D6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,67 0,00 0,00 9,86 8,94 - LU1791173633 - -
KLASSE D4G HEDGED EUR Eens per jaar 9,09 0,00 0,00 9,62 8,45 - LU0944772804 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks (vast) 10,31 0,00 0,00 10,51 9,50 - LU1003077408 - -
Class X5G GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 10,34 0,00 0,00 10,61 9,50 - LU1877504073 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 8,86 0,00 0,00 9,05 8,22 - LU1003077663 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 8,90 0,00 0,00 9,10 8,28 - LU0949170426 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,85 0,00 0,00 9,04 8,23 - LU1003077580 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 8,83 0,00 0,00 9,09 8,21 - LU0784384363 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,03 -0,01 -0,08 12,25 10,81 - LU0784383472 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 9,59 0,00 0,00 9,80 8,91 - LU0784384876 - -
KLASSE D4G HEDGED CHF Eens per jaar 9,48 0,00 0,00 10,04 8,84 - LU1373034344 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten