Multi-asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

4,75 4,01 -4,58 22,03 0,37
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-4,95 3,74 4,00 - 4,64
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,22 -3,30 -4,43 -4,95 11,64 21,69 - 55,40

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/mei/2022 USD 5.831,98
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/apr/2022 3.767
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 28/jun/2012
Introductiedatum aandelenklasse 08/aug/2012
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie USD Moderate Allocation
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,84%
ISIN LU0784385337
Bloomberg-code BGMAD2U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B7L8BD1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/apr/2022 0,43%
MSCI – Kernwapens per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/apr/2022 0,01%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/apr/2022 0,03%
MSCI – Oliezand per 29/apr/2022 0,01%
MSCI – Tabak per 29/apr/2022 0,36%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/apr/2022 63,47%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/apr/2022 36,98%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,17% en voor oliezand 0,75%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance en bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class D2, per 30/apr/2022, in vergelijking met 929 USD Moderate Allocation fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 13/jan/2022)

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,27
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,93
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,62
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,46
MICROSOFT CORP 0,39
Naam Weging (%)
SANOFI SA 0,31
GOOGL NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 12.425/26/2022 0,31
NOVO NORDISK CLASS B 0,29
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,29
ASTRAZENECA PLC 0,28
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,03 -0,04 -0,27 16,81 14,95 - LU0784385337 - -
KLASSE D6 HEDGED SGD - 9,97 -0,03 -0,30 10,00 9,92 - LU2472302624 - -
KLASSE A4G USD Eens per jaar 9,06 -0,02 -0,22 10,61 9,01 - LU1301847155 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,35 -0,03 -0,26 12,82 11,28 - LU1373034187 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,33 -0,04 -0,35 12,80 11,27 - LU1062843344 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 87,09 -0,25 -0,29 100,90 86,58 - LU1257007564 - -
KLASSE A4G HEDGED CHF Eens per jaar 8,09 -0,02 -0,25 9,58 8,05 - LU1373034260 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 17,00 -0,05 -0,29 18,93 16,90 - LU0784385766 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 8,23 -0,02 -0,24 9,61 8,18 - LU0871640123 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,77 -0,03 -0,28 12,25 10,71 - LU0784383472 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 80,81 -0,23 -0,28 94,41 80,36 - LU0784385170 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,33 -0,04 -0,28 16,12 14,25 - LU0784385840 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 7,79 -0,02 -0,26 9,09 7,75 - LU0784384363 - -
KLASSE A3G EUR Uitkering maandelijks 8,60 0,00 0,00 9,16 8,45 - LU1238068834 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,59 -0,03 -0,28 12,04 10,53 - LU0784383399 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,39 -0,03 -0,29 11,72 10,33 - LU1523256144 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 7,33 -0,02 -0,27 8,68 7,29 - LU0784383712 - -
KLASSE D4G HEDGED EUR Eens per jaar 8,18 -0,02 -0,24 9,62 8,13 - LU0944772804 - -
Class X5G GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 9,21 -0,02 -0,22 10,61 9,15 - LU1877504073 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 7,76 -0,02 -0,26 9,05 7,72 - LU1003077663 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 7,79 -0,02 -0,26 9,10 7,75 - LU0949170426 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,62 -0,01 -0,07 14,22 12,80 - LU1162516477 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 8,41 -0,02 -0,24 9,80 8,36 - LU0784384876 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7,91 -0,03 -0,38 9,23 7,87 - LU0949170343 - -
KLASSE D6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,50 -0,03 -0,35 9,86 8,45 - LU1791173633 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks (vast) 6,99 -0,02 -0,29 8,24 6,95 - LU1133085917 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,12 -0,03 -0,33 10,53 9,07 - LU1270847269 - -
KLASSE A5G HEDGED AUD Eens per kwartaal 8,52 -0,03 -0,35 9,99 8,48 - LU0949170269 - -
KLASSE D4G HEDGED CHF Eens per jaar 8,53 -0,03 -0,35 10,04 8,48 - LU1373034344 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 9,03 -0,03 -0,33 10,52 8,98 - LU0784383803 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,59 -0,03 -0,24 14,06 12,52 - LU1523255922 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks (vast) 9,09 -0,02 -0,22 10,51 9,04 - LU1003077408 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 7,84 -0,02 -0,25 9,14 7,80 - LU1129992480 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7,75 -0,02 -0,26 9,04 7,70 - LU1003077580 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten