Multi-asset

BGF Dynamic High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de andelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 9,0 -21,1
Beperkende benchmark 1 (%) 14,5 -15,9
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-12,83 - - - -2,61
Beperkende benchmark 1 (%) -7,24 - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,81 -1,90 1,13 -1,51 -12,83 - - - -7,61
Beperkende benchmark 1 (%) 3,36 -2,16 -0,08 2,47 -7,24 - - - -
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

- - - 9,01 -21,06
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

- - - 14,49 -15,87

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 29/mrt/2023 USD 2.865.078.294
Introductiedatum 04/mrt/2020
Introductie fonds 06/feb/2018
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
Beperkende benchmark 1 MSCI World Index (70%) and Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) (30%)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,76%
Kostenratio 1,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie EUR Flexible Allocation - Global
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGDHIAE
ISIN LU2127174873
SEDOL BLGM802

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/feb/2023 1.613
Rendement 12 mnd. per 28/feb/2023 5,30
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 28/feb/2023 9,31
P/B-ratio per 28/feb/2023 4,54
Yield to Maturity per 28/feb/2023 15,33%
Modified duration per 28/feb/2023 1,91
Effectieve duration per 28/feb/2023 1,06 jaar
Gewogen gem. looptijd per 28/feb/2023 3,91 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/feb/2023 0,03%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/feb/2023 0,25%
MSCI – Kernwapens per 28/feb/2023 0,14%
MSCI – Ketelkool per 28/feb/2023 0,04%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/feb/2023 0,04%
MSCI – Oliezand per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 28/feb/2023 0,45%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/feb/2023 64,42%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/feb/2023 36,22%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,33% en voor oliezand 0,88%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance en bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,77
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1,87
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 0,60
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,54
SPX SHELL ELN 04/10/2023 0,50
Naam Weging (%)
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,41
MSFT CITIGROUP INC 16.473/7/2023 0,38
AAPL CITIGROUP INC 9.64/5/2023 0,35
UNH BNP PARIBAS SA 11.544/12/2023 0,31
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,31
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A8 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 7,84 0,05 0,64 29/mrt/2023 9,75 7,44 LU2127174873 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,45 0,05 0,53 29/mrt/2023 11,16 8,82 LU1800013010 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,11 0,06 0,66 29/mrt/2023 10,83 8,53 LU1800012988 -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 7,73 0,05 0,65 29/mrt/2023 9,41 7,28 LU1564329388 -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 7,83 0,05 0,64 29/mrt/2023 9,71 7,46 LU1940842427 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 10,47 0,06 0,58 29/mrt/2023 11,96 9,61 LU1564329032 -
KLASSE I2 EUR - 10,23 0,04 0,39 29/mrt/2023 11,50 10,16 LU1811365532 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 7,42 0,05 0,68 29/mrt/2023 9,11 7,02 LU1564329115 -
Class I6 USD Uitkering maandelijks 7,98 0,05 0,63 29/mrt/2023 9,69 7,51 LU1873113655 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 10,89 0,07 0,65 29/mrt/2023 12,34 9,95 LU1564329206 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 7,01 -0,01 -0,14 28/mrt/2023 8,78 6,70 LU1564329545 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 73,10 0,42 0,58 29/mrt/2023 92,30 70,24 LU1733225004 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,79 0,04 0,59 29/mrt/2023 8,53 6,48 LU1733224965 -
KLASSE X2 USD - 11,44 0,07 0,62 29/mrt/2023 12,84 10,41 LU1564329891 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 6,50 0,04 0,62 29/mrt/2023 8,28 6,25 LU1706154686 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 10,03 0,06 0,60 29/mrt/2023 11,59 9,25 LU1564329628 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 71,96 0,44 0,62 29/mrt/2023 89,37 68,45 LU1697837992 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 10,04 0,04 0,40 29/mrt/2023 11,29 9,97 LU1811365615 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 8,90 0,08 0,91 29/mrt/2023 10,38 7,58 LU2008661188 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 7,09 0,04 0,57 29/mrt/2023 8,82 6,75 LU1564329461 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,70 0,05 0,52 29/mrt/2023 11,40 9,01 LU1811365888 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 7,39 0,04 0,54 29/mrt/2023 9,16 7,01 LU1811365961 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 7,25 0,04 0,55 29/mrt/2023 8,99 6,89 LU1811366001 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.780 EUR
-42,2%
4.630 EUR
-14,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.350 EUR
-26,5%
7.860 EUR
-4,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.980 EUR
-0,2%
12.050 EUR
3,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.530 EUR
25,3%
14.360 EUR
7,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten