Multi-asset

BGF Dynamic High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de andelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 21,0 4,7 11,1 -17,8 14,4
Beperkende benchmark 1 (%) 21,7 13,4 14,5 -15,9 18,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
13,08 0,72 4,02 - 4,36
Beperkende benchmark 1 (%) 15,29 4,45 8,47 - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,51 1,88 1,29 5,51 13,08 2,17 21,81 - 28,07
Beperkende benchmark 1 (%) 8,18 1,68 1,89 8,18 15,29 13,96 50,13 - -
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

-3,29 23,29 -16,45 8,14 13,08
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

4,26 26,36 -12,56 13,05 15,29

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 19/jul/2024
USD 2.815.156.508
Introductie fonds
06/feb/2018
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI World Index (70%) and Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) (30%)
Aankoopkosten (maximaal)
-
ISIN
LU1873113655
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGDHII6
Introductiedatum
12/sep/2018
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,78%
Kostenratio
0,75%
Minimale eerste inleg
USD 10.000.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
USD Flexible Allocation
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BDRTC26

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
1.861
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
11,60%
P/E-ratio
per 28/jun/2024
17,14
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
15,48%
Effectieve duration
per 28/jun/2024
0,87 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/jun/2024
6,92
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 28/jun/2024
2,03
Modified duration
per 28/jun/2024
1,29
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
1,72 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,14%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,02%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,61%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,21%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,04%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,14%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
71,66%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
28,41%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,08% en voor oliezand 1,72%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek en de due diligence, in combinatie met andere informatie. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het BlackRock Investment Stewardship-team om met emittenten in dialoog te gaan over wezenlijke thema's op het gebied van milieu, maatschappij of governance, of worden verkregen van externe aanbieders. In het kader van de continue monitoring van de portefeuille bespreekt de Fondsbeheerder op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Dynamic High Income Fund, Class I6, per 30/jun/2024, in vergelijking met 582 USD Flexible Allocation fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 03/mei/2024)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 6,10
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,64
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.267/24/2024 1,60
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024 1,05
AMZN BNP PARIBAS SA 15.378/1/2024 0,98
Naam Weging (%)
GOOGL SOCIETE GENERALE SA 14.317/24/2024 0,85
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,67
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 0,65
MICROSOFT CORP 0,62
NVDA JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 19.137/11/2024 0,58
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class I6 USD 8,69 -0,07 -0,80 19/jul/2024 8,76 7,67 LU1873113655
KLASSE A2 HEDGED CHF 10,20 -0,08 -0,78 19/jul/2024 10,28 8,88 LU1800012988
KLASSE D5G HEDGED GBP 8,49 -0,07 -0,82 19/jul/2024 8,56 7,55 LU1940842427
KLASSE D6 USD 8,39 -0,06 -0,71 19/jul/2024 8,46 7,42 LU1564329388
KLASSE A8 HEDGED EUR 8,60 -0,06 -0,69 19/jul/2024 8,67 7,59 LU2127174873
KLASSE A6 HEDGED HKD 75,89 -0,55 -0,72 19/jul/2024 76,47 68,16 LU1697837992
KLASSE A2 USD 12,40 -0,09 -0,72 19/jul/2024 12,50 10,47 LU1564329032
KLASSE X2 USD 13,85 -0,10 -0,72 19/jul/2024 13,95 11,55 LU1564329891
KLASSE A2 HEDGED SGD 11,60 -0,08 -0,68 19/jul/2024 11,69 9,93 LU1564329628
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,77 -0,05 -0,73 19/jul/2024 6,82 6,11 LU1706154686
KLASSE D2 EUR 11,97 -0,05 -0,42 19/jul/2024 12,04 10,31 LU1811365615
KLASSE I2 EUR 12,23 -0,06 -0,49 19/jul/2024 12,31 10,52 LU1811365532
KLASSE D2 HEDGED CHF 10,69 -0,08 -0,74 19/jul/2024 10,78 9,25 LU1800013010
KLASSE A8 HEDGED CNH 77,75 -0,57 -0,73 19/jul/2024 78,35 69,36 LU1733225004
KLASSE A6 USD 7,96 -0,06 -0,75 19/jul/2024 8,02 7,08 LU1564329115
KLASSE A8 HEDGED AUD 7,58 -0,05 -0,66 19/jul/2024 7,64 6,76 LU1564329545
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,42 -0,05 -0,67 19/jul/2024 7,47 6,70 LU1564329461
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 10,47 -0,10 -0,95 19/jul/2024 11,23 9,14 LU2008661188
KLASSE D2 USD 13,02 -0,09 -0,69 19/jul/2024 13,12 10,94 LU1564329206
KLASSE A6 HEDGED GBP 7,19 -0,05 -0,69 19/jul/2024 7,24 6,44 LU1733224965
KLASSE A6 HEDGED CAD 7,68 -0,06 -0,78 19/jul/2024 7,74 6,88 LU1811366001
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,30 -0,08 -0,70 19/jul/2024 11,38 9,62 LU1811365888
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,24 -0,08 -0,78 19/jul/2024 10,38 9,40 LU2655523319
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,01 -0,06 -0,74 19/jul/2024 8,07 7,12 LU1811365961
KLASSE A6 HEDGED JPY 1.011,00 -8,00 -0,79 19/jul/2024 1.029,00 939,00 LU2655523236

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.250 USD
-27,5%
3.650 USD
-18,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.010 USD
-19,9%
9.930 USD
-0,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.520 USD
5,2%
12.490 USD
4,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.500 USD
35,0%
15.130 USD
8,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten