Obligaties

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2021

3,58 -13,95 3,63 12,64 -12,46
Index (%)

per 31/dec/2021

12,74 -5,15 2,60 1,08 0,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-12,46 0,72 -1,85 - 0,44
Index (%)

per 31/dec/2021

0,16 1,28 1,40 - 0,07
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-12,46 0,60 -6,68 -12,46 2,19 -8,92 - 3,41
Index (%)

per 31/dec/2021

0,16 0,00 0,01 0,16 3,88 7,22 - 0,50

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/jan/2022 USD 1.165,69
Rendement 12 mnd. per 31/dec/2021 4,68
Aantal posities per 31/dec/2021 196
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 12/jun/2013
Introductiedatum aandelenklasse 11/jun/2014
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index 3 month SOFR Compounded in Arrears
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,76%
ISIN LU1072457747
Bloomberg-code BSEFA4G
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BMTRV24
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 31/dec/2021 5,56%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jan/2022 B
MSCI ESG % Dekking per 07/jan/2022 88,27
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jan/2022 2,46
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jan/2022 8,89
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jan/2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fondsen in peergroup per 07/jan/2022 416
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jan/2022 1.411,51
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 07/jan/2022 14,71
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jan/2022, op basis van posities vanaf 31/mei/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/dec/2021 7,69%
MSCI – Kernwapens per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/dec/2021 0,01%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 31/dec/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/dec/2021 6,57%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/dec/2021 92,47%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,01% en voor oliezand 0,04%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2021
Naam Weging (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4 04/28/2051 4,11
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,31
TREASURY NOTE 1.125 02/28/2022 3,15
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 2,88
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 2,32
Naam Weging (%)
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,30
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.5 02/16/2061 1,92
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 1,89
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,85
GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7 11/24/2031 1,84
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 76,97 -0,21 -0,27 93,73 76,88 - LU1072457747 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 82,73 -0,23 -0,28 97,59 82,65 - LU1567863144 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD - 94,09 -0,26 -0,28 108,13 93,95 - LU1728553345 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 81,11 -0,05 -0,06 89,62 79,83 - LU1722863567 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 76,80 -0,21 -0,27 93,50 76,70 - LU1093538335 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 76,35 -0,21 -0,27 93,92 76,25 - LU1418627409 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 90,01 -0,25 -0,28 104,97 89,90 - LU1648247721 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 70,66 -0,20 -0,28 84,56 70,57 - LU1781817264 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 82,98 -0,20 -0,24 99,48 81,53 - LU0997362164 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 107,14 -0,30 -0,28 123,26 106,99 - LU1435395550 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 115,07 -0,31 -0,27 132,92 114,91 - LU1118028742 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 83,36 -0,23 -0,28 98,67 83,25 - LU1308276671 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 126,99 -0,35 -0,27 145,62 126,79 - LU0946833604 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 108,23 -0,30 -0,28 126,15 108,11 - LU0940382277 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 76,10 -0,22 -0,29 90,99 76,01 - LU1814255391 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 102,86 -0,29 -0,28 120,18 102,74 - LU0949128226 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 71,23 -0,20 -0,28 84,15 71,13 - LU1572169453 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 115,86 -0,32 -0,28 134,08 115,71 - LU0949128572 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 83,31 -0,24 -0,29 97,74 83,23 - LU1715606080 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 85,38 -0,28 -0,33 100,03 85,33 - LU1567862849 - -
KLASSE D5 EUR - 84,49 -0,06 -0,07 93,57 83,17 - LU1800013283 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 95,44 -0,27 -0,28 112,32 95,35 - LU1072451542 - -
Class X5 EUR Eens per kwartaal 81,95 -0,05 -0,06 90,77 80,63 - LU1648246756 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten