Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 3,2 -1,7 3,1 12,0 -10,3 15,0 17,7 5,4 -15,0 12,7
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7
Porównywarka Benchmark 2 (%) 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2
Porównywarka Benchmark 3 (%) -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
11,54 0,53 5,91 3,94 5,36
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 11,89 2,19 6,40 5,77 6,89
Porównywarka Benchmark 2 (%) 20,38 6,89 11,97 9,37 -
Porównywarka Benchmark 3 (%) -0,63 -6,92 -3,20 -1,20 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
6,41 1,94 1,10 6,41 11,54 1,59 33,27 47,24 106,57
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 5,53 1,27 1,21 5,53 11,89 6,70 36,34 75,19 152,69
Porównywarka Benchmark 2 (%) 11,56 2,18 2,75 11,56 20,38 22,14 76,03 144,83 -
Porównywarka Benchmark 3 (%) -3,96 -0,03 -1,58 -3,96 -0,63 -19,35 -15,00 -11,35 -
  Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Od
30-cze-2023
Do
30-cze-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2024

3,73 26,46 -17,26 10,08 11,54
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 30-cze-2024

4,22 22,60 -13,37 10,08 11,89
Porównywarka Benchmark 2 (%)

na dzień 30-cze-2024

2,73 40,28 -14,58 18,78 20,38
Porównywarka Benchmark 3 (%)

na dzień 30-cze-2024

4,60 0,76 -16,77 -2,49 -0,63

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 19-lip-2024
USD 15 009 276 261
Data wprowadzenia Funduszu
03-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Porównywarka Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index
Opłata manipulacyjna
3,00%
ISIN
LU0530192003
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
PLN 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGGAE2H
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
04-sie-2010
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
PLN
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Porównywarka Benchmark 2
FTSE World Index
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,26%
Koszty całkowite
2,00%
Minimalna inwestycja wstępna
PLN 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Allocation
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B4WK481

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 28-cze-2024
1266
Wskaźnik P/E
19,30
Efektywna duracja
na dzień 28-cze-2024
1,91
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych
na dzień 28-cze-2024
5,25
Beta 3-letnia
na dzień 30-cze-2024
0,858
Average Market Cap (Millions)
na dzień 28-cze-2024
USD 629 542,00
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie
na dzień 28-cze-2024
6,98

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.

Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.

Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC)
na dzień 21-cze-2024
A
Ocena jakości ESG MSCI (0-10)
na dzień 21-cze-2024
6,68
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu
na dzień 21-cze-2024
Mixed Asset USD Bal - Global
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $)
na dzień 21-cze-2024
107,67
Pokrycie ESG MSCI w %
na dzień 21-cze-2024
87,78
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy
na dzień 21-cze-2024
72,12
Porównywalne fundusze
na dzień 21-cze-2024
269
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia
na dzień 21-cze-2024
65,42
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-cze-2024, w oparciu o aktywa z 31-sty-2024. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 28-cze-2024
0,03%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 28-cze-2024
0,02%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 28-cze-2024
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 28-cze-2024
0,08%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 28-cze-2024
0,10%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 28-cze-2024
0,41%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 28-cze-2024
0,43%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 28-cze-2024
72,38%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 28-cze-2024
27,54%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,80%, piaski roponośne 2,64%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zespół inwestycyjny ds. globalnej alokacji uważa, że zdolność przedsiębiorstwa do zarządzania istotnymi kwestiami z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) może być istotna dla jego zdolności utrzymania wzrostu i generowania wartości dla akcjonariuszy w perspektywie długoterminowej, a zatem wskaźniki wyników ESG są uważane za część procesu inwestycyjnego. Zespół analizuje dane ESG przy realizacji analiz i badań due diligence nowych inwestycji oraz przy monitorowaniu istniejących inwestycji w ramach portfela. Prowadzone przez zespół bieżące monitorowanie portfela obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2024
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 3,51
NVIDIA CORP 2,43
AMAZON COM INC 2,19
ALPHABET INC CLASS C 1,77
APPLE INC 1,68
Nazwa Waga (%)
ASML HOLDING NV 1,02
MASTERCARD INC CLASS A 0,85
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,81
ELI LILLY 0,73
JPMORGAN CHASE & CO 0,73
na dzień 28-cze-2024
Nazwa Waga (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,91
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,30
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,26
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,10
Nazwa Waga (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,90
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,81
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,64
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,49
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,49
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA E2 HEDGED PLN 21,15 -0,21 -0,98 19-lip-2024 21,49 17,75 LU0530192003
KLASA A2 HEDGED EUR 44,20 -0,44 -0,99 19-lip-2024 44,94 37,34 LU0212925753
KLASA A2 HEDGED PLN 22,64 -0,23 -1,01 19-lip-2024 23,01 18,93 LU0480534592
KLASA E2 USD 69,82 -0,70 -0,99 19-lip-2024 70,97 58,39 LU0147396450
KLASA A2 USD 78,04 -0,78 -0,99 19-lip-2024 79,31 65,03 LU0072462426
KLASA A2 EUR 71,72 -0,52 -0,72 19-lip-2024 72,86 61,35 LU0171283459
KLASA E2 EUR 64,16 -0,47 -0,73 19-lip-2024 65,19 55,09 LU0171283533
KLASA A2 HEDGED GBP 37,80 -0,38 -1,00 19-lip-2024 38,42 31,62 LU0236177068
KLASA E2 HEDGED EUR 41,21 -0,41 -0,99 19-lip-2024 41,90 34,94 LU0212926132

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja PLN 40 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
28 600 PLN
-28,5%
18 440 PLN
-14,4%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
31 590 PLN
-21,0%
38 720 PLN
-0,6%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
39 990 PLN
0,0%
46 710 PLN
3,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
53 280 PLN
33,2%
58 060 PLN
7,7%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura