Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
From
31-gru-2020
To
31-gru-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2021

9,92 -11,96 12,77 16,85 4,66
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,66 11,31 5,94 4,81 4,45
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,66 1,17 1,42 4,66 37,90 33,45 59,91 106,82

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 1287
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2022 USD 17 813,756
12m Trailing Yield -
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji Euro
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 22-kwi-2005
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,27%
ISIN LU0212926132
Notowania agencji Bloomberg MLGAHEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0FBSS1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

P/E Ratio na dzień 31-gru-2021 32,47
Average Market Cap (Millions) na dzień 31-gru-2021 USD 392 973,14
Efektywna duracja na dzień 31-gru-2021 0,53
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie na dzień 31-gru-2021 3,83
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych na dzień 31-gru-2021 1,83

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-sty-2022 A
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-sty-2022 88,94
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-sty-2022 7,05
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-sty-2022 78,71
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-sty-2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Porównywalne fundusze na dzień 07-sty-2022 202
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-sty-2022 151,73
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 07-sty-2022 71,94
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-sty-2022, w oparciu o aktywa z 31-lip-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-gru-2021 0,02%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-gru-2021 0,75%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-gru-2021 0,01%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-gru-2021 0,10%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-gru-2021 0,07%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-gru-2021 0,25%
MSCI – Tytoń na dzień 31-gru-2021 0,02%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-gru-2021 69,69%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-gru-2021 30,30%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,46%, piaski roponośne 1,18%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny zgodny z ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zespół inwestycyjny ds. alokacji globalnej (Global Allocation) uważa, że zdolność firmy do zarządzania istotnymi kwestiami związanymi ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym („ESG”) może mieć zasadnicze znaczenie dla zdolności firmy do utrzymania wzrostu i generowania wartości dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie czasu, a tym samym wskaźniki ESG są uważane za część naszego procesu inwestycyjnego. W przypadku inwestorów długoterminowych, alokacja globalna, włączenie informacji ESG do procesu oceny i podejmowania decyzji inwestycyjnych było i pozostaje bardzo ważne dla naszego podstawowego procesu inwestycyjnego i naszego celu, jakim jest maksymalizacja zwrotów skorygowanych o ryzyko.


Zespół analizuje dane ESG podczas prowadzenia badań i due diligence nowych inwestycji, a także podczas monitorowania istniejących inwestycji w ramach portfela. Ciągłe monitorowanie portfela przez zespół obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class E2 Hedged, as of 31-gru-2021 rated against 2220 EUR Moderate Allocation - Global Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2021
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 2,47
APPLE INC 2,04
ALPHABET INC CLASS C 1,84
SPDR S&P ETF TRUST 1,52
AMAZON COM INC 1,39
Nazwa Waga (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,23
BANK OF AMERICA CORP 0,81
SIEMENS N AG 0,81
JOHNSON & JOHNSON 0,81
ABBOTT LABORATORIES 0,81
na dzień 31-gru-2021
Nazwa Waga (%)
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,21
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,66
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,53
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,49
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,42
Nazwa Waga (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,41
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 0.7 09/20/2051 0,36
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,30
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,26
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,26
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 42,34 -0,70 -1,63 45,17 42,07 - LU0212926132 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 37,10 -0,62 -1,64 39,46 36,50 - LU0236177068 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 44,86 -0,74 -1,62 47,80 44,37 - LU0212925753 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 65,28 -1,11 -1,67 69,28 60,16 - LU0171283459 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 20,94 -0,34 -1,60 22,20 20,54 - LU0480534592 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 59,13 -1,01 -1,68 62,82 54,77 - LU0171283533 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 19,80 -0,32 -1,59 21,01 19,51 - LU0530192003 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 74,09 -1,22 -1,62 78,71 72,61 - LU0072462426 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 67,12 -1,10 -1,61 71,38 66,07 - LU0147396450 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura