Aandelen

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -9,4 4,4 0,2
Beperkende benchmark 1 (%) 18,3 -2,5 -20,1
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
14,51 11,12 - - 1,86
Beperkende benchmark 1 (%) -8,49 3,47 - - 0,20
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,78 -0,11 1,88 10,73 14,51 37,22 - - 7,77
Beperkende benchmark 1 (%) 1,05 -1,68 0,15 -0,37 -8,49 10,79 - - 0,83
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

- - 51,03 -10,97 13,66
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

- - 58,39 -11,37 -10,70

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 09/jun/2023 USD 473.687.810
Introductiedatum 08/mei/2019
Introductie fonds 18/sep/2015
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 MSCI Emerging Markets Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,40%
Kostenratio -
Prestatievergoeding -
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Uitkeringsfrequentie -
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BREMD4U
ISIN LU1990956846
SEDOL BGV1JR3

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/mei/2023 99
Rendement 12 mnd. per 31/mei/2023 0,51
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2023 21,92%
Bèta 3 jr. per 31/mei/2023 0,95
P/E-ratio per 31/mei/2023 9,16
P/B-ratio per 31/mei/2023 0,90

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/mei/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/mei/2023 2,79%
MSCI – Kernwapens per 31/mei/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/mei/2023 4,14%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/mei/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/mei/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 31/mei/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/mei/2023 95,09%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/mei/2023 1,21%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 6,50% en voor oliezand 1,56%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund, Class D4, per 31/jan/2023, in vergelijking met 2700 Global Emerging Markets Equity fondsen.

Posities

Posities

per 31/mei/2023
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 10,13
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,66
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 4,18
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,89
Naam Weging (%)
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 3,70
YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS CO 3,15
BARRICK GOLD CORP 2,82
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,81
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,70
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/mei/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D4 USD - 111,19 1,07 0,97 09/jun/2023 112,11 78,40 LU1990956846 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 207,14 2,00 0,97 09/jun/2023 207,81 145,33 LU1321847714 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 204,76 1,91 0,94 09/jun/2023 204,76 152,58 LU1321847987 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 213,42 2,06 0,97 09/jun/2023 214,49 150,21 LU1289970086 -
KLASSE I2 USD - 121,33 1,17 0,97 09/jun/2023 121,59 84,97 LU1946828917 -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 95,69 0,91 0,96 09/jun/2023 97,83 69,69 LU1971548372 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 174,37 1,71 0,99 09/jun/2023 176,75 125,63 LU1321848019 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 245,04 2,37 0,98 09/jun/2023 245,04 170,22 LU1289970169 -
KLASSE I2 EUR - 124,25 1,16 0,94 09/jun/2023 124,25 92,34 LU1992117652 -
KLASSE D2 GBP - 139,12 0,73 0,53 09/jun/2023 143,02 103,78 LU1896777239 -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 97,91 0,94 0,97 09/jun/2023 99,92 71,09 LU1971548455 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
4.120 USD
-58,8%
1.940 USD
-28,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.550 USD
-34,5%
7.140 USD
-6,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.390 USD
-6,1%
9.740 USD
-0,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.350 USD
43,5%
13.770 USD
6,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten