Aandelen

BGF Next Generation Technology Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Beleggingen in technologieaandelen zijn onderhevig aan risico's als het ontbreken of verlies van bescherming van intellectuele eigendommen, snelle technologische veranderingen, overheidsregulering en concurrentie. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 43,5 111,5 0,2
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-53,97 4,31 - - 3,85
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-50,67 -0,76 -14,72 -26,14 -53,97 13,48 - - 17,00
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

- 1,93 76,22 37,07 -51,24

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 25/nov/2022 USD 2.422.298.813
Introductiedatum 04/sep/2018
Introductie fonds 04/sep/2018
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
SFDR-classificatie Artikel 8
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,80%
Kostenratio 1,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Other Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code B3F7 GR
ISIN LU1861216510
SEDOL BG094S4

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 117
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2022 32,79%
P/E-ratio per 31/okt/2022 34,93
P/B-ratio per 31/okt/2022 4,43

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2022 A
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2022 86,37
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2022 7,06
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2022 37,42
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2022 Equity Sector Information Tech
Fondsen in peergroup per 21/sep/2022 799
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2022 69,27
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2022 87,17
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/sep/2022, op basis van posities vanaf 31/mei/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/okt/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/okt/2022 94,59%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/okt/2022 5,22%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeksfase van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
TESLA INC 3,08
SYNOPSYS INC 3,01
SAMSUNG SDI LTD 2,92
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 2,49
WOLFSPEED INC 2,46
Naam Weging (%)
PURE STORAGE INC CLASS A 2,33
ON SEMICONDUCTOR CORP 2,28
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 1,95
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,88
SOITEC SA 1,80
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,86 -0,07 -0,59 25/nov/2022 24,93 10,92 LU1861216510 -
KLASSE I2 USD - 13,96 -0,09 -0,64 25/nov/2022 27,69 12,77 LU1861216270 -
Class SR2 USD - 5,47 -0,03 -0,55 25/nov/2022 10,86 5,00 LU2344713172 -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 11,43 -0,01 -0,09 25/nov/2022 20,56 11,21 LU2237457416 -
KLASSE D2 HEDGED CNH Niet uitkerend 50,84 -0,31 -0,61 25/nov/2022 101,78 46,70 LU2290526594 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 4,98 -0,03 -0,60 25/nov/2022 9,98 4,56 LU2360107168 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,81 -0,09 -0,65 25/nov/2022 27,46 12,64 LU1861216197 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 49,05 -0,30 -0,61 25/nov/2022 99,30 44,99 LU2290526834 -
Class SR2 EUR - 5,27 -0,01 -0,19 25/nov/2022 9,65 5,07 LU2344713339 -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 11,62 -0,07 -0,60 25/nov/2022 24,55 10,71 LU1861216783 -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 7,75 -0,04 -0,51 25/nov/2022 15,36 7,09 LU2360107085 -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 50,12 -0,31 -0,61 25/nov/2022 101,16 46,09 LU2290526677 -
KLASSE I2 GBP - 11,56 -0,01 -0,09 25/nov/2022 20,73 11,33 LU2168066202 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 13,30 -0,03 -0,23 25/nov/2022 24,38 12,82 LU1917164854 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 12,84 -0,03 -0,23 25/nov/2022 23,73 12,37 LU2400291972 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,33 -0,08 -0,60 25/nov/2022 26,72 12,21 LU1861215975 -
KLASSE I2 EUR - 13,45 -0,03 -0,22 25/nov/2022 24,59 12,95 LU1917165075 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 14,94 -0,09 -0,60 25/nov/2022 31,07 13,74 LU1917165158 -
KLASSE A2 SEK Niet uitkerend 139,22 -0,11 -0,08 25/nov/2022 241,49 134,40 LU1861216940 -
Class SR4 USD Eens per jaar 5,47 -0,03 -0,55 25/nov/2022 10,86 5,00 LU2344713255 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,29 -0,07 -0,57 25/nov/2022 25,61 11,30 LU1861216601 -
Class SR2 Hedged EUR - 5,09 -0,03 -0,59 25/nov/2022 10,60 4,68 LU2344713503 -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 6,41 -0,01 -0,16 25/nov/2022 11,50 6,29 LU2344713412 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,67 -0,08 -0,63 25/nov/2022 26,09 11,64 LU1861216866 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 7,11 -0,04 -0,56 25/nov/2022 10,05 6,52 LU2465791643 -
Class S2 Hedged EUR - 5,09 -0,03 -0,59 25/nov/2022 10,60 4,68 LU2278361055 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 4,80 -0,03 -0,62 25/nov/2022 9,72 4,40 LU2290526321 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 4,79 -0,01 -0,21 25/nov/2022 8,86 4,62 LU2398791959 -
KLASSE Z2 USD - 13,99 -0,09 -0,64 25/nov/2022 27,73 12,80 LU1861216437 -
Class S2 Hedged GBP - 5,23 -0,03 -0,57 25/nov/2022 10,76 4,80 LU2310089854 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 5,12 -0,03 -0,58 25/nov/2022 10,64 4,72 LU2310089771 -
Class S2 USD - 5,39 -0,03 -0,55 25/nov/2022 10,71 4,93 LU2278360750 -
Class S2 Hedged CHF - 5,19 -0,03 -0,57 25/nov/2022 10,70 4,79 LU2310089938 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 5,15 -0,03 -0,58 25/nov/2022 10,70 4,73 LU2310089698 -
KLASSE A2 HEDGED NZD Niet uitkerend 7,17 -0,05 -0,69 25/nov/2022 10,05 6,58 LU2465791726 -
Class A10 USD Uitkering maandelijks 10,05 -0,06 -0,59 25/nov/2022 10,46 9,35 LU2533724949 -
KLASSE X2 USD - 14,36 -0,09 -0,62 25/nov/2022 28,29 13,13 LU1861216353 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,74 -0,07 -0,55 25/nov/2022 25,98 11,68 LU1861220033 -
Class SR4 GBP Eens per jaar 4,52 -0,01 -0,22 25/nov/2022 8,13 4,44 LU2344713099 -
KLASSE Z2 HEDGED CHF - 5,21 -0,03 -0,57 25/nov/2022 10,72 4,80 LU2310090191 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony Kim
Tony Kim
Caroline Tall
Caroline Tall
Reid Menge
Reid Menge

Documenten

Documenten