Aandelen

BGF Next Generation Technology Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Beleggingen in technologieaandelen zijn onderhevig aan risico's als het ontbreken of verlies van bescherming van intellectuele eigendommen, snelle technologische veranderingen, overheidsregulering en concurrentie. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 24/sep/2021 USD 6.050,64
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/aug/2021 146
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 04/sep/2018
Introductiedatum aandelenklasse 14/jul/2021
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,73%
ISIN LU2360107085
Bloomberg-code -
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BMB6000
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/sep/2021 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/sep/2021 5,01
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per - -
MSCI ESG % Dekking per 07/sep/2021 84,03
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/sep/2021 47,93
Fondsen in peergroup per - -
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/sep/2021, op basis van posities vanaf 30/apr/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/aug/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 31/aug/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/aug/2021 90,52%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/aug/2021 9,52%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeksfase van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2021
Naam Weging (%)
KAKAO CORP 2,45
LIGHTSPEED COMMERCE INC 2,24
LASERTEC CORP 1,90
SILERGY CORP 1,77
ASM INTERNATIONAL NV 1,70
Naam Weging (%)
SAMSUNG SDI LTD 1,60
SQUARE INC CLASS A 1,50
SHIFT4 PAYMENTS INC CLASS A 1,49
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,48
ATLASSIAN PLC CLASS A 1,45
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I4 USD Eens per jaar 15,76 -0,08 -0,51 16,07 14,43 - LU2360107085 - -
Class SR2 USD - 11,15 -0,06 -0,54 11,37 9,98 - LU2344713172 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 10,25 -0,06 -0,58 10,46 9,40 - LU2360107168 - -
KLASSE I2 EUR - 24,26 -0,07 -0,29 25,58 15,49 - LU1917165075 - -
Class SR2 EUR - 9,52 -0,03 -0,31 9,58 8,18 - LU2344713339 - -
KLASSE A2 SEK Niet uitkerend 237,82 -0,64 -0,27 249,88 160,76 - LU1861216940 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 27,47 -0,14 -0,51 30,12 17,62 - LU1861215975 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 24,07 -0,07 -0,29 25,42 15,41 - LU1917164854 - -
KLASSE I2 GBP - 20,75 -0,04 -0,19 22,31 14,16 - LU2168066202 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 32,00 -0,17 -0,53 35,02 20,47 - LU1917165158 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 25,73 -0,14 -0,54 28,34 16,64 - LU1861216510 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 25,36 -0,13 -0,51 28,01 16,48 - LU1861216783 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 28,19 -0,14 -0,49 30,76 17,93 - LU1861216197 - -
KLASSE D2 HEDGED CNH Niet uitkerend 104,06 -0,52 -0,50 105,96 84,74 - LU2290526594 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,92 -0,06 -0,55 11,14 10,00 - LU2344713503 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 103,59 -0,51 -0,49 105,52 84,60 - LU2290526677 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 102,14 -0,53 -0,52 104,21 84,08 - LU2290526834 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 20,59 -0,04 -0,19 22,17 14,51 - LU2237457416 - -
KLASSE I2 USD - 28,41 -0,14 -0,49 30,95 18,03 - LU1861216270 - -
Class SR4 USD Eens per jaar 11,15 -0,05 -0,45 11,37 9,98 - LU2344713255 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 26,39 -0,14 -0,53 28,92 16,93 - LU1861216601 - -
Class SR4 GBP Eens per jaar 8,14 -0,02 -0,25 8,22 7,05 - LU2344713099 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,92 -0,06 -0,55 11,97 8,99 - LU2278361055 - -
KLASSE X2 USD - 28,99 -0,15 -0,51 31,45 18,27 - LU1861216353 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,02 -0,06 -0,54 11,25 9,09 - LU2310089698 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 26,85 -0,14 -0,52 29,25 17,14 - LU1861216866 - -
Class S2 Hedged GBP - 11,07 -0,06 -0,54 11,29 9,10 - LU2310089854 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF - 11,04 -0,06 -0,54 11,27 9,09 - LU2310090191 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 10,00 -0,05 -0,50 10,20 8,21 - LU2290526321 - -
Class S2 USD - 10,99 -0,06 -0,54 11,99 9,02 - LU2278360750 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,98 -0,06 -0,54 11,21 9,08 - LU2310089771 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 26,77 -0,14 -0,52 29,35 17,20 - LU1861220033 - -
Class S2 Hedged CHF - 11,03 -0,06 -0,54 11,26 9,09 - LU2310089938 - -
KLASSE Z2 USD - 28,45 -0,15 -0,52 30,98 18,05 - LU1861216437 - -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 11,51 -0,02 -0,17 11,62 9,95 - LU2344713412 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Documenten

Documenten