Aandelen

BGF World Gold Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds kan beleggen in mijnbouwaandelen die doorgaans onderhevig zijn aan bovengemiddelde volatiliteit vergeleken met andere beleggingen. Trends die zich kunnen voordoen op de algemene aandelenmarkt hoeven niet te worden weerspiegeld in mijnbouwaandelen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -48,2 -5,3 -21,9 50,0 1,7 -18,6 33,7 28,3 -10,8 -17,7
Beperkende benchmark 1 (%) -53,2 -15,2 -21,4 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7 -15,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
22,85 -13,18 6,93 -0,67 -4,05
Beperkende benchmark 1 (%) 19,81 -15,06 7,94 0,13 -4,63
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,61 -4,98 -3,38 6,79 22,85 -34,55 39,78 -6,54 -37,10
Beperkende benchmark 1 (%) -1,17 -7,84 -6,37 5,02 19,81 -38,71 46,49 1,28 -41,23
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

12,55 36,49 -5,94 -23,29 8,06
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2023

18,56 44,21 -12,86 -19,45 5,73

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in HKD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 28/sep/2023 USD 3.550.986.640
Introductiedatum 13/jun/2012
Introductie fonds 30/dec/1994
Valuta reeks HKD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 FTSE Gold Mines Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 2,07%
ISIN LU0788108826
Kostenratio 1,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg HKD 5.000,00
Minimale vervolginleg HKD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Other Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGGA2HH
SEDOL B8760B7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 45
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 29,28%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2023 0,88
P/E-ratio per 31/aug/2023 23,66
P/B-ratio per 31/aug/2023 1,57

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2023 93,35
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2023 6,96
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2023 63,06
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2023 Equity Sector Gold&Prec Metals
Fondsen in peergroup per 21/sep/2023 157
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2023 309,09
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2023 93,02
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/sep/2023, op basis van posities per 30/apr/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/aug/2023 6,09%
MSCI – Kernwapens per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 31/aug/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/aug/2023 94,63%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/aug/2023 5,45%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 4,68%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-criteria in aanmerking bij de ontwikkeling van beleggingsideeën, het onderzoek van bedrijven, de samenstelling van de portefeuille en de continue monitoring, in combinatie met andere informatie. ESG-informatie kan verkregen worden van externe partijen of afkomstig zijn van interne bevindingen na overleg met emittenten of bedrijfsbezoeken, en van inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 13/jun/2019)

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
NEWMONT CORPORATION 6,33
BARRICK GOLD CORP 6,07
ENDEAVOUR MINING PLC 5,65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,47
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,23
Naam Weging (%)
GOLD FIELDS LTD 5,04
ALAMOS GOLD INC 4,81
FRANCO-NEVADA CORP 4,67
B2GOLD CORP 4,51
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,89
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 5,66 -0,11 -1,91 28/sep/2023 7,53 4,84 LU0788108826
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 84,86 -1,69 -1,95 28/sep/2023 112,03 71,33 LU1499592118
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 4,53 -0,09 -1,95 28/sep/2023 6,06 3,96 LU0326423067
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 34,27 -0,67 -1,92 28/sep/2023 45,16 28,70 LU0368252358
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 17,29 -0,35 -1,98 28/sep/2023 23,02 14,95 LU0827889212
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 32,48 -0,73 -2,20 28/sep/2023 40,81 29,55 LU0368236070
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 5,31 -0,11 -2,03 28/sep/2023 7,09 4,56 LU0827889303
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 4,48 -0,10 -2,18 28/sep/2023 6,06 3,97 LU0669555244
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 28,28 -0,64 -2,21 28/sep/2023 35,70 25,98 LU0408222320
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 29,84 -0,59 -1,94 28/sep/2023 39,51 25,25 LU0055631609
Class X10 USD Uitkering maandelijks 8,00 -0,15 -1,84 28/sep/2023 10,81 6,99 LU2471418710
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 32,29 -0,72 -2,18 28/sep/2023 40,61 29,44 LU0252963623
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 29,96 -0,67 -2,19 28/sep/2023 37,94 27,50 LU0827889139
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 4,10 -0,08 -1,91 28/sep/2023 5,55 3,65 LU0521028471
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 4,01 -0,09 -2,20 28/sep/2023 5,39 3,54 LU0326422689
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 4,89 -0,10 -2,00 28/sep/2023 6,55 4,23 LU0368265764
Class A10 USD Uitkering maandelijks 10,95 -0,21 -1,88 28/sep/2023 15,15 10,00 LU2533724436
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 34,06 -0,67 -1,93 28/sep/2023 44,94 28,60 LU0252968424
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 28,29 -0,63 -2,18 28/sep/2023 35,71 25,98 LU0171305526
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 42,42 -0,83 -1,92 28/sep/2023 55,65 35,17 LU0320298689
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 4,63 -0,10 -2,11 28/sep/2023 6,19 4,05 LU0368236153
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 40,21 -0,90 -2,19 28/sep/2023 50,29 36,24 LU0243984555
KLASSE A4 USD Eens per jaar 29,84 -0,59 -1,94 28/sep/2023 39,51 25,24 LU0724618789
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 8,19 -0,17 -2,03 28/sep/2023 11,00 7,17 LU1023058768

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging HKD 100.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
42.280 HKD
-57,7%
12.030 HKD
-34,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
56.970 HKD
-43,0%
62.120 HKD
-9,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
89.730 HKD
-10,3%
107.790 HKD
1,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
189.520 HKD
89,5%
233.490 HKD
18,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten