Aandelen

BGF Global Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd. Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

12,37 11,46 -0,34 1,49 0,84
Index (%)

per 30/sep/2020

11,96 18,65 9,77 1,38 10,44
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,77 2,79 5,20 - 6,17
Index (%)

per 30/nov/2020

15,01 8,99 10,84 - 10,24
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,98 13,60 7,11 4,77 8,60 28,83 - 71,94
Index (%)

per 30/nov/2020

11,10 12,33 6,06 15,01 29,46 67,30 - 141,75

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/dec/2020 USD 1.021,93
Rendement 12 mnd. per 30/nov/2020 2,74
Aantal posities per 30/okt/2020 50
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 12/nov/2010
Introductiedatum aandelenklasse 11/nov/2011
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI All Country World Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU0661504455
Bloomberg-code BGEIA5S
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B6VS0D7
Bloomberg-indexcode NDUEACWF
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SGD 5.000,00
Minimale vervolginleg SGD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/nov/2020 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/nov/2020 7,58
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/nov/2020 78,13
MSCI ESG % Dekking per 01/nov/2020 99,35
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/nov/2020 Equity Global Income
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 01/nov/2020 43,26
Fondsen in peergroup per 01/nov/2020 439
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/nov/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Kernwapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 30/okt/2020 5,58%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/okt/2020 100,19%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/okt/2020 -0,19%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
UNILEVER PLC 3,81
TELUS CORP 3,70
TEXAS INSTRUMENT INC 3,67
MEDTRONIC PLC 3,56
COCA-COLA 3,43
Naam Weging (%)
PAYCHEX INC 3,42
SANOFI SA 3,36
NOVARTIS AG 3,33
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,11
COMCAST CORP CLASS A 3,01
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 13,19 0,04 0,30 13,40 8,96 - LU0661504455 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 15,94 -0,05 -0,31 17,26 11,92 - LU0880975056 - -
KLASSE A6 HEDGED CNH Uitkering maandelijks (vast) 112,67 0,39 0,35 112,67 75,84 - LU1075907227 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 20,80 0,07 0,34 20,80 13,86 - LU0827881151 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 12,58 0,04 0,32 12,75 8,56 - LU0827881664 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 8,61 0,03 0,35 8,72 5,83 - LU0827881318 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,72 0,05 0,30 16,72 11,19 - LU0827881409 - -
KLASSE D5G USD Eens per kwartaal 15,14 0,05 0,33 15,14 10,17 - LU0827881235 - -
KLASSE D5G GBP Eens per kwartaal 11,26 -0,09 -0,79 11,60 8,77 - LU0827881748 - -
KLASSE D4G EUR Eens per jaar 13,53 -0,04 -0,29 14,99 10,37 - LU0938162426 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 19,38 0,06 0,31 19,38 12,88 - LU0545039389 - -
KLASSE A4G EUR Eens per jaar 11,79 -0,04 -0,34 13,15 9,08 - LU0739721834 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 18,39 0,06 0,33 18,39 12,23 - LU0827881581 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 14,88 0,04 0,27 14,88 9,94 - LU0862987244 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 115,35 0,41 0,36 119,04 79,30 - LU1023055079 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 19,56 0,06 0,31 19,56 13,11 - LU0654592483 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 15,73 0,05 0,32 15,73 10,58 - LU0625451603 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 14,49 0,04 0,28 14,63 9,90 - LU0738911758 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 14,24 0,05 0,35 14,26 9,62 - LU0553294199 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 20,89 0,07 0,34 20,89 13,80 - LU0545039975 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,88 0,03 0,25 11,88 7,98 - LU1115429885 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 14,29 0,04 0,28 14,29 9,43 - LU0545040395 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,31 0,06 0,35 17,31 11,57 - LU0661495795 - -
KLASSE A5G GBP Eens per kwartaal 10,57 -0,09 -0,84 10,96 8,27 - LU0557294096 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 10,81 0,03 0,28 11,08 7,49 - LU1529944511 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 11,26 0,04 0,36 11,53 7,73 - LU0949170772 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 114,66 0,39 0,34 114,66 77,36 - LU1220226846 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,26 0,03 0,27 11,55 7,70 - LU0949170699 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 23,15 0,08 0,35 23,15 15,18 - LU0545040635 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 110,14 0,35 0,32 111,38 75,17 - LU1003077747 - -
KLASSE A5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 11,83 0,04 0,34 12,06 8,09 - LU0625451512 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard
Olivia Treharne
Olivia Treharne

Documenten

Documenten