Obligaties

BGF World Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

5,76 -1,23 -2,55 8,02 2,92
Index (%)

per 30/sep/2020

6,54 -0,17 0,82 10,65 4,14
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,92 2,71 2,50 - 3,25
Index (%)

per 30/sep/2020

4,14 5,12 4,32 - 4,07
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,84 0,44 1,53 2,92 8,34 13,17 - 32,04
Index (%)

per 30/sep/2020

4,65 0,37 0,73 4,14 16,17 23,56 - 41,47

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 30/okt/2020 USD 1.403,47
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2020 1.661
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 04/sep/1985
Introductiedatum aandelenklasse 20/jan/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Bond - EUR Hedged
Index Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,07%
ISIN LU0692855462
Bloomberg-code BGWBX2E
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B62CQ30
Bloomberg-indexcode LEGATRUH
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/sep/2020 2,02%
Modified duration per 30/sep/2020 8,55
Effectieve duration per 30/sep/2020 7,94 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/sep/2020 8,97 jaar
WAL to Worst per 30/sep/2020 8,97 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 5,24
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 31,51
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 67,10
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Bond Global USD
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/okt/2020 308,48
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 365
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 31/mrt/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/sep/2020 1,65%
MSCI – Kernwapens per 30/sep/2020 0,12%
MSCI – Ketelkool per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/sep/2020 0,02%
MSCI – Tabak per 30/sep/2020 0,56%
MSCI Betrokkenheid van bedrijfsleven % Dekking per 30/sep/2020 32,31%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,23% en voor oliezand 0,40%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4
Totale Morningstar-rating voor BGF World Bond Fund, Class X2 Hedged, per 30/sep/2020, in vergelijking met 426 Global Bond - EUR Hedged fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 16/jan/2019)

Posities

Posities

per 30/sep/2020
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 0.125 08/31/2022 3,48
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,28
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,58
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,19
Naam Weging (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,72
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,65
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,63
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 218,32 -0,38 -0,17 219,11 195,98 - LU0692855462 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 61,57 -0,19 -0,31 61,97 55,56 - LU0827888321 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 15,36 -0,03 -0,19 15,42 13,81 - LU0372548510 - -
KLASSE X2 HEDGED NOK Niet uitkerend 14,64 -0,02 -0,14 14,68 13,11 - LU0739658705 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 61,50 -0,16 -0,26 61,89 55,48 - LU0184696853 - -
KLASSE X2 HEDGED NZD Niet uitkerend 12,83 -0,02 -0,16 12,86 11,46 - LU1288049783 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 10,58 -0,02 -0,19 10,69 10,00 - LU2144843153 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,86 -0,01 -0,09 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 11,74 -0,02 -0,17 11,77 10,47 - LU1087925589 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 97,38 -0,16 -0,16 97,60 86,70 - LU0184697158 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 199,94 -0,35 -0,17 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 90,44 -0,16 -0,18 90,73 80,82 - LU0297941972 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 61,66 -0,11 -0,18 62,03 55,56 - LU0012053665 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 85,70 -0,15 -0,17 86,05 76,76 - LU0184696937 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 206,25 -0,36 -0,17 207,28 185,84 - LU0827888594 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,57 -0,02 -0,16 12,62 11,29 - LU0871639547 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 10,66 -0,04 -0,37 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,48 -0,02 -0,16 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 13,59 -0,03 -0,22 13,63 12,17 - LU0757589873 - -
KLASSE X2 HEDGED DKK Niet uitkerend 123,09 -0,21 -0,17 123,37 109,76 - LU0862984498 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 108,26 -0,49 -0,45 109,01 98,01 - LU1529944784 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Documenten

Documenten