Obligaties

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij, vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden, een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. De beleggingen van het fonds kunnen te maken krijgen met een beperkte liquiditeit, wat betekent dat het mogelijk is dat aandelen minder frequent en in kleinere aantallen verkocht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor kleinere ondernemingen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de waarde van deze beleggingen zich minder voorspelbaar ontwikkelt. In sommige gevallen kan het niet mogelijk zijn het effect voor de laatst genoteerde koers of tegen een als redelijk beschouwde prijs te verkopen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Het fonds kan beleggen in gestructureerde kredietproducten, zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten, die vervolgens worden aangeboden aan beleggers, die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties, maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen, maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/sep/2020 EUR 9.391,35
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 04/jan/1999
Introductiedatum aandelenklasse 06/jul/2009
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Diversified Bond - Short Term
Index Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN LU0147388861
Bloomberg-code BGFESDX
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 7354272
Bloomberg-indexcode LEUR500M13
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 01/sep/2020 73,36
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 01/sep/2020 Bond EUR Short Term
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/sep/2020, op basis van posities vanaf 29/feb/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,18%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 19/jul/2019)

Posities

Posities

per 31/aug/2020
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023 3,75
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,28
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 2,86
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,03
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,87
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/2022 1,59
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,50
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 1,27
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023 1,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,13
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 17,31 0,00 0,00 17,32 16,54 - LU0147388861 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 12,28 0,00 0,00 12,29 11,77 - LU0827878017 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 16,36 -0,01 -0,06 16,37 15,68 - LU1523256227 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,05 -0,01 -0,09 11,06 10,52 - LU1499592035 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,23 0,00 0,00 11,23 10,69 - LU1202926330 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 10,01 0,00 0,00 10,01 9,60 - LU2092627384 - -
KLASSE D4 HEDGED USD Eens per jaar 11,42 0,00 0,00 11,42 10,87 - LU0903533064 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 15,82 -0,01 -0,06 15,86 15,19 - LU0093503810 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,95 0,00 0,00 10,98 10,51 - LU0827877985 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,17 -0,01 -0,09 11,18 10,69 - LU0448387455 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 16,52 -0,01 -0,06 16,53 15,83 - LU0468289250 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 14,97 -0,01 -0,07 14,98 14,35 - LU0827878108 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 14,85 -0,01 -0,07 14,89 14,26 - LU0448386994 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 12,18 0,00 0,00 12,21 11,69 - LU0172403825 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,64 -0,01 -0,09 10,71 10,24 - LU0521028638 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 16,55 0,00 0,00 16,55 15,85 - LU0329592371 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 12,16 -0,01 -0,08 12,19 11,68 - LU0118255248 - -
KLASSE A4 HEDGED USD Eens per jaar 11,79 0,00 0,00 11,79 11,24 - LU0448387703 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 10,32 0,00 0,00 10,32 9,86 - LU0827891978 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,31 -0,01 -0,09 11,32 10,81 - LU0555993434 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,56 -0,01 -0,08 12,57 11,98 - LU0456865749 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Documenten

Documenten