Akcje

BGF World Mining Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) -12,6 -34,7 57,2 15,1 -13,0 21,9 21,9 25,6 7,2 -3,8
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -5,2 -34,4 71,8 15,3 -9,2 30,4 22,9 22,7 5,5 4,8
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,24 4,05 12,69 6,14 7,45
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 10,50 6,36 15,29 9,57 8,92
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,97 6,73 9,59 14,95 3,24 12,64 81,73 81,51 425,13
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 5,88 4,93 11,37 18,48 10,50 20,32 103,67 149,46 617,82
  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2024

-24,59 91,83 39,25 -13,60 -6,15
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 31-mar-2024

-18,91 90,26 32,73 -10,13 2,42

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 24-maj-2024
USD 5 163 905 929
Data wprowadzenia Funduszu
21-mar-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index
Opłata manipulacyjna
5,00%
ISIN
LU0172157280
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MIGWMEA
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
05-kwi-2001
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,06%
Koszty całkowite
1,75%
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Sector Equity Natural Resources
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
7092301

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 30-kwi-2024
52
Beta 3-letnia
na dzień 30-kwi-2024
0,994
Wskaźnik P/B
na dzień 30-kwi-2024
2,01
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-kwi-2024
23,60%
Wskaźnik P/E
na dzień 30-kwi-2024
17,66

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 30-kwi-2024
0,00%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 30-kwi-2024
0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 30-kwi-2024
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 30-kwi-2024
0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 30-kwi-2024
5,89%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 30-kwi-2024
14,50%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 30-kwi-2024
4,26%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 30-kwi-2024
97,82%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 30-kwi-2024
2,27%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 17,87%, piaski roponośne 6,04%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kryteria ESG w połączeniu z innymi informacjami podczas etapów generowania pomysłów, analiz przedsiębiorstw, budowy portfela i bieżącego monitorowania w ramach procesu inwestycyjnego. Informacje ESG mogą pochodzić od zewnętrznych dostawców, a także z wewnętrznych komentarzy dotyczących zaangażowania oraz wizyt na miejscu, a także wkładu zespołu BlackRock ds. prowadzenia inwestycji. Zarządzający Funduszem wraz z grupą ds. ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorami inwestycyjnymi przeprowadza regularne przeglądy portfela. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF World Mining Fund, Class A2, as of 30-kwi-2024 rated against 220 Sector Equity Natural Resources Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31-mar-2024)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2024
Nazwa Waga ( %)
GLENCORE PLC 8,53
FREEPORT-MCMORAN INC 6,00
ANGLO AMERICAN PLC 5,99
BHP GROUP LTD 5,97
RIO TINTO PLC 5,86
Nazwa Waga ( %)
NEWMONT CORPORATION 4,77
TECK RESOURCES LTD 4,26
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,09
IVANHOE MINES LTD 3,93
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 3,76
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 30-kwi-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 EUR 61,15 -0,26 -0,42 24-maj-2024 63,85 50,85 LU0172157280
KLASA E2 USD 58,64 -0,21 -0,36 24-maj-2024 61,26 48,44 LU0090845842
KLASA E2 EUR 54,07 -0,23 -0,42 24-maj-2024 56,46 45,02 LU0172157363
KLASA E2 HEDGED EUR 4,46 -0,01 -0,22 24-maj-2024 4,66 3,72 LU0326425351
KLASA A2 USD 66,32 -0,23 -0,35 24-maj-2024 69,27 54,64 LU0075056555
KLASA A2 HEDGED EUR 4,84 -0,02 -0,41 24-maj-2024 5,06 4,03 LU0326424115
KLASA A2 HEDGED PLN 9,61 -0,03 -0,31 24-maj-2024 10,03 7,95 LU0480534758

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
5 530 EUR
-44,7%
2 020 EUR
-27,4%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
5 600 EUR
-44,0%
8 160 EUR
-4,0%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 200 EUR
2,0%
16 570 EUR
10,6%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
18 220 EUR
82,2%
24 450 EUR
19,6%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura