Stałodochodowe

BGF Asian Tiger Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
From
30-cze-2019
To
30-cze-2020
From
30-cze-2020
To
30-cze-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2021

1,44 -4,72 6,24 0,65 3,71
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-cze-2021

3,10 -0,70 10,01 5,39 3,85
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,27 3,14 0,96 - 1,81
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sie-2021

1,87 6,16 3,96 - 4,73
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,50 1,64 -0,18 0,27 9,72 4,88 - 11,70
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sie-2021

0,54 1,08 1,09 1,87 19,66 21,44 - 33,12

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-wrz-2021 USD 5 347,142
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 31-sie-2021 447
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-cze-2015
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia J.P. Morgan Asia Credit Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,21%
ISIN LU1250980452
Notowania agencji Bloomberg H2ZB GR
Koszty całkowite 1,00%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BY7S3D8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 31-sie-2021 5,05%
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sie-2021 4,82
3 letnia Beta na dzień 31-sie-2021 1,301
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sie-2021 4,11
5 letnia Beta na dzień 31-sie-2021 1,280

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-wrz-2021 BB
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-wrz-2021 3,61
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-wrz-2021 52,34
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-wrz-2021 83,13
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-wrz-2021 Bond Asia Pacific HC
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-wrz-2021 359,18
Porównywalne fundusze na dzień 07-wrz-2021 128
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-wrz-2021, w oparciu o aktywa z 31-mar-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 31-sie-2021 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-sie-2021 60,35%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-sie-2021 39,71%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 1,90%, piaski roponośne 1,32%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający funduszem uwzględnia informacje dotyczące kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W ramach początkowego procesu generowania pomysłów i weryfikacji ratingów kredytowych obejmuje to ocenę pozytywnych atrybutów lub istotnego ryzyka ESG dotyczącego każdej firmy i wykorzystanie szablonów analizy ESG z zachowaniem należytej staranności wewnętrznego podmiotu lub korporacji oraz danych dotyczących ESG strony trzeciej. Pozytywne atrybuty dotyczące ESG i istotne ryzyko związane z ESG oraz ich potencjalny wpływ finansowy są wyszczególnione w raportach z weryfikacji ratingu kredytowego i mogą mieć wpływ na decyzje inwestycyjne i wybór papierów wartościowych przez zarządzających portfelem. Zarządzający funduszem odgórnie zarządza również zagregowanymi wskaźnikami ESG portfela za pośrednictwem systemu BlackRock Aladdin. Zarządzający funduszem uwzględnia również kryteria dotyczące kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym podczas monitorowania portfela oraz przeprowadza regularne przeglądy ryzyka w portfelu z udziałem zespołu inwestycyjnego i grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej BlackRock. Te przeglądy obejmują analizę i omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sie-2021
Nazwa Waga ( %)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 2,21
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030 1,18
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,77
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,76
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 0,65
Nazwa Waga ( %)
JMH COMPANY LIMITED RegS 2.5 04/09/2031 0,63
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031 0,63
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,62
TSMC GLOBAL LTD RegS 2.25 04/23/2031 0,61
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 0,61
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sie-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sie-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,02 -0,04 -0,36 11,39 10,99 - LU1250980452 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 41,51 -0,13 -0,31 42,79 41,22 - LU0147399801 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 45,65 -0,15 -0,33 46,90 45,12 - LU0063729296 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 15,33 -0,05 -0,33 15,69 15,08 - LU0776122383 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 35,31 -0,11 -0,31 35,86 34,23 - LU0277197249 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,45 -0,03 -0,26 11,87 11,42 - LU1062842700 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura