Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
From
30-wrz-2019
To
30-wrz-2020
From
30-wrz-2020
To
30-wrz-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2021

5,10 8,00 -5,97 -12,60 37,41
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2021

15,12 9,45 4,00 -5,03 35,01
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
45,77 7,19 6,37 7,64 3,97
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-paź-2021

43,76 13,90 12,39 12,85 8,39
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
18,90 3,11 2,62 45,77 23,15 36,18 108,82 93,06
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-paź-2021

22,03 5,08 3,43 43,76 47,78 79,34 234,91 290,49

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-lis-2021 USD 894,921
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 29-paź-2021 87
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-2004
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0200685666
Notowania agencji Bloomberg MLUBVEE
Koszty całkowite 2,00%
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B034QJ9
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2021 19,98
3 letnia Beta na dzień 31-paź-2021 1,059
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2021 16,36
5 letnia Beta na dzień 31-paź-2021 1,061

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 05-lis-2021 AA
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 05-lis-2021 8,00
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 05-lis-2021 95,31
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 05-lis-2021 99,17
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 05-lis-2021 Equity US
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 05-lis-2021 150,95
Porównywalne fundusze na dzień 05-lis-2021 3 392
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 05-lis-2021, w oparciu o aktywa z 31-maj-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 29-paź-2021 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 29-paź-2021 1,38%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 29-paź-2021 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 29-paź-2021 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 29-paź-2021 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 29-paź-2021 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 29-paź-2021 1,32%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 29-paź-2021 98,90%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 29-paź-2021 1,10%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,43%, piaski roponośne 3,41%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem integruje kryteria ESG z narzędziami do weryfikacji, oceny spółek i tworzenia portfela. Dane te mogą obejmować wielu dostawców ESG stron trzecich, ocenę wewnętrzną BlackRock, komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Kryteria ESG są uwzględniane w połączeniu z innymi informacjami. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF US Basic Value Fund, Class E2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11-lut-2011)

Udziały

Udziały

na dzień 29-paź-2021
Nazwa Waga ( %)
WELLS FARGO 3,90
CITIGROUP INC 3,22
BANK OF AMERICA CORP 2,69
CISCO SYSTEMS INC 2,68
ANTHEM INC 2,68
Nazwa Waga ( %)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,31
ASTRAZENECA PLC 2,02
BAE SYSTEMS ADR PLC 2,01
GENERAL MOTORS 1,91
UNILEVER ADR REPTG PLC 1,91
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 58,43 0,24 0,41 61,39 50,25 - LU0200685666 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 111,05 0,40 0,36 116,47 93,99 - LU0072461881 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 83,48 0,52 0,63 86,33 69,99 - LU0171296279 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 98,61 0,63 0,64 101,76 77,21 - LU0171293920 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 100,61 0,36 0,36 105,57 85,58 - LU0147417710 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 69,15 0,29 0,42 72,61 59,17 - LU0200685153 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 89,34 0,57 0,64 92,20 70,28 - LU0171295891 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Literatura

Literatura