Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 1,9 2,8 -1,9 0,5 1,5 -4,4 3,4 3,3 -1,4 -9,1
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-4,58 -1,23 -1,44 -0,53 0,77
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,46 0,23 -1,13 1,63 -4,58 -3,63 -7,01 -5,20 13,20
  Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019
Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2023

-2,33 -5,52 10,65 -4,24 -5,62

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 02-cze-2023 USD 7 462 268 655
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lut-2007
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 1,72%
Koszty całkowite 1,50%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MLIHEE2
ISIN LU0278456818
SEDOL B1PF608

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 28-kwi-2023 2798
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 30-kwi-2023 3,74%
Rentowność do wykupu na dzień 28-kwi-2023 6,73
Duracja modyfikowana na dzień 28-kwi-2023 3,29
Yield to Worst na dzień 28-kwi-2023 6,68%
Efektywna duracja na dzień 28-kwi-2023 2,84
Średnia ważona zapadalność na dzień 28-kwi-2023 7,12
WAL to Worst na dzień 28-kwi-2023 7,12

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, bądź od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 14-lut-2023)

Udziały

Udziały

na dzień 28-kwi-2023
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,37
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,20
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 3,01
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,31
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,29
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,61
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,43
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,37
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,71 0,00 0,00 02-cze-2023 9,12 8,57 LU0278456818 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,68 0,00 0,00 02-cze-2023 13,86 12,32 LU1005243685 -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,26 0,00 0,00 02-cze-2023 10,53 9,98 LU1181257202 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,62 0,01 0,07 02-cze-2023 13,87 13,18 LU0278469472 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,82 0,01 0,07 02-cze-2023 15,01 14,29 LU0278466700 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,79 -0,01 -0,07 02-cze-2023 15,03 13,40 LU1005243255 -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,61 0,01 0,06 02-cze-2023 16,71 15,77 LU0480534915 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,44 0,00 0,00 02-cze-2023 9,84 9,26 LU0278453476 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000,00
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 240 EUR
-17,6%
7 230 EUR
-10,3%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 680 EUR
-13,2%
8 730 EUR
-4,4%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 720 EUR
-2,8%
9 710 EUR
-1,0%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 730 EUR
7,3%
10 210 EUR
0,7%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura