Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 5,7 0,2 3,1 4,0 -2,1 6,0 5,0 -0,1 -3,1 7,9
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
6,91 1,80 2,48 2,34 4,11
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,37 1,14 0,74 1,37 6,91 5,51 13,02 25,97 78,00
  Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Od
30-cze-2023
Do
30-cze-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2024

1,59 5,44 -5,22 4,13 6,91

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 19-lip-2024
USD 6 423 164 259
Data wprowadzenia Funduszu
31-sty-2007
Waluta bazowa Funduszu
USD
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,20%
Koszty całkowite
1,00%
Minimalna inwestycja wstępna
PLN 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Bond
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B62C1N5
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
05-mar-2010
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
PLN
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Opłata manipulacyjna
5,00%
ISIN
LU0480534915
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
PLN 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGFXA2P

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 28-cze-2024
3402
Rentowność do wykupu
na dzień 28-cze-2024
5,79
Yield to Worst
na dzień 28-cze-2024
5,72%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 28-cze-2024
7,35
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-cze-2024
4,07%
Duracja modyfikowana
na dzień 28-cze-2024
4,51
Efektywna duracja
na dzień 28-cze-2024
3,73
WAL to Worst
na dzień 28-cze-2024
7,35

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie analiz w ramach procesu inwestycyjnego. Może chodzić tutaj o odpowiednie analizy zewnętrzne, a także wewnętrzne komentarze dotyczące zaangażowania oraz wkład zespołu BlackRock ds. prowadzenia inwestycji w kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego. Zarządzający Funduszem wraz z grupą ds. ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorami inwestycyjnymi przeprowadza regularne przeglądy portfela. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 12-mar-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2024
Nazwa Waga ( %)
UMBS 30YR TBA(REG A) 18,94
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,11
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 1,05
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,64
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,47
Nazwa Waga ( %)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 0,46
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,45
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,45
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,44
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,43
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 HEDGED PLN 17,95 -0,04 -0,22 19-lip-2024 17,99 16,52 LU0480534915
KLASA A2 HEDGED EUR 9,94 -0,02 -0,20 19-lip-2024 9,96 9,27 LU0278453476
KLASA E2 USD 14,56 -0,03 -0,21 19-lip-2024 14,59 13,45 LU0278469472
KLASA E2 HEDGED EUR 9,12 -0,02 -0,22 19-lip-2024 9,14 8,53 LU0278456818
KLASA A2 USD 15,93 -0,04 -0,25 19-lip-2024 15,97 14,66 LU0278466700
KLASA A2 EUR 14,64 0,01 0,07 19-lip-2024 14,80 13,36 LU1005243255
KLASA E2 EUR 13,38 0,01 0,07 19-lip-2024 13,53 12,27 LU1005243685
KLASA A2 HEDGED GBP 10,97 -0,03 -0,27 19-lip-2024 11,00 10,13 LU1181257202

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja PLN 40 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
32 500 PLN
-18,8%
28 450 PLN
-10,7%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
35 740 PLN
-10,6%
37 770 PLN
-1,9%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
38 940 PLN
-2,6%
40 460 PLN
0,4%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
42 570 PLN
6,4%
42 250 PLN
1,8%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura