Obligaties

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 5,7 -1,6 13,3 9,6 -1,0
Index (%) 5,7 -1,7 13,0 9,4 -1,0
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

-0,86 12,27 7,81 1,63 -17,21
Index (%)

per 30/sep/2022

-1,03 12,22 7,54 1,67 -17,45
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-14,48 -2,32 0,85 - 1,05
Index (%) -14,64 -2,47 0,71 - 0,93
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-14,41 4,63 -1,51 -3,75 -14,48 -6,81 4,34 - 6,83
Index (%) -14,53 4,58 -1,56 -3,82 -14,64 -7,22 3,61 - 6,05

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 06/dec/2022 USD 29.140.597
Fondsomvang per 06/dec/2022 USD 1.237.643.240
Introductiedatum 26/jul/2016
Introductie fonds 01/sep/2000
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index FTSE Euro Dollar Bond Index
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,03%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg -
Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie USD Corporate Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BUSCFUD
ISIN IE00BYQQ0Z40
SEDOL BYQQ0Z4

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2022 4.819
Rendement 12 mnd. per 30/nov/2022 3,69
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2022 8,36%
Bèta 3 jr. per 30/nov/2022 1,00
Yield to Maturity per 30/nov/2022 5,29%
Modified duration per 30/nov/2022 6,79
Weighted Av YTM per 30/nov/2022 5,29%
Effectieve duration per 30/nov/2022 6,70 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2022 10,30 jaar
WAL to Worst per 30/nov/2022 10,30 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2022 AA
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2022 96,87
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2022 8,13
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2022 41,37
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2022 Bond USD Corporates
Fondsen in peergroup per 21/sep/2022 278
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2022 269,52
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2022 87,98
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C) per 21/sep/2022 > 2,5 - 3,0 °C
MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking per 21/sep/2022 73,99

Wat voor maatstaf is de Impliciete Temperatuurstijging (ITR)? Lees wat deze maatstaf inhoudt, hoe hij berekend wordt en welke aannames en beperkingen een rol spelen bij deze “toekomstgerichte” klimaatmaatstaf.

Klimaatverandering is één van de grootste problemen waar de mensheid ooit mee te kampen had en zal ook voor beleggers verstrekkende gevolgen hebben. Om de klimaatverandering aan te pakken hebben veel landen over de hele wereld het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit internationale akkoord beoogt de opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden, ten opzichte van het pre-industriële gemiddelde. Het streven is de opwarming te beperken tot 1,5 °C, de wetenschappelijk berekende limiet om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.


Wat is de ITR-maatstaf?

De ITR (Impliciete Temperatuurstijging) geeft aan hoe goed een onderneming of portefeuille is afgestemd op de temperatuurdoelen van het klimaatakkoord van Parijs. De wetenschappelijke consensus is dat dit doel bereikt kan worden door de uitstoot zodanig te verminderen dat deze rond het midden van de eeuw (2050-2070) netto nul is. In een economie met “netto nul” uitstoot zijn de hoeveelheid uitstoot en de uitstoot die uit de atmosfeer wordt verwijderd, met elkaar in evenwicht.


Hoe wordt de ITR berekend?

De ITR wordt berekend door te kijken naar de huidige koolstofintensiteit van ondernemingen in de portefeuille van het fonds en de potentiële vermindering van de uitstoot van die ondernemingen in de loop van de tijd. Als de uitstoot van de totale wereldeconomie dezelfde trend zou volgen als de uitstoot van de ondernemingen in de portefeuille van het fonds zou de uiteindelijke opwarming van de aarde binnen de hier gegeven bandbreedte liggen.


Hierbij wordt aangetekend dat alleen de uitstoot door ondernemingen in deze berekening betrokken wordt. Een samenvatting van de methodologie van MSCI en de uitgangspunten van de berekening van de ITR vindt u hier.


Omdat de ITR-maatstaf deels berekend wordt op basis de potentiële vermindering van de uitstoot van ondernemingen in de portefeuille in de loop van de tijd, is het een “toekomstgerichte statistiek”, die als zodanig een beperkte geldigheid heeft. Daarom publiceert BlackRock de door MSCI vastgestelde Impliciete Temperatuurstijging voor zijn fondsen binnen een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedte is bedoeld om de onzekerheid in de berekening en de veranderlijkheid van de cijfers te ondervangen

Impliciete Temperatuurstijging

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten en beperkingen van de ITR?

De ITR is een “toekomstgerichte statistiek”, die gebaseerd is op een model van de verwachte ontwikkeling in de toekomst. Dit model maakt gebruik van verschillende aannames. Ook de cijfers die in het model worden ingevoerd, zijn onderhevig aan beperkingen. Belangrijk is ook dat de ITR-cijfers aanzienlijk kunnen verschillen naar gelang van de bron van deze cijfers. Dit komt voort uit methodologische keuzes die de dataleveranciers maken (bijv. verschillen in de tijdshorizon, de soorten uitstoot die in de cijfers verwerkt zijn en de manier waarop uit de afzonderlijke cijfers voor ondernemingen het cijfer voor de totale portefeuille berekend wordt).

Er bestaat nog geen universeel vastgestelde manier om de ITR te berekenen. Er is niet universeel vastgesteld welke gegevens in de berekening moeten worden opgenomen. Op dit moment zijn niet voor alle markten en beleggingscategorieën dezelfde gegevens beschikbaar. Totdat meer cijfers beschikbaar zijn en deze cijfers accurater zijn, verwachten wij dat de manier waarop de ITR gemeten wordt zich zal blijven ontwikkelen, zodat de resultaten af en toe zullen verschillen. Wanneer geen cijfers beschikbaar zijn en/of als ze wijzigen, zullen de geschatte resultaten variëren, vooral waar het gaat om de toekomstige uitstoot van een onderneming.


De ITR is een inschatting van de mate waarin een fonds is afgestemd op het temperatuurdoel van het klimaatakkoord van Parijs. Er is echter geen garantie dat deze inschatting waarheid wordt. De ITR is niet gebaseerd op real-time gegevens en kan in de loop van de tijd wijzigen; deze maatstaf is daarom onderhevig aan verandering en geeft niet altijd de actuele situatie weer.


De ITR geeft geen indicatie van het rendement of het risico van een fonds. Beleggers dienen niet uitsluitend op basis van deze maatstaf te beslissen om in een fonds te beleggen, maar dienen zich te baseren het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Deze inschatting en de bijbehorende informatie zijn niet bedoeld als aanbeveling om in een fonds te beleggen. Er is eveneens geen enkel verband tussen de ITR van een fonds en het toekomstige rendement van dit fonds.

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/sep/2022, op basis van posities vanaf 31/mei/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/nov/2022 1,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/nov/2022 0,70%
MSCI – Kernwapens per 30/nov/2022 0,76%
MSCI – Ketelkool per 30/nov/2022 0,05%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/nov/2022 0,27%
MSCI – Tabak per 30/nov/2022 0,84%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/nov/2022 87,99%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/nov/2022 12,01%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,36% en voor oliezand 1,88%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, per 30/nov/2022, in vergelijking met 292 USD Corporate Bond fondsen.

Posities

Posities

per 30/nov/2022
Naam Weging (%)
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,17
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2025 0,17
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 03/19/2024 0,16
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 3.384 04/02/2026 0,15
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,15
Naam Weging (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,15
FHLMC REFERENCE NOTE 6.25 07/15/2032 0,13
KFW 2.5 11/20/2024 0,12
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/2033 0,12
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 144A 3.5 03/20/2027 0,12
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Flex USD Halfjaarlijks 8,84 0,04 0,41 06/dec/2022 10,57 8,20 IE00BYQQ0Z40 -
Inst Hedged EUR - 8,94 0,03 0,38 06/dec/2022 10,61 8,34 IE00BL6VHD58 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 10,83 0,04 0,41 06/dec/2022 12,53 10,05 IE00BD0NC706 -
Inst USD Niet uitkerend 16,79 0,07 0,41 06/dec/2022 19,44 15,58 IE00B1W4R501 -
Class Flexible Hedged EUR Niet uitkerend 9,48 0,04 0,38 06/dec/2022 11,25 8,84 IE00BYVZVL92 -
Flex GBP - 9,85 0,04 0,39 06/dec/2022 10,24 9,17 IE0003NA3WI1 -
Flex USD Niet uitkerend 27,34 0,11 0,41 06/dec/2022 31,61 25,36 IE0000407050 -
Class D Acc EUR Niet uitkerend 11,88 0,08 0,65 06/dec/2022 12,83 11,65 IE00BDZRPS94 -
Class Flexible Hedged SEK Niet uitkerend 9,89 0,04 0,39 06/dec/2022 11,63 9,21 IE00BD0DT917 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Darren Wills
Darren Wills

Documenten

Documenten