Aandelen

BGF World Mining Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds kan beleggen in mijnbouwaandelen die doorgaans onderhevig zijn aan bovengemiddelde volatiliteit vergeleken met andere beleggingen. Trends die zich kunnen voordoen op de algemene aandelenmarkt hoeven niet te worden weerspiegeld in mijnbouwaandelen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -41,5 50,1 30,7 -18,6 17,4 27,0 14,0 -3,2 -3,6
Beperkende benchmark 1 (%) -41,1 66,9 31,2 -13,6 28,0 34,0 14,1 -1,0 8,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,38 -3,53 6,05 0,89 1,00
Beperkende benchmark 1 (%) 8,30 1,29 11,80 6,12 6,27
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,64 -6,42 1,84 -2,64 -2,38 -10,21 34,14 9,27 10,80
Beperkende benchmark 1 (%) -0,20 -5,10 1,16 -0,20 8,30 3,93 74,68 81,20 87,51
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

-6,42 59,64 -15,32 8,61 -2,38
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

5,95 58,63 -16,85 15,41 8,30

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in AUD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 16/jul/2024
USD 5.067.621.943
Introductie fonds
21/mrt/1997
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU1023059493
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
AUD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGWMA2A
Introductiedatum
26/feb/2014
Valuta reeks
AUD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
2,06%
Kostenratio
1,75%
Minimale eerste inleg
AUD 5.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Other Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BJMZF88

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
51
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
0,99
P/B-ratio
per 28/jun/2024
1,96
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
27,83%
P/E-ratio
per 28/jun/2024
18,11

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jun/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jun/2024
6,43
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jun/2024
Equity Sector Materials
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jun/2024
365,52
MSCI ESG % Dekking
per 21/jun/2024
94,32
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jun/2024
67,81
Fondsen in peergroup
per 21/jun/2024
146
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jun/2024
93,58
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jun/2024, op basis van posities per 31/jan/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
3,29%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
14,67%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
97,23%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
2,78%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 21,60% en voor oliezand 5,89%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-criteria in aanmerking bij de ontwikkeling van beleggingsideeën, het onderzoek van bedrijven, de samenstelling van de portefeuille en de continue monitoring, in combinatie met andere informatie. ESG-informatie kan verkregen worden van externe partijen of afkomstig zijn van interne bevindingen na overleg met emittenten of bedrijfsbezoeken, en van inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF World Mining Fund, Class A2 Hedged, per 31/jul/2018, in vergelijking met 228 Other Equity fondsen.

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
GLENCORE PLC 8,61
RIO TINTO PLC 6,61
FREEPORT-MCMORAN INC 6,55
BHP GROUP LTD 6,11
ANGLO AMERICAN PLC 5,96
Naam Weging (%)
NEWMONT CORPORATION 5,09
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 4,84
TECK RESOURCES LTD 4,09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,95
IVANHOE MINES LTD 3,68
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED AUD 11,57 -0,16 -1,36 16/jul/2024 12,38 9,88 LU1023059493
KLASSE D2 USD 74,49 -1,06 -1,40 16/jul/2024 79,46 62,42 LU0252968341
KLASSE A2 HEDGED CHF 7,60 -0,12 -1,55 16/jul/2024 8,17 6,54 LU0521028554
KLASSE I2 GBP 57,81 -0,64 -1,09 16/jul/2024 62,82 50,02 LU2527846245
KLASSE D2 HEDGED SGD 8,80 -0,13 -1,46 16/jul/2024 9,41 7,47 LU0827890228
Class X10 USD 9,32 -0,13 -1,38 16/jul/2024 10,05 8,10 LU2471418983
KLASSE X2 USD 94,83 -1,35 -1,40 16/jul/2024 100,96 78,80 LU0147406192
KLASSE A2 USD 64,87 -0,92 -1,40 16/jul/2024 69,27 54,64 LU0075056555
KLASSE I4 GBP 10,65 -0,12 -1,11 16/jul/2024 11,58 9,22 LU2527846328
KLASSE A2 HEDGED EUR 4,72 -0,07 -1,46 16/jul/2024 5,06 4,03 LU0326424115
KLASSE A2 EUR 59,60 -0,67 -1,11 16/jul/2024 63,85 50,85 LU0172157280
KLASSE D2 HEDGED GBP 37,05 -0,53 -1,41 16/jul/2024 39,49 31,14 LU0827890145
KLASSE I2 EUR 68,82 -0,77 -1,11 16/jul/2024 73,60 58,48 LU0368236583
KLASSE D2 HEDGED CHF 8,32 -0,12 -1,42 16/jul/2024 8,93 7,13 LU0827889998
KLASSE D2 HEDGED EUR 5,33 -0,08 -1,48 16/jul/2024 5,70 4,53 LU0326425278
KLASSE D2 HEDGED PLN 10,25 -0,15 -1,44 16/jul/2024 10,94 8,63 LU0827890061
KLASSE X2 HEDGED EUR 6,30 -0,09 -1,41 16/jul/2024 6,72 5,31 LU0485065857
KLASSE D2 EUR 68,44 -0,77 -1,11 16/jul/2024 73,23 58,23 LU0252963383
KLASSE D4 GBP 44,06 -0,49 -1,10 16/jul/2024 47,90 38,17 LU0827889725
KLASSE A4 GBP 43,67 -0,49 -1,11 16/jul/2024 47,53 37,94 LU0204068877
KLASSE A4 EUR 53,44 -0,60 -1,11 16/jul/2024 57,24 45,59 LU0408222593
KLASSE A2 HEDGED SGD 5,55 -0,08 -1,42 16/jul/2024 5,95 4,74 LU0330918003
KLASSE A2 HEDGED PLN 9,40 -0,13 -1,36 16/jul/2024 10,03 7,95 LU0480534758
KLASSE X2 GBP 73,20 -0,81 -1,09 16/jul/2024 79,43 63,10 LU2699150053
KLASSE I2 HEDGED EUR 5,55 -0,08 -1,42 16/jul/2024 5,94 4,71 LU0368236740
KLASSE A2 HEDGED HKD 11,05 -0,15 -1,34 16/jul/2024 11,82 9,37 LU0788109121
Class A10 USD 10,29 -0,15 -1,44 16/jul/2024 11,27 9,06 LU2533724279
KLASSE I2 USD 74,89 -1,07 -1,41 16/jul/2024 79,86 62,65 LU0368260294

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging AUD 15.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.440 AUD
-50,4%
2.420 AUD
-30,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.440 AUD
-50,4%
10.480 AUD
-6,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.210 AUD
1,4%
20.670 AUD
6,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
28.600 AUD
90,7%
37.140 AUD
19,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten