Aandelen

BGF World Mining Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds kan beleggen in mijnbouwaandelen die doorgaans onderhevig zijn aan bovengemiddelde volatiliteit vergeleken met andere beleggingen. Trends die zich kunnen voordoen op de algemene aandelenmarkt hoeven niet te worden weerspiegeld in mijnbouwaandelen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -4,8 -27,1 -12,6 -34,7 57,2 15,1 -13,0 21,9 21,9 25,6
Beperkende benchmark 1 (%) -1,2 -28,3 -5,2 -34,4 71,8 15,3 -9,2 30,4 22,9 22,7
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
19,83 22,52 14,71 3,43 8,13
Beperkende benchmark 1 (%) 16,44 21,33 16,57 6,01 9,21
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,87 12,97 13,95 -4,37 19,83 83,92 98,65 40,18 442,91
Beperkende benchmark 1 (%) 9,90 15,73 14,49 -2,20 16,44 78,63 115,21 79,18 573,57
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

3,86 2,14 13,08 29,25 9,76
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

2,50 13,98 - 30,99 1,78

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 09/dec/2022 USD 6.246.505.970
Introductiedatum 05/apr/2001
Introductie fonds 21/mrt/1997
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 2,07%
Kostenratio 1,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Sector Equity Natural Resources
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MIGWMEA
ISIN LU0172157280
SEDOL 7092301

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2022 55
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2022 28,71%
Bèta 3 jr. per 30/nov/2022 1,01
P/E-ratio per 30/nov/2022 8,15
P/B-ratio per 30/nov/2022 2,15

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/nov/2022 27,51%
MSCI – Kernwapens per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/nov/2022 8,88%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/nov/2022 3,71%
MSCI – Tabak per 30/nov/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/nov/2022 97,35%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/nov/2022 2,68%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 25,61% en voor oliezand 3,71%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds houdt rekening met ESG-criteria in combinatie met andere informatie tijdens de ideeëngeneratie, het bedrijfsonderzoek,de portefeuilleconstructie en de doorlopende monitoringsfasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn van externe leveranciers, evenals van interne contact- en sitebezoeken en input van Investment Stewardship van BlackRock. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF World Mining Fund, Class A2, per 30/nov/2022, in vergelijking met 199 Sector Equity Natural Resources fondsen.

Posities

Posities

per 30/nov/2022
Naam Weging (%)
GLENCORE PLC 9,40
BHP GROUP LTD 8,86
VALE SA 7,29
ANGLO AMERICAN PLC 5,22
FREEPORT-MCMORAN INC 4,90
Naam Weging (%)
RIO TINTO PLC 3,98
FRANCO-NEVADA CORP 3,91
TECK RESOURCES LTD 3,70
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,24
IVANHOE MINES LTD 3,13
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 62,59 0,08 0,13 09/dec/2022 72,44 48,53 LU0172157280 -
KLASSE I2 GBP - 61,06 -0,14 -0,23 09/dec/2022 61,56 51,76 LU2527846245 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,96 0,01 0,11 09/dec/2022 10,98 6,74 LU0827889998 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 65,97 0,10 0,15 09/dec/2022 78,80 48,84 LU0075056555 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 56,96 0,07 0,12 09/dec/2022 68,08 45,60 LU0408222593 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 5,59 0,01 0,18 09/dec/2022 6,88 4,21 LU0326425278 -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 11,46 -0,02 -0,17 09/dec/2022 11,55 9,71 LU2527846328 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 93,39 0,14 0,15 09/dec/2022 110,04 68,59 LU0147406192 -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 47,80 -0,11 -0,23 09/dec/2022 55,53 38,08 LU0827889725 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 71,11 0,10 0,14 09/dec/2022 81,76 54,90 LU0368236583 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,29 0,01 0,12 09/dec/2022 10,21 6,26 LU0521028554 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 71,02 0,09 0,13 09/dec/2022 81,80 54,89 LU0252963383 -
Class X10 USD - 10,18 0,02 0,20 09/dec/2022 11,10 7,66 LU2471418983 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 5,84 0,01 0,17 09/dec/2022 7,08 4,36 LU0330918003 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,53 0,02 0,21 09/dec/2022 11,45 7,05 LU0480534758 -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 47,58 -0,11 -0,23 09/dec/2022 55,05 37,69 LU0204068877 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 74,94 0,11 0,15 09/dec/2022 88,90 55,26 LU0368260294 -
Class A10 USD Uitkering maandelijks 11,82 0,02 0,17 09/dec/2022 11,88 9,66 LU2533724279 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 10,27 0,02 0,20 09/dec/2022 12,28 7,58 LU0827890061 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 11,45 0,02 0,17 09/dec/2022 13,79 8,51 LU0788109121 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 74,85 0,11 0,15 09/dec/2022 88,95 55,25 LU0252968341 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 9,14 0,01 0,11 09/dec/2022 11,03 6,80 LU0827890228 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 5,79 0,00 0,00 09/dec/2022 7,12 4,36 LU0368236740 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,46 0,01 0,16 09/dec/2022 7,89 4,85 LU0485065857 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,28 0,02 0,16 09/dec/2022 15,18 9,25 LU1023059493 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 5,01 0,01 0,20 09/dec/2022 6,20 3,78 LU0326424115 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 37,93 0,06 0,16 09/dec/2022 46,87 28,58 LU0827890145 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Documenten

Documenten