Obligaties

BGF Global High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating.Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 15,7 6,8 1,5 -5,4 11,0 5,4 -6,1 10,8 4,4 1,3
Doelbenchmark 1 (%) 18,9 7,1 2,5 -2,0 16,2 8,0 -1,9 14,5 6,5 3,0
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,66 -3,04 -1,32 1,35 3,89
Doelbenchmark 1 (%) -10,05 -0,32 1,85 4,16 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-14,98 1,69 -1,57 -5,83 -13,66 -8,84 -6,45 14,38 110,62
Doelbenchmark 1 (%) -11,33 3,31 0,81 -2,75 -10,05 -0,95 9,60 50,28 -
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

-1,01 3,01 0,06 8,60 -18,85
Doelbenchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

2,11 7,56 2,85 10,13 -16,02

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 09/dec/2022 USD 1.603.902.555
Introductiedatum 16/mei/2003
Introductie fonds 22/dec/1998
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Doelbenchmark 1 ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
SFDR-classificatie Artikel 8
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,46%
Kostenratio 1,25%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global High Yield Bond - EUR Hedged
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MEREHYI
ISIN LU0093504206
SEDOL 5787546

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2022 1.425
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2022 11,20%
Bèta 3 jr. per 30/nov/2022 0,97
Yield to Maturity per 30/nov/2022 8,02%
Modified duration per 30/nov/2022 3,92
Weighted Av YTM per 30/nov/2022 8,14%
Effectieve duration per 30/nov/2022 3,66 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2022 5,95 jaar
WAL to Worst per 30/nov/2022 5,95 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2022 BBB
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2022 70,03
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2022 5,17
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/sep/2021 39,50
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/sep/2021 Bond Global High Yield USD
Fondsen in peergroup per 07/sep/2021 119
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2022 359,60
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2022 68,16
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/sep/2022, op basis van posities vanaf 30/apr/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 30/nov/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/nov/2022 45,07%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/nov/2022 54,20%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,35% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de fasen van beleggingsonderzoek, portefeuilleconstructie en bewaking van beleggingen van het beleggingsproces. De beheerder van het Fonds houdt interne ESG-scorekaarten bij voor nieuwe primaire emittenten die in aanmerking komen voor beleggingen en voor bestaande emittenten van beursgenoteerde effecten. Deze scorekaarten analyseren en volgen interne en externe onderzoeksinzichten in een reeks factoren omtrent milieu, maatschappij en governance op die afkomstig zijn van primaire en externe ESG-informatie en -onderzoek. Portefeuillebeheersteams houden rekening met de ESG-visies en scores van de sector en de emittent bij de selectie van individuele beleggingen tijdens de samenstelling van de portefeuille. ESG-factoren worden besproken en in overweging genomen bij beleggingsbeslissingen. De beheerder van het Fonds houdt ook rekening met ESG-criteria tijdens de follow-up na belegging en voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged, per 30/nov/2022, in vergelijking met 593 Global High Yield Bond - EUR Hedged fondsen.

Posities

Posities

per 30/nov/2022
Naam Weging (%)
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,65
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 0,54
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,47
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,47
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,45
Naam Weging (%)
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,41
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0,38
ECOPETROL SA 4.625 11/02/2031 0,37
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 0,36
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,36
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 15,80 0,02 0,13 09/dec/2022 18,44 15,04 LU0093504206 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 11,40 0,01 0,09 09/dec/2022 12,80 10,77 LU0580566189 -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 7,63 0,01 0,13 09/dec/2022 9,12 7,23 LU1072327023 -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 8,61 0,01 0,12 09/dec/2022 9,97 8,20 LU2369862847 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 7,90 0,01 0,13 09/dec/2022 9,61 7,57 LU1830001522 -
KLASSE D3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 4,25 0,01 0,24 09/dec/2022 5,17 4,07 LU0827882472 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,45 0,00 0,00 09/dec/2022 6,66 5,22 LU0871640040 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 7,04 0,00 0,00 09/dec/2022 8,36 6,72 LU0827882126 -
KLASSE X2 CAD - 15,57 0,10 0,65 09/dec/2022 15,57 15,09 LU2550100346 -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,12 0,01 0,11 09/dec/2022 10,82 8,70 LU0764819032 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 17,15 0,01 0,06 09/dec/2022 19,89 16,31 LU0368267034 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 86,19 0,08 0,09 09/dec/2022 105,91 82,94 LU1919856135 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 12,59 0,02 0,16 09/dec/2022 14,67 11,98 LU0797429023 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 19,95 0,02 0,10 09/dec/2022 22,98 18,95 LU0147394752 -
KLASSE A5 EUR Eens per kwartaal 10,31 0,00 0,00 09/dec/2022 11,35 10,14 LU1125545993 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 19,03 0,02 0,11 09/dec/2022 21,80 18,05 LU0372548783 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 28,21 0,03 0,11 09/dec/2022 31,89 26,67 LU0297941899 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 6,97 0,01 0,14 09/dec/2022 8,25 6,64 LU0171284770 -
KLASSE A1 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 4,27 0,01 0,23 09/dec/2022 5,18 4,09 LU0118259661 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 14,30 0,02 0,14 09/dec/2022 15,86 13,46 LU0849758007 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 42,44 0,04 0,09 09/dec/2022 51,80 40,68 LU0784402520 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 5,69 0,01 0,18 09/dec/2022 6,88 5,44 LU0764618640 -
KLASSE A3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 4,22 0,00 0,00 09/dec/2022 5,14 4,05 LU0172401704 -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 74,35 0,09 0,12 09/dec/2022 90,65 71,23 LU1023055319 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 25,88 0,03 0,12 09/dec/2022 29,45 24,50 LU0171284937 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,98 0,01 0,10 09/dec/2022 11,55 9,49 LU1791806000 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 28,55 0,03 0,11 09/dec/2022 32,23 26,98 LU0369584726 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 7,01 0,01 0,14 09/dec/2022 8,31 6,68 LU0172401969 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 17,64 0,01 0,06 09/dec/2022 20,34 16,75 LU0567554463 -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 12,51 0,02 0,16 09/dec/2022 14,19 11,83 LU1153585705 -
Class X4 Hedged EUR Eens per jaar 7,34 0,00 0,00 09/dec/2022 8,96 6,98 LU0984200880 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Documenten

Documenten