Aandelen

BGF Euro-Markets Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 30,8 27,9 -3,7 22,7 -0,1 15,1 -18,1 27,8 9,5 28,2
Beperkende benchmark 1 (%) 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7 25,5 -1,0 22,2
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,26 9,12 4,47 10,17 6,17
Beperkende benchmark 1 (%) -4,08 7,06 3,70 9,27 3,75
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-17,83 -2,53 -3,22 -15,73 -8,26 29,92 24,46 163,39 161,31
Beperkende benchmark 1 (%) -10,43 0,56 -2,07 -6,01 -4,08 22,69 19,93 142,65 80,44
  Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2021

15,06 -18,14 27,77 9,49 28,20
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2021

12,49 -12,71 25,47 -1,02 22,16

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 24/jun/2022 EUR 1.396.451.367
Introductiedatum 19/mei/2006
Introductie fonds 04/jan/1999
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 MSCI EMU Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,07%
Kostenratio 0,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Eurozone Large-Cap Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MEREMDE
ISIN LU0252966485
SEDOL B448XV9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/mei/2022 45
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2022 19,53%
Bèta 3 jr. per 31/mei/2022 0,97
P/E-ratio per 31/mei/2022 23,85
P/B-ratio per 31/mei/2022 3,07

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/mei/2022 AAA
MSCI ESG % Dekking per 06/mei/2022 95,93
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/mei/2022 8,68
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/mei/2022 24,49
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/mei/2022 Equity EuroZone
Fondsen in peergroup per 06/mei/2022 392
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 06/mei/2022 67,18
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/mei/2022 96,29
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/mei/2022, op basis van posities vanaf 30/nov/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/mei/2022 2,96%
MSCI – Ketelkool per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/mei/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/mei/2022 99,87%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/mei/2022 0,15%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 3,32%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Euro-Markets Fund, Class D2, per 31/mei/2022, in vergelijking met 1105 Eurozone Large-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 31/mei/2022
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 8,40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 7,94
SIEMENS AG 4,36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,22
TOTALENERGIES SE 3,31
Naam Weging (%)
BNP PARIBAS SA 3,20
LINDE PLC 2,97
AIRBUS SE 2,96
TELEPERFORMANCE 2,79
DSV A/S 2,76
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 36,39 1,08 3,06 24/jun/2022 49,25 35,31 LU0252966485 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 22,89 0,68 3,06 24/jun/2022 30,81 22,21 LU1270847343 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 14,97 0,45 3,10 24/jun/2022 20,23 14,52 LU0986743572 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 119,80 3,54 3,04 24/jun/2022 160,78 116,26 LU1791806182 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 32,17 0,95 3,04 24/jun/2022 43,73 31,22 LU0093502762 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 17,14 0,49 2,94 24/jun/2022 23,14 16,65 LU0906886691 -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 13,04 0,38 3,00 24/jun/2022 17,63 12,66 LU1414096542 -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 24,34 0,66 2,79 24/jun/2022 32,40 23,50 LU0827878447 -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 15,61 0,46 3,04 24/jun/2022 20,81 15,15 LU1185942403 -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 28,34 0,84 3,05 24/jun/2022 38,35 27,50 LU0827878363 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 19,25 0,55 2,94 24/jun/2022 26,10 18,70 LU0589470326 -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 16,77 0,50 3,07 24/jun/2022 22,45 16,27 LU0969580488 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 27,86 0,82 3,03 24/jun/2022 37,88 27,04 LU0162689763 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 39,89 1,18 3,05 24/jun/2022 53,69 38,71 LU0147386659 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 33,94 0,98 2,97 24/jun/2022 49,80 32,68 LU0171277485 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 36,56 1,08 3,04 24/jun/2022 49,41 35,48 LU0368230206 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 38,39 1,10 2,95 24/jun/2022 56,07 36,96 LU0827878280 -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 25,75 0,70 2,79 24/jun/2022 34,43 24,87 LU0204061948 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Documenten

Documenten