Obligaties

BGF Euro Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 7,0 -1,9 -8,9 0,0 14,9 -5,3 4,0 13,8 -11,1 -22,1
Beperkende benchmark 1 (%) 6,8 -2,4 -9,3 0,3 14,6 -4,4 4,1 13,4 -9,7 -22,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,57 -8,74 -3,44 -1,22 3,86
Beperkende benchmark 1 (%) 5,46 -8,48 -3,08 -1,11 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,19 -1,45 1,75 4,81 6,57 -23,99 -16,07 -11,52 131,56
Beperkende benchmark 1 (%) 4,46 -1,27 1,93 5,05 5,46 -23,34 -14,49 -10,56 -
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

2,70 0,03 5,89 -24,21 1,45
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2023

2,99 0,42 6,00 -23,00 0,55

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 27/sep/2023 EUR 1.897.224.135
Introductiedatum 28/jun/2001
Introductie fonds 31/mrt/1994
Valuta reeks USD
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,98%
ISIN LU0171279184
Kostenratio 0,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie EUR Diversified Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MIGSEEA
SEDOL 7160855

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 673
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 11,25%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2023 1,01
Yield to Maturity per 31/aug/2023 3,71%
Modified duration per 31/aug/2023 6,62
Weighted Av YTM per 31/aug/2023 3,71%
Effectieve duration per 31/aug/2023 6,66 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2023 7,63 jaar
WAL to Worst per 31/aug/2023 7,63 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2023 91,36
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2023 6,95
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2023 57,05
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2023 Bond EUR
Fondsen in peergroup per 21/sep/2023 298
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2023 66,38
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2023 50,49
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/sep/2023, op basis van posities per 30/apr/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/aug/2023 0,68%
MSCI – Kernwapens per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 31/aug/2023 0,19%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/aug/2023 48,55%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/aug/2023 51,43%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,75%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Euro Bond Fund, Class A2, per 31/aug/2023, in vergelijking met 1260 EUR Diversified Bond fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 06/jul/2022)

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033 3,41
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 2,06
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 05/25/2054 1,28
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 1,26
Naam Weging (%)
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027 1,10
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,10
SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/2029 1,05
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 1,04
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75 07/15/2027 0,95
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 26,55 -0,20 -0,75 27/sep/2023 28,90 23,90 LU0171279184
KLASSE I4 HEDGED USD Eens per jaar 9,62 -0,01 -0,10 27/sep/2023 9,92 9,27 LU1808491812
Class SR2 EUR - 8,29 -0,01 -0,12 27/sep/2023 8,58 8,06 LU2319963893
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 16,86 -0,01 -0,06 27/sep/2023 17,69 16,64 LU0118259232
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 19,67 -0,08 -0,41 27/sep/2023 21,08 19,38 LU0204069685
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 102,65 -0,06 -0,06 27/sep/2023 104,36 95,82 LU1499592381
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 26,74 -0,01 -0,04 27/sep/2023 27,70 26,01 LU0297941469
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 17,85 -0,14 -0,78 27/sep/2023 19,49 16,23 LU0827877639
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 22,62 -0,01 -0,04 27/sep/2023 23,74 22,30 LU0430265933
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 17,74 -0,14 -0,78 27/sep/2023 19,37 16,14 LU0171278889
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 19,79 -0,08 -0,40 27/sep/2023 21,23 19,51 LU0827877712
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,50 0,00 0,00 27/sep/2023 9,87 9,26 LU1376384282
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 10,05 0,00 0,00 27/sep/2023 10,55 9,91 LU0938162699
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 16,87 -0,01 -0,06 27/sep/2023 17,69 16,63 LU0172396516
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 8,64 -0,01 -0,12 27/sep/2023 9,08 8,52 LU1808491655
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 16,97 -0,01 -0,06 27/sep/2023 17,79 16,73 LU0827877555
Class SR2 Hedged USD - 8,66 -0,01 -0,12 27/sep/2023 8,81 8,22 LU2319963976
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,48 -0,01 -0,11 27/sep/2023 9,85 9,24 LU1376384365
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 17,75 -0,14 -0,78 27/sep/2023 19,38 16,14 LU0172748641
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 28,13 -0,22 -0,78 27/sep/2023 30,61 25,24 LU0827877472
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 25,23 -0,01 -0,04 27/sep/2023 26,21 24,63 LU0050372472
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 12,90 -0,01 -0,08 27/sep/2023 13,35 12,53 LU0368229703
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,97 -0,01 -0,11 27/sep/2023 9,43 8,87 LU1180456292
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,73 0,00 0,00 27/sep/2023 12,94 12,09 LU0869640077
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 29,28 -0,02 -0,07 27/sep/2023 30,20 28,34 LU0298377911
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,87 0,00 0,00 27/sep/2023 11,05 10,31 LU1376384100
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,24 -0,01 -0,08 27/sep/2023 12,48 11,67 LU0869650977
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,03 -0,01 -0,10 27/sep/2023 10,56 9,94 LU1266592374
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 616,09 0,06 0,01 27/sep/2023 637,09 583,56 LU1791174284
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 858,00 -1,00 -0,12 27/sep/2023 916,00 858,00 LU1668663914
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 884,00 -1,00 -0,11 27/sep/2023 940,00 884,00 LU1668661629

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.370 USD
-36,3%
5.800 USD
-16,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.600 USD
-34,0%
6.860 USD
-11,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.520 USD
-4,8%
9.970 USD
-0,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.230 USD
12,3%
11.160 USD
3,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten