Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres
Missing calendar year returns data
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-7,19 -1,15 -0,29 - 0,24
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-7,19 0,39 1,19 -1,07 -7,19 -3,41 -1,45 - 1,90
  Od
31-gru-2017
Do
31-gru-2018
Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2022

-2,90 5,08 4,36 -0,27 -7,19

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 27-sty-2023 USD 7 959 926 920
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 25-lut-2015
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa GBP
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 1,22%
Koszty całkowite 1,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - GBP Hedged
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BFIGAGH
ISIN LU1181257202
SEDOL BVXLRM7

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 30-gru-2022 3051
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-gru-2022 6,12%
Rentowność do wykupu na dzień 30-gru-2022 5,90
Duracja modyfikowana na dzień 30-gru-2022 2,85
Yield to Worst na dzień 30-gru-2022 5,87%
Efektywna duracja na dzień 30-gru-2022 2,49
Średnia ważona zapadalność na dzień 30-gru-2022 5,97
WAL to Worst na dzień 30-gru-2022 5,97

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, bądź od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2 Hedged, as of 31-gru-2022 rated against 570 Global Flexible Bond - GBP Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 15-mar-2022)

Udziały

Udziały

na dzień 30-gru-2022
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,48
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,03
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,53
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,28
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,73
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,72
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,37 0,00 0,00 27-sty-2023 10,88 9,98 LU1181257202 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,73 0,02 0,15 27-sty-2023 15,03 13,50 LU1005243255 -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,62 0,00 0,00 27-sty-2023 16,67 15,77 LU0480534915 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,58 0,00 0,00 27-sty-2023 10,21 9,26 LU0278453476 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,64 0,02 0,16 27-sty-2023 13,86 12,49 LU1005243685 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,92 0,00 0,00 27-sty-2023 15,51 14,29 LU0278466700 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,86 0,00 0,00 27-sty-2023 9,48 8,57 LU0278456818 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,73 -0,01 -0,07 27-sty-2023 14,35 13,18 LU0278469472 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura