Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres
Missing calendar year returns data
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
7,70 3,41 3,95 - 5,25
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
5,36 -1,36 -0,89 1,75 7,70 10,57 21,37 - 57,36
  Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2022

1,61 11,66 -3,06 4,46 8,54

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 01-gru-2022 USD 7 979 543 582
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 18-gru-2013
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 1,22%
Koszty całkowite 1,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg B3FD GR
ISIN LU1005243255
SEDOL BH89CT0

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-paź-2022 2892
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-paź-2022 7,74%
Rentowność do wykupu na dzień 31-paź-2022 5,88
Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2022 2,90
Yield to Worst na dzień 31-paź-2022 5,84%
Efektywna duracja na dzień 31-paź-2022 2,54
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-paź-2022 6,13
WAL to Worst na dzień 31-paź-2022 6,13

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, bądź od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, as of 31-sty-2020 rated against 267 Global Flexible Bond - USD Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 12-mar-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2022
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8,78
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6,25
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,12
Nazwa Waga ( %)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,88
FHLMC 30YR UMBS 1,81
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,77
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,32
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,91 -0,12 -0,86 01-gru-2022 15,03 13,50 LU1005243255 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,64 0,08 0,55 01-gru-2022 15,68 14,29 LU0278466700 -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,18 0,10 0,62 01-gru-2022 16,82 15,77 LU0480534915 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,74 0,04 0,46 01-gru-2022 9,61 8,57 LU0278456818 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,49 0,07 0,52 01-gru-2022 14,51 13,18 LU0278469472 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,81 -0,11 -0,85 01-gru-2022 13,86 12,49 LU1005243685 -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,20 0,05 0,49 01-gru-2022 11,00 9,98 LU1181257202 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,45 0,04 0,43 01-gru-2022 10,34 9,26 LU0278453476 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura